Przedsiębiorca może rozliczać podatki w okresach miesięcznych lub kwartalnych. W przypadku podatku VAT forma rozliczenia kwartalnego nie jest dostępna dla każdego podatnika. podatek dochodowy kwartalnie

Podatek dochodowy – rozliczenie kwartalne

Kwartalne zaliczki na podatek dochodowy należy wpłacać na konto urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po danym kwartale. W przypadku kiedy dzień wpłaty przypada w weekend lub w święto, to termin zostaje przesunięty na najbliższy dzień roboczy. 

Obowiązujące terminy wpłaty zaliczek na poszczególne kwartały roku
 • I kwartał – do 20 kwietnia
 • II kwartał – do 20 lipca
 • III kwartał – do 20 października
 • IV kwartał – do 20 stycznia.
Prawo do rozliczania zaliczek na podatek dochodowy kwartalnie posiadają mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej (art. 44 ust. 3g ustawy o PIT). 
Zaliczki na podatek dochodowy nie wymagają składania okresowych deklaracji rozliczeniowych. Podatnik musi jedynie każdorazowo wyliczyć i opłacić zaliczki za poszczególne okresy, które następnie wykazuje się w zeznaniu rocznym. 

Mały podatnik,

to taki podatnik, który osiągnął w poprzednim roku podatkowym przychód ze sprzedaży (razem z kwotą podatku VAT należnego – czynny podatnik VAT) nieprzekraczający wartości 2 000 000 euro w przeliczeniu na polski złoty. W 2021 roku limit wynosi 9 031 000 zł. 

Podatek VAT – rozliczenie kwartalne

Podatnik, który rozlicza VAT kwartalnie ma obowiązek złożenia pliku JPK_V7K i wpłaty podatku VAT w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po danym kwartale. Jeżeli termin przypada w weekend lub w dzień świąteczny, to przesuwany jest na najbliższy dzień roboczy. 

Obowiązujące terminy płatności podatku VAT za poszczególne kwartały
 • I kwartał – do 25 kwietnia (26 kwietnia)
 • II kwartał – do 25 lipca (26 lipca)
 • III kwartał – do 25 października
 • IV kwartał – do 25 stycznia.
Podatek VAT kwartalnie mogą rozliczać jedynie mali podatnicy wymienieni w art. 2 ust. 25 ustawy o VAT pod warunkiem, że od daty rejestracji do VAT minął co najmniej rok. 

Rozliczenie kwartalne podatku VAT nie dotyczy:
 • podatników rozpoczynających działalność gospodarczą, którzy wraz z jej założeniem zarejestrują się jako podatnik VAT (będą mogli skorzystać z rozliczenia kwartalnego dopiero po upływie 12 miesięcy od rejestracji VAT i ponownym złożeniu formularza VAT-R)
 • podatników, którzy korzystali ze zwolnienia z VAT i podjęli decyzję o rejestracji do VAT (muszą rozliczać VAT przez okres 12 miesięcy)
 • podatników, którzy przekroczyli limit sprzedaży dotyczący małego podatnika VAT.
Małym podatnikiem podatku od towarów i usług jest podatnik, u którego wartość sprzedaży razem z kwotą podatku nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 1 200 000 euro w przeliczeniu na złotówki wg średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października z poprzedniego roku podatkowego w zaokrągleniu do 1 000 zł. W 2021 roku limit ten wynosi 5 418 000 zł. 

Dodatkowo zgodnie z art. 99 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT z kwartalnego rozliczenia podatku VAT nie mogą skorzystać podatnicy, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach byli dostawcami towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy, pod warunkiem, że łączna wartość tych dostaw przekroczyła w każdym miesiącu z tych okresów kwotę 50 000 zł. 

Art. 99 ustawy o VAT (art. 1 – 3a)

1. Podatnicy, o których mowa w art. 15 podatnicy podatku od towarów i usług, zakres działalności gospodarczej, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2–10, art. 130c deklaracje VAT na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT i art. 133 deklaracje VAT.
2. Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.
3. Mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej, mogą również składać deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 2, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa.
3a. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do podatników:
1) zarejestrowanych przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni – przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja lub
2) którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł, lub
3) którzy w danym kwartale dokonali importu towarów na zasadach określonych w art. 33a rozliczenie kwoty podatku z tytułu importu towarów objętych procedurą uproszczoną ust. 1.Kwartalne rozliczenie podatków – korzyści

Podatnicy rozliczający się kwartalnie mogą liczyć na szereg korzyści.
Do najbardziej istotnych można zaliczyć: 
 • mniejszą ilość formalności związanych z przelewami (w trakcie roku podatnik zamiast 12 musi wykonać tylko 4)
 • zachowanie płynności finansowej firmy (podatnik ma większą swobodę w planowaniu wydatków, kwotę zaoszczędzoną w danej chwili może przeznaczyć na bieżące wydatki w firmie)
 • dłuższy czas na rozliczenie VAT z faktur zakupowych.

Zmiana rozliczenia podatków z miesięcznego na kwartalne

Przedsiębiorca rozliczający się miesięcznie może podjąć decyzję o zmianie na rozliczenie podatku kwartalnie pod warunkiem, że przysługuje mu prawo do rozliczeń kwartalnych. Dodatkowo musi spełnić kilka warunków, o których mowa jest w przepisach podatkowych. 

Podatek dochodowy
Przedsiębiorca w trakcie roku ma prawo do jednej zmiany z rozliczenia miesięcznego na kwartalne. Musi to zrobić na początku roku podatkowego (kalendarzowego). Zgłoszenia dokonuje na formularzu zeznania rocznego za rok, w którym została zastosowana zmiana.  
Jest to zgodne z art. 44 ust. 3i ustawy o PIT:

O wyborze sposobu wpłacania zaliczek według zasad, o których mowa w ust. 3g lub 3h, podatnicy informują w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 termin i tryb składania zeznania podatkowego ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, składanym za rok podatkowy, w którym stosowali kwartalny sposób wpłacania zaliczek.

Podatek VAT
Przedsiębiorca, który chciałby zmienić sposób rozliczania w podatku VAT z miesięcznego na kwartalny powinien złożyć w urzędzie skarbowym formularz aktualizacyjny VAT-R. Ma do tego prawo aż 4 razy w roku. Zmianę musi zgłosić w terminie do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału, od którego ma zamiar rozliczać się kwartalnie, czyli chcąc przejść na rozliczenie kwartalne od I kwartału roku, to musi złożyć VAT-R najpóźniej w terminie do 25 lutego.


Data publikacji: 2021-01-27, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU