Gastronomia jest jedną z branż, w której świadczone usługi zgodnie z przepisami prawa wymagają wydania paragonu fiskalnego. Niektórzy przedsiębiorcy zamiast paragonu z kasy wydają tzw. rachunek lub paragon kelnerski. Taka czynność nie jest zgodna z przepisami i oznacza dla przedsiębiorcy poniesienie pewnych konsekwencji. zasady wydawania paragonow w gastronomii

Paragon z kasy fiskalnej – obowiązek wydania klientowi

Przedsiębiorca świadczący usługi gastronomiczne osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej ma obowiązek ewidencjonowania takiej usługi na kasie fiskalnej. Limit zobowiązujący placówki gastronomiczne do zakupu kasy fiskalnej wynosi 20 000 zł rocznie. Po jego przekroczeniu przedsiębiorca zobowiązany jest do zakupu i ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych na kasie fiskalnej. 

Każda świadczona usługa gastronomiczna powinna być zarejestrowana na urządzeniu rejestrującym, a klient powinien otrzymać paragon fiskalny dokumentujący sprzedaż usługi, Wydanie paragonu lub rachunku jest obowiązkiem przedsiębiorcy, nawet jeżeli klient nie jest zainteresowany jego otrzymaniem. Osoba obsługująca ma obowiązek wręczyć klientowi taki dokument. Jednak nie wszyscy podatnicy stosują się do powyższej zasady i czasami zdarzają się sytuacje, kiedy podatnik wręcza klientowi tzw. rachunek lub paragon kelnerski zamiast paragonu fiskalnego. 

Co to takiego jest paragon kelnerski?

Paragon kelnerski jest zestawieniem zamówionych produktów i potraw w danym lokalu. Nie jest to jednak dokument fiskalny i tym samym nie może być traktowany jak dokument ewidencjonujący daną sprzedaż, ponieważ powstał z pominięciem wydruku z kasy fiskalnej. Podatek od takiej transakcji nie zostaje rozliczony ani zapłacony. Forma rozliczenia za pomocą paragonu kelnerskiego możliwa jest jedynie wtedy, kiedy do takiego paragonu zostanie dołączony wydruk z kasy fiskalnej. 

Tzw. rachunek kelnerski może być wypisany odręcznie, np. jako „Pokwitowanie wpłaty”. Może swoim wyglądem przypominać paragon fiskalny, chociaż nim nie jest. Wydanie paragonu kelnerskiego zamiast fiskalnego nie jest zgodne z przepisami, a przedsiębiorca, który pozwala na takie praktyki, a także osoba obsługująca, która wydała klientowi paragon kelnerski zamiast fiskalnego mogą ponieść określone konsekwencje karnoskarbowe. Rachunek lub paragon kelnerski może być jedynie wykorzystywany do rozliczeń pomiędzy przedsiębiorcą, a pracownikami. Absolutnie nie może być wydawany klientowi w zastępstwie paragonu z kasy fiskalnej. Jeżeli tak będzie, to urząd podatkowy może uznać, że przedsiębiorca działał w zamiarze oszukania państwa i ukrywa swoje prawdziwe przychody. 

Sprzedaż niezarejestrowana na kasie fiskalnej – konsekwencje karne

Przedsiębiorcy za sprzedaż niezarejestrowaną na kasie fiskalnej i niewydanie klientowi paragonu fiskalnego grożą konsekwencje karne skarbowe. Na podatnika może zostać nałożony mandat w postaci kary grzywny za wykroczenia skarbowe w wysokości od 200 zł do 4 000 zł
Kodeks karny skarbowy przewiduje następujące kary: 

Art. 62 

par. 1 Kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.
par. 4 Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto wbrew przepisom ustawy dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży

Art. 84 

par. 1 Kto, nie dopełniając obowiązku nadzoru nad przestrzeganiem reguł obowiązujących w działalności danego przedsiębiorcy lub innej jednostki organizacyjnej, dopuszcza, chociażby nieumyślnie, do popełnienia czynu zabronionego określonego w tym rozdziale, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Zgodnie z przepisami, każda osoba zatrudniona w placówce gastronomicznej włącznie z właścicielem odpowiedzialna za ewidencjonowanie transakcji na kasie fiskalnej i wydanie paragonu klientowi ponosi odpowiedzialność karnoskarbową za niedopełnienie tego obowiązku. 

Rejestracja sprzedaży na kasie fiskalnej

Ministerstwo Finansów za pośrednictwem organów podatkowych uważa, że branża gastronomiczna obarczona jest najwyższym stopniem ryzyka działalności w szarej strefie. Jednocześnie ministerstwo nawołuje do niestosowania wyżej wymienionych praktyk i ostrzega, że ryzyko przeprowadzenia czynności kontrolnych jest duże. 

Przedsiębiorca może uniknąć podejrzeń o prowadzenie działalności w szarej strefie oraz kontroli prawidłowości w związku z rejestracją osiąganego obrotu stosując w prowadzonej działalności gospodarczej niżej wymienione czynności. Dzięki zastosowaniu się do wymienionych zasad przedsiębiorca może zapobiec konsekwencjom karnoskarbowym. W związku z tym:
  • sprzedaż zawsze powinna być zarejestrowana na kasie fiskalnej celem udokumentowania transakcji. Bez znaczenia jest fakt czy klient płaci kartą, czy gotówką
  • po zaewidencjonowaniu sprzedaży na kasie należy wydrukować paragon fiskalny i wydać go klientowi
  • sprzedawca ma obowiązek wydać klientowi paragon fiskalny
  • w sytuacji, kiedy klient będzie płacił przy stoliku, to paragon należy zanieść mu do stolika. Klient powinien otrzymać paragon jeszcze przed zapłatą
  • rachunek kelnerski nie zastępuje paragonu. Można go przekazać klientowi razem z paragonem, ale nie może mu być dany jako samodzielne pokwitowanie
  • urząd skarbowy może skontrolować ewidencję sprzedaży na kasie fiskalnej, dlatego warto zadbać o rzetelność ewidencji
  • podatnik, który nie wydaje paragonów lub nie rejestruje sprzedaży na kasie fiskalnej naraża się na mandat
  • przedsiębiorca musi zdawać sobie sprawę, że nierejestrowanie transakcji na kasie fiskalnej oznacza dla urzędu unikanie płacenia podatków.


Data publikacji: 2022-08-17, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU