Osoby prawne zobowiązane są do sporządzania sprawozdań finansowych. Jednym z jego elementów jest nota podatkowa. Wypełnia się ją w przypadku kiedy sprawozdanie sporządzane jest zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości. Nota jest ustrukturyzowaną postacią określonych danych jakie wymagane są do ujawnienia dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania. nota podatkowa

Nota podatkowa 

wzbudza wątpliwości wśród wielu księgowych już na początkowym etapie, w momencie określania jednostki uprawnionej do jej sporządzania. W przypadku kiedy dana jednostka korzysta ze wzoru sprawozdania finansowego zgodnego z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości, to w ust. 2 pkt 6 należy wskazać dodatkowe informacje i objaśnienia dotyczące rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, a wynikiem finansowym, czyli zyskiem bądź stratą w kwocie brutto. W sprawozdaniu finansowym XML powyższe dane mają postać ustrukturyzowanej noty podatkowej. Ta część sprawozdania finansowego przeznaczona jest jedynie dla jednostek będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. W przypadku kiedy podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych są właściciele (wspólnicy), to noty podatkowej nie należy wypełniać.  
Nie wypełniają jej również inne podmioty będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych sporządzające sprawozdanie finansowe, takie jak: jednostki mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a i 1b ustawy (wg załącznika nr 4), jednostki małe wskazane w art. 3 ust. 1c i 1d ustawy (zał. nr 5), instytucje pozarządowe (wg zał. nr 6). 

Ministerstwo Finansów na stronie internetowej udostępniło struktury logiczne sprawozdań finansowych dotyczące załączników nr 4, 5 i 6 do ustawy o rachunkowości. Wyżej wymienione jednostki sporządzające sprawozdanie finansowe wg wskazanych załączników mogą dobrowolnie na zasadzie wyboru, wypełnić notę o ile dotyczy ich dany zakres informacji. 
W nawiązaniu do art. 50 ust. 1 ustawy o rachunkowości, informacje jakie znajdują się w sprawozdaniu finansowym mogą być wykazywane ze szczegółowością wyższą niż ta określona w załącznikach do ustawy o ile wynika to z potrzeb bądź specyfiki danej jednostki. 

Nota podatkowa – co musi zawierać?

Ministerstwo Finansów w udostępnionych na swojej stronie internetowej strukturach logicznych sprawozdań finansowych zwanych schematami pokazało wzór noty podatkowej ze szczegółowością niewynikającą z przepisów prawa. Znajdują się tam poszczególne tytuły, które różnią podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym i wynik finansowy brutto.

Układ noty został narzucony z podziałem na: wartość łączną, wartość z zysków kapitałowych i z innych źródeł przychodów razem z rubryką ze wskazaniem podstawy prawnej oraz kwoty dla wartości powyżej 20 000 zł. Dane mają dotyczyć roku bieżącego i poprzedniego. Jednak należy wspomnieć, że nie zawsze jest konieczne rozbijanie prezentowanych danych na dane z zysków kapitałowych oraz z innych źródeł przychodów. Pozostaje to do wyboru jednostki sporządzającej sprawozdanie. Tak samo jak nie ma konieczności wypełniania wartości dotyczących roku poprzedniego (wybór należy do jednostki). 

Zgodnie z Ministerstwem Finansów:

obowiązkowość poszczególnych pozycji rozliczenia różnicy pomiędzy wynikiem finansowym a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym została wyraźnie określona w schemach XSD. W praktyce wygląda to tak, że dla każdej pozycji głównej rozliczenia, tj.:
• Zysk (strata) brutto za dany rok;
• Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych);
• Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym;
• Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych;
• Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych);
• Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku;
• Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym, ujęte w księgach lat ubiegłych;
• Strata z lat ubiegłych;
• Inne zmiany podstawy opodatkowania;
• Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym;
• Podatek dochodowy 
- jednostka ma obowiązek podania jej wartości łącznej dla roku bieżącego (...).
Jednocześnie konstrukcja schem w tym zakresie umożliwia wyspecyfikowanie do pozycji dotyczących Przychodów, Kosztów, Straty z lat ubiegłych oraz Innych zmian podstawy opodatkowania informacji uszczegółowiających. Wskazanie pozycji uszczegółowiających pozostawione zostało do decyzji jednostki, co oznacza, że to jednostka decyduje o szczegółowości informacji podawanych w rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Przy czym wskazanie przez jednostkę informacji uszczegółowiających oznacza obowiązkowość podania do tych pozycji kwoty oraz podstawy prawnej dla wartości większych bądź równych 20.000 zł.

Z powyższego wynika, że dana jednostka może też sporządzić notę podatkową bez podawania informacji uszczegółowionych, czyli może wypełnić tylko te pozycje jakie zostały wskazane w głównych punktach od A do K. Nie musi więc wyodrębniać danych z zysków kapitałowych i z innych tytułów, ani też prezentować danych za poprzedni rok, ale może to zrobić na zasadzie dobrowolności. 

Jednostka może też wykazywać informacje uszczegóławiające, a więc wskazywać poszczególne pozycje o wartościach większych lub równych 20 000 zł. W takiej sytuacji musi zostać wskazana także podstawa prawna w miejscu przewidzianym dla podania takiej informacji (artykuł, ustęp, punkt, litera z ustawy o podatku dochodowym) z zastrzeżeniem, że dana jednostka ma obowiązek wskazania jedynie artykułu. Pozostałe jego części nie muszą być wykazywane. Zależy to od jednostki wypełniającej. W informacjach uszczegóławiających nie wskazuje się informacji dotyczących pozycji o wartości niższej niż 20 000 zł. Do ich wykazania w łącznej wartości służy rubryka „Pozostałe” umieszczona pod odpowiednim punktem głównym.


Data publikacji: 2021-07-05, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU