Każdy przedsiębiorca wystawia faktury – pierwotne oraz korygujące. To jego prawo i obowiązek wykonywane przez cały okres prowadzenia firmy. Rozważmy sytuację, czy wystawienie faktury po zlikwidowaniu firmy jest możliwe, czy przedsiębiorca postąpi wtedy niezgodnie z przepisami prawa? wystawienie faktury korygujacej likwidacja dzialalnosci

Korekta faktury – w jakich odbywa się okolicznościach?

Ustawa o podatku VAT nie przekazuje szczegółowych informacji o fakturach korygujących.
Wskazane zostało jedynie kilka przykładów, kiedy można wystawić ten dokument:
  • podstawa opodatkowania albo kwota podatku widniejąca na fakturze została zmieniona,
  • nastąpił zwrot towarów i opakowań do podatnika,
  • nastąpił zwrot całości albo części zapłaty,
  • w fakturze pojawił się błąd.
W przepisach można znaleźć też informację o elementach, jakich nie może zabraknąć w fakturze korygującej. Ustawodawca wskazuje, że wystawianie faktury korygującej jest możliwe, kiedy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem VAT. Czy oznacza to, że faktury korygującej nie można wystawić, kiedy działalność zostanie zakończona, a okoliczności ku temu sprzyjają?

Likwidacja działalności a faktura korygująca – jakie jest stanowisko organów podatkowych?

W ustawie o podatku VAT nie ma żadnych informacji dotyczących wystawiania faktur korygujących po zakończeniu działalności firmy. Oznacza to, że w razie pytań i wątpliwości trzeba korzystać z indywidualnych interpretacji podatkowych. W tym miejscu warto przytoczyć interpretację o numerze 0113-KDIPT1-3.4012.25.2022.3.OS wydanej 21 kwietnia 2022 roku. Przedsiębiorca zakończył swoją działalność i nie jest dłużej czynnym podatnikiem VAT. Jednak mimo zakończonej działalności wystąpiła okoliczność zmuszająca go do wystąpienia faktury korygującej dotyczącej sprzedaży pawilonu gospodarczego. Dokument został przez niego wystawiony, co było sprzeczne z opinią wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Dyrektor wskazał, że fakturę korygującą może wystawiać tylko i wyłącznie czynny podatnik VAT, a ten warunek nie został w tym przypadku spełniony. Po zakończeniu działalności były przedsiębiorca, nie może wystawiać faktur oraz faktur korygujących.

Takie stanowisko zostało przedstawione również przez Dyrektora KIS w interpretacji wydanej w 2019 roku o numerze 0115-KDIT1-3.4012.3.2019.1.MS.

Jednak biorąc pod uwagę opinie wydawane przez Sądy, są one zupełnie inne niż stanowisko organów podatkowych.

Likwidacja działalności a wystawienie faktury korygującej – stanowisko Sądów

Organy podatkowe wskazują wprost, że wraz z zakończeniem działalności firmy przedsiębiorca traci prawo do wystawiania faktur korygujących, gdyż nie jest dłużej czynnym podatnikiem VAT. Wątpliwości związane z interpretacjami przedstawiają Sądy i sami przedsiębiorcy, którzy są innego zdania.

Po wydaniu interpretacji, jak powyżej, przedsiębiorcy szukają pomocy w Sądzie. Warto przybliżyć tutaj wyrok sygn. akt I FSK 209/17 z dnia 06.03.2019 r. NSA potwierdził, że przedsiębiorca ma rację i podtrzymał wyrok wydany przez Sąd WSA. Wyrok został przygotowany na podstawie art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa, gdzie widnieje informacja, iż podatnicy, płatnicy oraz inkasenci mają prawo dokonać korekty deklaracji, która została złożona wcześniej (wyjątkiem od tej zasady jest stanowisko przedstawione w odrębnych przepisach). NSA zwrócił uwagę na kluczową kwestię, a mianowicie przedsiębiorca może złożyć korektę deklaracji tak długo, aż nie dojdzie do przedawnienia zobowiązania podatkowego. W tym przypadku wykreślenie z rejestru VAT nie odgrywa wielkiej roli i nie odbiera przedsiębiorcy prawa do dokonania zmian. Pamiętajmy, że deklaracja dotyczy okresu, kiedy przedsiębiorca był jeszcze zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.

Należy podkreślić, że takie samo prawo mają organy podatkowe, które aż do momentu przedawnienia mogą wyznaczyć inną kwotę zobowiązania podatkowego różną od kwoty zadeklarowanej przez przedsiębiorcę.

Niestety, stanowisko organów podatkowych pozostaje takie samo, nawet kiedy weźmiemy pod uwagę wyroki wydawane przez Sądy.

Wystawienie faktury korygującej a likwidacja działalności – kilka słów podsumowania

Stanowisko przedstawiane przez organy podatkowe jest krzywdzące oraz uciążliwe i dotyka zarówno przedsiębiorców, jak i kontrahentów, którzy skorzystali z ich usług czy nabyli towary. Po likwidacji firmy każdy przedsiębiorca powinien mieć możliwość wystawienia faktury korygującej, pod warunkiem że ujawniono błędy czy nieścisłości.

Podejście organów podatkowych zaskakuje jeszcze bardziej, kiedy weźmiemy pod uwagę fakt, że zobowiązania podatkowe przedawniają się dopiero po 5 latach od momentu powstania, co powinno dać przedsiębiorcy możliwość dokonania potrzebnych zmian.

Organ podatkowy po stwierdzeniu błędów w rozliczeniach za okres prowadzenia firmy może je zakwestionować w ciągu 5 lat. Jednak przedsiębiorca nie ma prawa poprawić nieprawidłowości. Wyroki sądowe wskazują na tę kwestię i odrzucają interpretacje organów podatkowych, które bezustannie trwają przy swoim i nie chcą zmienić stanowiska.

Co może zrobić przedsiębiorca? Pozostaje mu jedynie dochodzić swoich praw na drodze postępowania sądowego. Niestety, wiąże się to nie tylko z długim czasem oczekiwania, ale także wysokimi kosztami, które często nie są tego warte. Istnieje szansa, że w przyszłości stanowisko organów podatkowych ulegnie zmianie albo ustawodawca wprowadzi nowe przepisy. Jednak na chwilę obecną nic nie możemy zrobić.


Data publikacji: 2022-12-24, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU