Egzekucja z wynagrodzenia pracownika może znacznie uszczuplić jego dochód. Obowiązujące w Polsce przepisy chronią wynagrodzenie zatrudnionego przed zbyt dużymi potrąceniami z wypłaty. Dzięki kwocie wolnej od potrąceń pracownik nie pozostaje bez środków do życia. Kwota wolna od potracen 2024

Wysokość kwoty wolnej od potrąceń

ustalana jest na podstawie kwoty wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku. W 2024 roku minimalne wynagrodzenie zostało ustalone na kwotę 4 242 zł, a od lipca 2024 wzrośnie do 4 300 zł.

Zgodnie z art. 871 Kodeksu pracy wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia w wysokości: 
  • minimalnego wynagrodzenia za pracę jakie przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie innych należności niż świadczenia alimentacyjne)
  • 75% wymienionego wynagrodzenia (potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi)
  • 90% wskazanego wynagrodzenia (potrącanie kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 Kodeksu pracy). 
Przy potrąceniach dobrowolne dokonywanych w oparciu o pisemną zgodę pracownika, kwotę wolną od potrąceń stanowi kwota w wysokości:
  • minimalnego wynagrodzenia za pracę (potrącanie należności na rzecz pracodawcy)
  • 80% wynagrodzenia (potrącanie innych należności – art. 91 par. 2 Kodeksu pracy).

Kwota wolna od potrąceń w 2024 roku

Podstawowe koszty uzyskania przychodu i kwota zmniejszająca podatek Podstawowe koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek Podwyższone koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca podatek Podwyższone koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek
100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
3 221,98 zł 2 921,98 zł 3 227,98 zł 2 927,98 zł
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
2 899,78 zł 2 629,78 zł 2 905,18 zł 2 635,18 zł
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
2 577,58 zł 2 337,58 zł 2 582,38 zł 2 342,38 zł
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
2 416,49 zł 2 191,49 zł 2 420,99 zł 2 195,99 zł

 

Rodzaj potrącenia Kwota wolna
Potrącenia obowiązkowe
Świadczenia niealimentacyjne (100%) 3 221,98 zł
Zaliczki pieniężne (75%) 2 416,49 zł
Kary pieniężne (90%) 2 899,78 zł
Potrącenia dobrowolne
Na rzecz pracodawcy (100%) 3 221,98 zł
Na rzecz osób i podmiotów trzecich (80%) 2 577,58 zł

Kwota wolna od potrąceń, a zatrudnienie na część etatu

Jeżeli pracownik nie pracuje na cały etat, to kwota wolna od potrąceń ulega zmniejszeniu, proporcjonalnie do wymiaru etatu. W celu jej ustalenia należy najpierw obliczyć wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę dostosowując go do wymiaru czasu pracy pracownika. Od otrzymanej kwoty należy odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i podatek. 

W przypadku osób do 26 roku życia, kwoty wolne od potrąceń mają inną wysokość.

Podwyższenie kwot wolnych od potrącenia

W kwietniu 2020 roku Sejm uchwalił nową ustawę dotyczącą kwoty wolnej od potrąceń w ramach Tarczy antykryzysowej 3.0. Jej wprowadzenie związane jest z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

W ustawie znalazły się zapisy między innymi: o zwiększeniu kwoty wolnej od potrąceń o 25% na każdego członka rodziny nieosiągającego dochodu, który jest na utrzymaniu pracownika. Kwota zostanie zwiększona pod warunkiem, że pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek jego rodziny utracił źródło dochodu w wyniku podjętych działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Członek rodziny w rozumieniu Ustawy

Przez członka rodziny uważa się:
  • małżonka lub rodzica wspólnego dziecka
  • dziecko do 25 roku życia
  • dziecko, które ukończyło 25 rok życia i posiada orzeczenie o niepełnosprawności jeżeli przysługuje mu świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.
Przez dziecko należy rozumieć: dziecko własne pracownika, dziecko współmałżonka, dziecko rodzica wspólnego dziecka. 
Członkiem rodziny nie jest: dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego, dziecko będące w związku małżeńskim, pełnoletnie dziecko mające własne dziecko.

Ostatnia aktualizacja: 2024-04-14
Data publikacji: 2020-06-20, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU