Podatnicy, którzy rozliczają podatek wg skali podatkowej korzystają z kwoty obniżającej podatek. Od 2022 roku ma nastąpić zmiana w jego kwocie. kwota zmniejszajaca podatek 2022

Zmiany w podatkach od 2022 roku

Od 2022 roku podatników czekają zmiany w podatkach, które obejmą między innymi kwotę wolną od podatku, czy kwotę zmniejszającą podatek. Zmiany zostaną wprowadzone na podstawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten jest częścią programu rządowego Polski Ład, który został przyjęty przez Sejm na początku października 2021 roku. Zakres zmian jakie wprowadza Polski Ład jest dość szeroki i swoim zasięgiem obejmuje wiele nowych regulacji przyjętych w ustawach podatkowych.

Zmiany dotyczące ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmują między innymi:
  • podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku dla wszystkich podatników rozliczających podatek wg skali podatkowej
  • podwyższenie do 120 000 zł progu dochodów po przekroczeniu, którego zastosowanie będzie miała stawka podatku w wysokości 32%
  • wprowadzenie ulgi dla klasy średniej
  • zmianę zasad ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych 
  • zmianę wysokości kosztów podatkowych od przychodów otrzymywanych przez osoby wypełniające obowiązki społeczne lub obywatelskie. 
Ustawa ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku

Kwota zmniejszająca podatek od 2022 roku

Zgodnie z projektem ustawy podatkowej do wartości 30 000 zł zostaje podwyższona kwota wolna od podatku poprzez zwiększenie kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5 100 zł wg wzoru: 30 000 zł x 17% - 5 100 zł = 0 zł. Zmiana obejmie wszystkich podatników rozliczających się wg skali podatkowej i najprawdopodobniej wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 

Obecnie obowiązuje kwota wolna w wysokości 8 000 zł, a kwotą zmniejszającą podatek jest kwota w wysokości 1 360 zł (8 000 zł x 17% - 1 360 zł = 0 zł). 

Skala podatkowa obowiązująca od 2022 roku

Nowa kwota zmniejszająca podatek w ramach nowej skali podatkowej jaka została zaproponowana w Polskim Ładzie kształtuje się następująco: 

Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi
ponad do
  120 000 zł 17% minus kwota zmniejszająca podatek 5 100 zł
120 000 zł   15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Kwota zmniejszająca podatek po nowemu

Po wprowadzeniu Polskiego Ładu, kwota zmniejszająca podatek zmieni swój charakter. Nie będzie już malała ze wzrostem dochodów. Jej wysokość dla potrzeb obliczania zaliczek na podatek, a także rocznego obliczenia podatku zawsze będzie taka sama. Nowa kwota wolna od podatku (30 000 zł) będzie stosowana już przy obliczaniu zaliczek na podatek przez odliczenie od podatku 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, czyli 1/12 z kwoty 5 100 zł. Powyższe dotyczy zaliczek obliczanych w sposób narastający (od dochodów uzyskanych od początku roku). 

Zaliczki na podatek – wniosek o niepobieranie

Podatnik może złożyć pisemny wniosek do płatnika o niepobieranie zaliczek od przychodów, o których mowa jest w art. 35 i art. 41 ustawy o PIT. Chodzi między innymi o przychody otrzymywane z umów zlecenia, praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich. Prawo do złożenia wniosku będzie miał podatnik, którego roczne dochody nie będą przekraczały ilorazu kwoty zmniejszającej podatek i najniższej stawki podatku, które zostały określone w pierwszym przedziale skali podatkowej, a więc kwoty 30 000 zł. Poza tym podatnik nie może uzyskiwać innych dochodów, od których pobierane są zaliczki na podatek obliczane na podstawie pomniejszenia, na które wskazuje art. 32 ust. 3 lub zostały opłacone na podstawie art. 44 ust. 3, poza tymi otrzymywanymi od płatnika, do którego składany jest wniosek. Pozwoli to podatnikowi korzystać z kwoty wolnej od podatku już w trakcie roku, a nie dopiero po złożeniu zeznania podatkowego. 
Zgodnie z projektem ustawy możliwość skorzystania z kwoty wolnej będą mieli również podatnicy, którzy samodzielnie opłacają zaliczki na podstawie art. 44 ust. 1a ustawy o PIT

Coroczna weryfikacja kwoty zmniejszającej podatek

Tak jak do tej pory minister właściwy do spraw finansów publicznych będzie co roku weryfikował wysokość kwoty zmniejszającej podatek w stosunku do minimum egzystencji w oparciu o jednoosobowe gospodarstwo ustalone przez Instytut Pracy i Polityki Społecznej. Informację o wynikach przeprowadzonej weryfikacji minister będzie przedstawiał Radzie Ministrów i jednocześnie będzie składał propozycję zmiany kwoty zmniejszającej podatek na rok następny, ale tylko w tym roku, w którym kwota minimum egzystencji dla jednoosobowego gospodarstwa ustalonego przez Instytut Pracy i Spraw Społecznych będzie przewyższała miesięczną kwotę wolną od podatku, a więc 2 500 zł (obliczona jako 1/12 ilorazu kwoty zmniejszającej podatek oraz najniższej stawki podatku z pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli: 1/12 z 5 100 zł/0,17 = 2 500 zł).

Data publikacji: 2021-11-10, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Lili
08 Styczeń 2022

pracuję na etacie i zamierzam rozpocząć prowadzenie działalności gospod. Forma rozliczania podatku to ryczałt od przych. ewidencjonowanych. Jak będzie wyglądała moja pensja przy brutcie 3900?