Od 1 stycznia 2024 roku minimalna stawka godzinowa przy umowie zlecenia wynosi 27,70 zł. Od 2017 roku stawka ta podlega corocznej waloryzacji zgodnie z przepisami zmieniającymi ustawę o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Aby prawidłowo ustalić wynagrodzenie za pracę obowiązkiem pracodawcy jest ewidencjonowanie godzin pracy. Wynagrodzenie za wykonane zlecenie jest iloczynem przepracowanych godzin i minimalnej stawki godzinowej. minimalna stawka godzinowa zlecenie

Minimalna stawka godzinowa w 2024 roku

Zgodnie z decyzją rządu minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 r. wynosi 4 242 zł. Razem z nim wzrosła również minimalna stawka godzinowa, która od stycznia 2024 roku kształtuje się na poziomie 27,70 zł.

Dla kogo stawka godzinowa?

Minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do umowy zlecenia (art. 734 KC) oraz do umowy o świadczenie usług (art. 750 KC). Z kolei odwołując się do art. 8b pkt. 1 Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, to w przypadku w/w umów strony mają obowiązek określić w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

Za zleceniodawcę lub świadczeniobiorcę uważana jest:
  • osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
  • osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która samodzielnie wykonuje zadania wynikające z umowy (samozatrudniony).

Jakie umowy nie podlegają minimalnej stawce godzinowej?

Obowiązek stosowania minimalnej stawki godzinowej nie dotyczy wszystkich umów zlecenia i umów o świadczenie usług. Wyłączeniu podlegają umowy, w których decyzję o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług podejmuje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi, a wynagrodzenie jakie ma otrzymać jest ustalane na podstawie zasad obowiązujących w systemie prowizyjnym
Tak więc, aby umowa została wyłączona z obowiązku zastosowania minimalnej stawki godzinowej muszą być spełnione łącznie 3 warunki:
  • miejsce
  • czas
  • prowizja.
Obowiązek stosowania minimalnej stawki godzinowej nie dotyczy również:
  • umów zawieranych o świadczenie usług ciągłej, całodobowej opieki nad grupą osób lub osobami, która to opieka jest sprawowana osobiście
  • umów zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.
Minimalna stawka godzinowa nie dotyczy także osób pracujących na umowę o dzieło lub umowę agencyjną. 

Umowa z minimalną stawką godzinową

Liczba godzin jaka powinna być przepracowana w ramach umowy zlecenia lub świadczenia usług powinna być określona w umowie. Jeżeli brak jest takich ustaleń, to zleceniobiorca ma obowiązek podać pisemnie lub elektronicznie liczbę wykonanych godzin. 
Wynagrodzenie za wykonanie zlecenia może być określone dowolnie, na przykład w stawce miesięcznej. Najważniejsze, aby w przeliczeniu na godzinę wykonanej pracy nie było niższe od minimalnej stawki godzinowej. 

Jeżeli zleceniodawca nie będzie przestrzegał stosowania minimalnej stawki godzinowej, to może mu grozić kara grzywny w wysokości od 1 000 zł do 30 000 zł.

Ostatnia aktualizacja: 2024-03-03
Data publikacji: 2020-04-14, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU