Używany przez firmę telefon może zostać sprzedany osobie fizycznej albo innemu przedsiębiorstwu. Jak przedstawia się rozliczenie sprzedaży i kiedy trzeba ją zarejestrować na kasie fiskalnej? rozliczenie sprzedazy telefonu zakupionego na firme

Sprzedaż telefonu dla firmy lub osoby prywatnej

Sprzedaż firmowych rzeczy osobom prywatnym, jak i podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą należy traktować jako przychód z działalności gospodarczej.

Gdy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT, sprzedając telefon firmowy, ma obowiązek doliczyć podatek VAT:
  • innemu przedsiębiorcy – jest zobowiązany do wystawienia faktury,
  • osobie fizycznej – przygotowuje paragon, a jeśli taka będzie wola nabywcy – fakturę.

Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia z VAT ma obowiązek przygotowania faktury tylko w sytuacji, kiedy nabywca zgłosi takie żądanie, chociaż faktura może zostać wystawiona, nawet jeśli żądanie nie padnie.

Kiedy nabywcą telefonu jest osoba fizyczna, sprzedaż musi zostać udokumentowana na kasie fiskalnej. Ta zasada odnosi się do podatników czynnych oraz zwolnionych z VAT.

Dostawa sprzętu telekomunikacyjnego osobie fizycznej nie upoważnia do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku zarejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Nie w każdym przedsiębiorstwie używa się kasy fiskalnej, jednak, aby dokonać sprzedaży telefonu, ten obowiązek musi zostać spełniony.

Sprzedaż telefonu będącego wyposażeniem firmy albo środkiem trwałym

Sprzedaż telefonu, który jest wyposażeniem albo został wpisany do ewidencji środków trwałych, musi zostać rozliczona jako przychód z działalności gospodarczej, a także wprowadzony do KPiR w kolumnie „Pozostałe przychody”.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, czynni podatnicy VAT mają obowiązek wykazywać przychód w kwocie netto, czyli w kwocie sprzedaży telefonu, po odjęciu VAT z tytułu jego nabycia. Podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT mają obowiązek wprowadzić do KPiR przychód w kwocie sprzedaży telefonu.

Telefon, który widniał w ewidencji wyposażenia, musi zostać z niego usunięty po sfinalizowanej sprzedaży. Przychód to kwota ze sprzedaży telefonu, po odjęciu niezamortyzowanej części telefonu – ta zasada dotyczy telefonu stanowiącego dla przedsiębiorstwa środek trwały.

Sprzedaż telefonu stanowiącego środek trwały jest równoznaczna z wykonaniem likwidacji środka trwałego. Data likwidacji jest zgodna z datą sprzedaży, a za przyczynę likwidacji podaje się „sprzedaż” albo „zbycie” lub podobne określenie.

W tym miejscu trzeba podkreślić, że jeżeli nabywcą jest osoba fizyczna, nie można zapomnieć o obowiązku zastosowania kasy fiskalnej w celu zarejestrowania sprzedaży.

Kiedy przedsiębiorca sprzedaje środki trwałe, nie musi ewidencjonować transakcji na kasie, jednak ta sytuacja nie odnosi się do telefonów. Ich zbycie musi zostać udokumentowane na kasie fiskalnej – to wymóg ustawodawcy.

Sprzedaż telefonu przekazanego z majątku firmowego na cele prywatne

Jeżeli sprzedano telefon, stanowiący majątek firmowy i będzie on służył w celach prywatnych, transakcja musi zostać opodatkowana PIT, ale tylko w sytuacji, gdy od momentu wycofania telefonu z firmy a datą jego sprzedaży upłynęło mniej niż sześć lat.

Sześcioletni termin jest obliczany od miesiąca następującego po dniu, kiedy miało miejsce przeniesienie składnika majątku. Sprzedaż stanowi dla firmy przychód z działalności gospodarczej, co oznacza, że wymagane jest opodatkowanie transakcji z wykorzystaniem stawki właściwej dla prowadzonej działalności gospodarczej.

Gdy od momentu wycofania telefonu z majątku firmowego a dniem jego zbycia upłynęło ponad 6 lat – przedsiębiorca nie musi uregulować podatku PIT.

Po przekazaniu telefonu z majątku firmowego na cele prywatne, wymagane jest uregulowanie VAT, gdy podatek został odliczony z tytułu nabycia telefonu. W sytuacji, gdy nabycie telefonu nie pozwalało na odliczenie VAT – przekazanie urządzenia na cele prywatne jest klasyfikowane jako czynność nieopodatkowana.

W celu wycofania środka trwałego z działalności trzeba:
  • wykreślić go z ewidencji środków trwałych,
  • przygotować protokół likwidacji albo dokument LT (likwidacja środka trwałego) ze wskazaniem wycofania środka na cele osobiste podatnika,
  • przygotować dokument będący podstawą do wykazania podatku VAT w rejestrze sprzedaży VAT (kiedy występuje obowiązek zapłaty VAT),
  • stworzyć protokół przekazania środka trwałego.

Kiedy sześcioletni termin minie i dojdzie do sprzedaży telefonu na cele prywatne, transakcja nie zostanie objęta podatkiem VAT, gdyż sprzedaż jest poświęcona majątkowi prywatnemu. Nie ma również obowiązku rejestracji transakcji na kasie fiskalnej. Chociaż trzeba zauważyć, że po przekazaniu telefonu z majątku firmowego nie najlepszą opcją jest oferowanie go w formie prywatnej, gdyż urząd skarbowy może zanegować takie działanie i określić je jako próbę obejścia obowiązku stosowania kasy fiskalnej dla dostawy sprzętu telekomunikacyjnego.

Transakcja, w której ma miejsce sprzedaż towarów na rzecz osób prywatnych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, wskazanych w par. 4 Rozporządzenia w zakresie zwolnień z kas fiskalnych podlega od samego początku obowiązkowej rejestracji na kasie fiskalnej. Krajowa Informacja Skarbowa wskazuje, iż wycofanie do majątku prywatnego towaru z podanego przepisu, od którego przedsiębiorca odliczył bądź miał prawo odliczyć podatek VAT, musi zostać potraktowana dokładnie tak samo, jak sprzedaż, czyli zostać ewidencjonowana na kasie fiskalnej. W praktyce oznacza to, że po wycofaniu z firmy działającego telefonu komórkowego, od którego odliczono podatek VAT, wycofanie musi zostać udokumentowane przy pomocy paragonu. Brak kasy fiskalnej wiąże się z koniecznością jej nabycia, jeszcze zanim dojdzie do wycofania urządzenia do majątku prywatnego. W taki sposób istnieje możliwość sfinalizowanie obowiązku.

Zamknięcie działalności gospodarczej a sprzedaż telefonu

Kiedy działalność gospodarcza zostanie zamknięta/zlikwidowana, majątek firmy staje się majątkiem prywatnym przedsiębiorcy.

Decydując się na sprzedaż telefonu, podmiot sprzedający ma szereg obowiązków na gruncie podatku PIT, pod warunkiem że odbył się w terminie 6 lat, liczonym od momentu pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, kiedy działalność została zlikwidowana. Od sprzedaży telefonu trzeba uregulować podatek PIT i opodatkować transakcję zgodnie z zasadami obowiązującymi w zlikwidowanej działalności.

Dla przedsiębiorcy rozliczającego się na zasadach ogólnych, czyli według skali oraz podatku liniowego, przychód do opodatkowania to kwota ze sprzedaży telefonu, od której odjęto koszty uzyskania przychodu.


Data publikacji: 2023-07-27, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU