Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością tak jak każda inna działalność może zostać zakończona (zlikwidowana). Taka czynność wymaga spełnienia określonych warunków wymienionych w przepisach. Wszystkie czynności związane z likwidacją spółki z o. o. muszą być wykonane we właściwej kolejności. likwidacja spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia

W jaki sposób może być rozwiązana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością? 

Spółka z o. o. może zostać rozwiązana na kilka sposobów. Zostały one wskazane w art. 270 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych. Wśród nich wymienia się: 
 • ogłoszenie upadłości spółki – wystąpiły przesłanki, że spółka może być niewypłacalna. Wtedy zarząd ma obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości i jest to bezpośrednia przyczyna likwidacji spółki
 • wyrok sądu rejestrowego o rozwiązanie spółki – sąd rejestrowy może wydać wyrok na mocy, którego spółka zostanie rozwiązana. Powodem może być nieosiągnięcie założonego przez spółkę celu ze względu na ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki
 • przyczyny przewidziane w umowie spółki – zgodnie z przepisami spółka może zostać powołana na czas określony lub w celu realizacji określonego celu gospodarczego. Upływ terminu wskazanego w umowie (zakończenie okresu na jaki spółka została zawarta) lub zakończenie przedsięwzięcia gospodarczego, czyli wykonanie celu rozwiązuje umowę spółki
 • uchwała wspólników wskazująca rozwiązanie spółki lub przeniesienie siedziby spółki za granicę kraju zakończona spisanym protokołem sporządzonym u notariusza
 • zawarcie umowy spółki z wykorzystaniem wzorca umowy, a także wtedy, kiedy uchwala wspólników o rozwiązaniu spółki została podpisana przez wszystkich wspólników kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
 • inne przyczyny przewidziane prawem

Likwidacja spółki krok po kroku – 3 etapy

Etap 1 – postępowanie likwidacyjne
 • wspólnicy podejmują uchwałę o otwarciu postępowania likwidacyjnego
 • ogłoszenie informujące o otwarciu postępowania likwidacyjnego zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym razem z wezwaniem wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności we wskazanym terminie 3 miesięcy
 • ujawnienie informacji o otwarciu likwidacji spółki oraz powołanych likwidatorach w rejestrze przedsiębiorców KRS
 • przygotowanie sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji i na dzień likwidacji.

Etap 2 – czynności likwidacyjne i podział majątku
 • wykonanie czynności likwidacyjnych związanych między innymi z zakończeniem bieżących interesów spółki, ściągnięciem wierzytelności, wypełnieniem zobowiązań, upłynnieniem majątku spółki
 • przygotowanie sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający podział majątku wspólników i jego zatwierdzenie
 • dokonanie podziału majątku spółki pomiędzy wspólnikami, ale nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia w Monitorze o otwarcie likwidacji.

Etap 3 – zakończenie likwidacji
 • sporządzenie bilansu zakończenia likwidacji (tzw. bilans zerowy)
 • złożenie wniosku o wykreślenie spółki z KRS-u
 • przekazanie dokumentacji spółki do wybranego miejsca w celu archiwizacji.

Cały etap likwidacyjny od momentu rozpoczęcia aż po zakończenie może trwać od 8 miesięcy aż do kilku lat. Jednak przeprowadzenie procesu likwidacji jest konieczne między innymi ze względu na uniknięcie osobistej odpowiedzialności członków zarządu za długi spółki o ile nie zostaną one spłacone. 

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – likwidacja uproszczona

Spółka z o. o. może zostać zlikwidowana między innymi również wtedy, kiedy sąd rejestrowy KRS wyda postanowienie o rozwiązaniu podmiotu wpisanego do rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Mówimy wtedy, że jest to likwidacja uproszczona, którą można przeprowadzić w sytuacji, kiedy np. spółka pomimo otrzymania z sądu rejestrowego wezwania o złożenie rocznych sprawozdań, nie złożyła ich za dwa kolejne lata obrotowe oraz pomimo dwukrotnego wezwania sądu rejestrowego nie wykonała innych obowiązków wynikających z ustawy o KRS. Postanowienie o rozwiązaniu spółki bez likwidacji może nastąpić jedynie wtedy, kiedy sąd ustali, że spółka nie posiada majątku, który może zbyć i rzeczywiście nie prowadzi już działalności.


Data publikacji: 2022-07-27, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU