Z dniem 1 października 2020 roku czynni podatnicy VAT składają do urzędu skarbowego zamiast dwóch dokumentów (plik JPK oraz deklaracja VAT) jeden plik JPK_V7 zawierający elementy z deklaracji VAT oraz pliku JPK. czesc deklaracyjna jpk-v7m

JPK_VAT z deklaracją – co zawiera nowa struktura?

Zastąpienie dwóch dokumentów jednym miało na celu uproszczenie obowiązków podatników wobec urzędu. Nowa struktura dotyczy rozliczeń podatku VAT jedynie z deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. Do pozostałych rozliczeń (VAT-12, VAT-8, VAT-UE i podobne) stosowane są dotychczasowe przepisy. 

JPK_V7M
składają podatnicy, którzy rozliczają się w formie miesięcznej. Natomiast struktura JPK_V7K przeznaczona jest dla podatników, którzy część ewidencyjną składają w formie miesięcznej, a część deklaracyjną w kwartalnej
Korekty poprzednich okresów jakie poprzedzały wprowadzenie nowych zasad muszą być poprawione zgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie, za który składana jest korekta. Zgodnie z tym korekta deklaracji VAT powinna być sporządzona na pierwotnym formularzu deklaracji VAT, a nie za pomocą JPK_V7M lub JPK_V7K. 
W nowym JPK_V7 znajduje się dużo więcej informacji w porównaniu z plikiem JPK_VAT oraz deklaracją VAT obowiązującymi do końca września 2020 roku. Wprowadzenie nowych przepisów miało na celu wykrycie oszustw podatkowych. Przede wszystkim chodziło o tzw. transakcje wrażliwe w obszarze, w których najczęściej dochodzi do nadużyć. 

PRZYKŁAD 
Czynny podatnik VAT w listopadzie 2020 roku miał złożyć korektę deklaracji VAT i JPK_VAT za okres lutego 2020 roku. W jaki sposób powinien jej dokonać?

Odpowiedź:
Podatnik powinien dokonać korekty podatku VAT za okres luty 2020 roku za pomocą pliku JPK_VAT oraz deklaracji VAT, zgodnie z pierwotnymi formularzami. 

Część deklaracyjna JPK_V7

składa się z 2 części: ewidencyjnej i deklaracyjnej. W części deklaracyjnej znajdują się pozycje szczegółowe, a także pouczenia. Pierwsza część zawiera obliczenia dotyczące podatku VAT:
 • należnego
 • naliczonego
 • podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub kwoty do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy
 • do zwrotu oraz zdefiniowanie formy zwrotu.
W skład pozycji szczegółowych wchodzi 60 pól z wartościami (od pola P_10 do P_69) i dodatkowego pola P_ORDZU. 

W polach od P_10 do P_28 wykazuje się między innymi zbiorczą wysokość: 
 • podstawy opodatkowania i podatku należnego jaki wynika z dostawy towarów i świadczenia usług
  na terytorium kraju zwolnionych z VAT, opodatkowanych stawką: 0%, 5%, 7% lub 8%, 22% lub 23%
  poza terytorium kraju (WDT, eksport towarów)
 • podstawy opodatkowania i podatku należnego jaki wynika z tytułu WNT, importu towarów (zgodnie z art. 33a), importu usług (zgodnie z art. 28b) oraz z tytułu dostawy towarów, w których podatnikiem jest nabywca (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5)
 • podatku należnego towarów dla których wynika obowiązek sporządzenia spisu z natury dla celów VAT
 • zwrotu odliczonej lub zwróconej kwoty na zakup kasy fiskalnej
 • podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mówi art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT
 • podstawy opodatkowania i podatku należnego z w/w transakcji. 
Pola od P_39 do P_48 służą do wykazania: 
 • VAT do przeniesienia z poprzedniej deklaracji
 • wartość netto i VAT od nabytych towarów i usług zaliczonych do środków trwałych
 • wartość netto i VAT od pozostałych nabytych towarów i usług
 • wysokość podatku VAT z tytułu korekty podatku naliczonego od nabycia środków trwałych lub pozostałych towarów i usług
 • zbiorczą wysokość VAT naliczonego
 • korektę VAT wynikającą z ulgi na złe długi
 • łączną wartość VAT naliczonego z powyższych pól.
W polach od P_49 do P_62 wykazuje się:
 • kwotę wydaną na zakup kasy
 • podatku objętego zaniechaniem poboru
 • kwotę VAT podlegającą wpłacie do US
 • wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym razem z formą jej przeznaczenia, jak: zwrot, przeniesienie na kolejny okres.
Pola P_63 do P_ORDZU wskazują między innymi:
 • korektę podstawy opodatkowania i podatku VAT z powodu nieściągalności wierzytelności
 • przyczynę złożenia korekty (pole P_ORDZU – pole jest dobrowolne)
 • oraz, czy podatnik:
  • dokonał sprzedaży w procedurze VAT marża
  • był uczestnikiem transakcji trójstronnej
  • korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego przez dokonanie zapłaty zobowiązania podatkowego w całości z rachunku VAT jeszcze przed upływem terminu zapłaty zobowiązania.
Z powyższego wynika, że w części deklaracyjnej nowego pliku JPK_V7 znajdują się takie same dane jakie były wykazywane w deklaracji pierwotnej VAT-7 lub VAT-7K. 
Nie wszystkie z wymienionych pól wypełnia się obowiązkowo. Uzupełnia się je tylko wtedy kiedy wystąpi sytuacja odnosząca się do danego pola. Niektóre z nich uzupełniane są na zasadzie dobrowolności, jak np.: pole odnoszące się do przyczyny złożenia korekty. W polu obowiązkowym kiedy nie są znane dane należy wpisać słowo: „BRAK”. 

Jeżeli chodzi o część ewidencyjną, to nie każde pole odwołuje się do wartości transakcji, jak np.: pole dotyczące sprzedaży w procedurze VAT marża. W przypadku jej dokonania, podatnik w danym polu powinien wprowadzić wartość „1”. Jeżeli procedura VAT marża nie miała miejsca, to pole pozostaje puste. 
Ewidencja zerowa wymaga wykazania w polu „LiczbaWierszyZakupów” wartości „0”, w polu „PodatekNaliczony” (sprzedaż) i „PodatekNaliczony” (zakup) wartości „0,00”. 

Zerowa deklaracja
wymaga wskazania w elemencie „Deklaracja” w polu P_38 i P_51 wartości „0”. 
W części deklaracyjnej nowego pliku JPK_V7 ważną rolę pełnią też pouczenia. I tak w przypadku wprowadzenia „1” podatnik musi potwierdzić zapoznanie się i akceptację wymienionych pouczeń:
 • w przypadku nieuregulowania przez podatnika w obowiązującym terminie podatku lub rozliczenia go w niepełnej wartości, część deklaracyjna JPK_V7 będzie stanowiła podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego (podstawa: przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji)
 • jeżeli podatnik w części deklaracyjnej JPK_V7 wskazał nieprawdę lub zataił prawdę w związku z czym podatek będzie narażony na uszczuplenie, to podatnikowi grozi odpowiedzialność zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym.

Jak sporządzić i wysłać plik JPK V7M?

Nowy plik JPK_V7 ma być uproszczeniem dla czynnych podatników VAT. Przedsiębiorca ma obowiązek korzystania ze specjalnego systemu do prowadzenia księgowości, który będzie generował i wysyłał nową strukturę do organu podatkowego. Dodatkowo powinien to być program w pełni zautomatyzowany i posiadający bezpłatne oraz bieżące aktualizacje. Przykładem takiego programu jest Faktura XL, gdzie można poza wygenerowaniem pliku wysłać go bezpośrednio do Ministerstwa Finansów podpisując go każdą możliwą metodą (np. dane autoryzujące, podpis kwalifikowany od FakturaXL lub własny, profil zaufany).


Data publikacji: 2021-01-05, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU