W obecnych czasach posiadanie wielu umiejętności to duży plus. Jedną z nich jest znajomość języków obcych. Ze szkoleń językowych mogą korzystać nie tylko pracownicy, ale również i sam przedsiębiorca. Czy i kiedy faktura za kurs językowy może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów? kurs językowy na firme

Kurs językowy dla pracownika

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów stanowią koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów. Odnosząc się do tego przepisu, koszt kursu językowego dla pracownika, przedsiębiorca może w zasadzie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu pod warunkiem, że szkolenie pozwoli pracownikowi uzyskać umiejętności potrzebne do wykonywania obowiązków na danym stanowisku pracy. Aby tak się stało, znajomość języka obcego powinna mieć związek z profilem firmy oraz z zakresem obowiązków pracownika.

Jest to zgodne z art. 17 Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek ułatwić swoim pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Natomiast w art. 1031 par. 1 jest napisane, co należy rozumieć przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Może to być zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności przez pracownika za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy. Dodatkowo nie można zapominać też o tym, że koszt poniesiony w związku z dokształcaniem i podnoszeniem kwalifikacji przez pracownika musi prowadzić do osiągnięcia przez pracodawcę, wyższych przychodów.

Zleceniobiorca, a kurs języka obcego

Zleceniodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, wydatek poniesiony na kurs języka obcego zleceniobiorcy, jeżeli w umowie zlecenia zostanie zamieszczony zapis, że kurs zostanie przez niego sfinansowany. W treści umowy powinna znaleźć się też informacja, że znajomość języka obcego jest niezbędna do wykonywania zlecenia przez zleceniobiorcę.

Kurs językowy dla przedsiębiorcy

Jeżeli przedsiębiorca sam chce uczęszczać na kurs językowy musi liczyć się z tym, że nie zawsze będzie mógł zaliczyć poniesiony wydatek do kosztów uzyskania przychodów. Aby tak się stało, to musi wskazać cel wydatku i wykazać jego związek z prowadzoną działalnością. Przede wszystkim powinien zastanowić się:
  • czy poniesiony wydatek na szkolenie językowe można uznać za związany z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, zdobywaniem dodatkowej wiedzy i umiejętności jakie są potrzebne oraz niezbędne przy prowadzeniu działalności gospodarczej
  • czy poniesiony wydatek ma charakter tylko osobisty, ponieważ nie służy do podnoszenia ogólnego poziomu wiedzy oraz wykształcenia, które nie są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.


Data publikacji: 2020-10-07, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU