Niektórzy przedsiębiorcy rozliczają się z podatku VAT korzystając z metody kasowej. Co ma zrobić podatnik, który planuje zawiesić działalność gospodarczą i w tym czasie otrzyma płatność? W jaki sposób musi rozliczyć podatek VAT, czy w momencie otrzymania płatności, czy już po odwieszeniu działalności? metoda kasowa zawieszenie dzialalnosci

Metoda kasowa

to forma rozliczania podatku VAT. Przy jej zastosowaniu obowiązek podatkowy powstaje w momencie otrzymania zapłaty za dokonaną transakcję. W przypadku kiedy działalność gospodarcza została zawieszona, podatnik nie jest zobowiązany do składania deklaracji VAT oraz plików JPK_VAT. W sytuacji kiedy kontrahent dokona zapłaty w trakcie trwania zawieszenia to w przypadku stosowania metody kasowej VAT może wystąpić obowiązek wykazania podatku należnego. Podatnik, który rozlicza się za pomocą metody kasowej ma obowiązek umieszczania na fakturze adnotacji „Metoda kasowa”.

Obowiązki przedsiębiorcy w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza może być zawieszona na czas określony lub nieokreślony (art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo przedsiębiorców)

Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni.
 Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.


Działalność gospodarczą można zawiesić przez aktualizację wniosku CEIDG-1. Po złożeniu formularza automatycznie zostaje wysłane zgłoszenie do ZUS i wyrejestrowanie z ubezpieczeń płatnika składek. Przedsiębiorca w okresie zawieszenia nie ma obowiązku zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy zawieszenie następuje w trakcie miesiąca. W takiej sytuacji wymagana jest zapłata pełnej składki zdrowotnej oraz składek społecznych proporcjonalnie do liczby dni prowadzonej działalności. 

Informację o zawieszeniu działalności otrzymuje również urząd skarbowy. Podatnik nie ma obowiązku zapłaty zaliczek na podatek dochodowy. Jeżeli działalność została zawieszona w trakcie roku podatkowego lub na cały rok podatkowy, to obowiązkiem przedsiębiorcy jest złożenie na koniec roku zeznania rocznego z tytułu działalności. 
W przypadku podatku VAT nie ma obowiązku składania deklaracji VAT oraz plików JPK_VAT. Wyjątkiem są okresy kiedy zostanie sprzedany środek trwały lub kiedy zostaną dokonane zakupy, które muszą być rozliczone niezależnie od tego czy działalność jest zawieszona, czy nie.

Czynności jakie przedsiębiorca może wykonywać w trakcie zawieszenia

Przedsiębiorcy w trakcie zawieszenia nie wolno wykonywać działalności gospodarczej i osiągać z niej bieżących przychodów. Nie wolno mu sprzedawać towarów ani świadczyć usług, które są przedmiotem zawieszonej działalności.

Jest kilka czynności, które przedsiębiorca może wykonywać w okresie zawieszenia (art. 25 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców), są to: 
  • wszystkie czynności niezbędne do zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów, również rozwiązywanie wcześniej zawartych umów
  • przyjmowanie należności i regulowanie zobowiązań powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
  • zbywanie własnych środków trwałych i wyposażenia
  • uczestniczenia w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia
  • wykonywania wszystkich innych obowiązków nakazanych prawem
  • osiągania przychodów finansowych również z działalności prowadzonej przed zawieszeniem
  • poddanie siebie kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą
  • powołanie lub odwołanie zarządcy sukcesyjnego.
Zgodnie z przepisami przedsiębiorca może przyjmować należności z tytułu sprzedaży mającej miejsce przed zawieszeniem. Jeżeli nabywca nie zapłaci w terminie, to może zdarzyć się, że sprzedawca otrzyma należność już w trakcie zawieszenia działalności.

Zasady działania metody kasowej VAT

Cechą charakterystyczną metody kasowej jest to, że obowiązek podatkowy powstaje w momencie zapłaty za towar lub usługę. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy zakupu dokonuje osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej i niebędąca czynnym podatnikiem VAT. W takiej sytuacji podatek VAT musi być wykazany w rejestrze VAT sprzedaży w 180 dniu od daty wykonania usługi lub wydania towaru (art. 21 ust. 1 ustawy o VAT). 

PRZYKŁAD
Przedsiębiorca stosuje metodę kasową. 15 marca 2020 roku świadczył usługę na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i niebędącej czynnym podatnikiem VAT. Na wykonaną usługę wystawił fakturę z metodą kasową. Jednak Klient nie zapłacił za nią. Czy przedsiębiorca powinien wykazać VAT należny z tytułu tejże faktury pomimo, że płatność nie została dokonana?
Odpowiedź: Z powodu, że usługa była świadczona na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i niebędącej czynnym podatnikiem VAT, przedsiębiorca powinien wykazać VAT należny nawet jeżeli nie otrzymał zapłaty w 180 dniu od daty wykonania usługi, czyli 12 września 2020 roku.

Rozliczenie metodą kasową, a zawieszenie działalności

W okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca ma prawo przyjmować należności, które powstały przed datą zawieszenia oraz zobowiązany jest do wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Jeżeli więc przyjmie zapłatę za fakturę wystawioną przed zawieszeniem działalności, to powinien wykazać otrzymaną kwotę w ewidencji VAT za okres, w którym otrzymał zapłatę. Musi też złożyć za ten czas deklarację VAT oraz plik JPK_V7 i zapłacić należny podatek.


Data publikacji: 2020-08-13, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU