Płatności BLIK stają się coraz popularniejsze, gdyż służą do szybkiego regulowania należności. Dla przedsiębiorców ta forma płatności odgrywa ważną rolę ze względu na możliwość skorzystania ze zwolnienia od obowiązku dokumentowania sprzedaży kasą fiskalną. platnosc blik kasa fiskalna

Zwolnienie z kasy fiskalnej dla płatności elektronicznych

Art. 111 ust. 1 ustawy VAT wskazuje, iż podatnik zajmujący się sprzedażą towarów albo świadczący usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, albo rolników ryczałtowych podlega obowiązkowej ewidencji na kasie fiskalnej. To obowiązek rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej wynikający z ustawy VAT.

Należy wyraźnie podkreślić, że mowa o obowiązku ustawowym, co oznacza, że podlegają mu zarówno czynni podatnicy, jak i podatnicy zwolnieni z podatku.
§3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących wskazuje wprost, że podatnicy, są zobowiązani do ewidencjonowania każdej czynności sprzedaży, wliczając do tego sprzedaż zwolnioną od podatku z zastosowaniem kas zakupionych w okresie potwierdzającym spełnianie przez kasę wszystkich wymaganych funkcji i była zgodna z wymaganiami technicznymi (chodzi o kryteria oraz warunki techniczne dla kas odnoszących się do trybu fiskalnego pracy w momencie fiskalizacji).

Dla nielimitowanych zwolnień o charakterze przedmiotowym odnosi się treść pozycji 37 załącznika do rozporządzenia. Czynność zwolniona z obowiązku ewidencjonowania oznacza świadczenie usług na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a także rolników ryczałtowych, gdy świadczący usługę uzyska w całości zapłatę za wykonaną czynność poprzez pocztę, bank albo spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, pod warunkiem że jest jej członkiem), a z ewidencji i dowodów potwierdzających uregulowanie płatności można dokładnie stwierdzić, czego dotyczyła płatność.

Jeżeli podatnik spełnia następujące warunki, może skorzystać ze zwolnienia:

 • uregulowanie należności odbywa się w całości poprzez pocztę, bank bądź spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową (płatność na rachunek bankowy podatnika bądź na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, gdy jest członkiem),
 • z ewidencji i dowodów potwierdzających zapłatę można precyzyjnie stwierdzić, jakim czynnościom jest poświęcona,
 • przedmiot transakcji nie jest usługą wyznaczoną w §4 rozporządzenia, dla których zabrania się stosowania zwolnień.

Należy mieć na uwadze, że podane powyżej przesłanki muszą zostać spełnione kumulatywnie, brak jednego warunku całkowicie wyklucza skorzystanie ze zwolnienia.

Jeżeli zobowiązanie zostaje uregulowane na rachunek bankowy podatnika, wyciąg bankowy może zostać wykorzystany do prowadzenia ewidencji. Tak samo dobrze sprawdzą się potwierdzenia przelewów (są przygotowywane również w przypadku realizacji płatności BLIK). Dokument bankowy wskazuje, kim jest nabywca towaru albo usługi, a także kto bierze udział w płatności.

Zwolnienie z kasy fiskalnej a płatność BLIK

Używając aplikacji BLIK, również można korzystać ze zwolnienia, gdyż system płatności elektronicznej BLIK stanowi alternatywę dla tradycyjnych przelewów. Fiskus wyraźnie podkreśla, że wymogi zostają tutaj spełnione, ale tylko, pod warunkiem że całe zobowiązanie zostaje przesłane na rachunek bankowy.

Zwolnienie z używania kasy fiskalnej przysługuje przedsiębiorcom, których zobowiązanie jest regulowane przelewem albo z wykorzystaniem aplikacji BLIK na rachunek bankowy. Oczywiście z zastrzeżeniem, że z ewidencji oraz dowodów potwierdzających zapłatę można stwierdzić, jakiej czynności została poświęcona.

Warto zwrócić uwagę na stanowisko zajmowane przez Dyrektora KIS w interpretacji z 21 listopada 2022 roku (nr 0111-KDIB3-2.4012.606.2022.2.ASZ):

W związku z tym, że w najbliższym czasie przekroczy Pan z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej kwotę przychodu 20.000 zł, powziął Pan wątpliwość dotyczącą możliwości zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej świadczonych usług, za które płatność odbywa się za pomocą BLIK-a. (Zakłada Pan, że formą płatności będą jedynie przelewy bankowe oraz BLIK). 
Należy stwierdzić, że może Pan na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w zw. z poz. 37 załącznika do niego, stosować zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania w stosunku do świadczonych usług, za które otrzyma Pan zapłatę za pomocą aplikacji Blik na rachunek bankowy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących jej dokonanie będzie jednoznacznie wynikało, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Ze zwolnienia nie można korzystać w przypadku świadczenia usług wyznaczonych w § 4 rozporządzenia, gdzie wskazano następujące usługi:
 • świadczenie przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wskazanych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
 • taksówek (PKWiU 49.32.11.0), z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą,
 • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, wliczając do tego naprawę opon, ich zakładanie, bieżnikowania i regenerowania,
 • wymiana opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • dotyczące badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 • dotyczące opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, poza usługami świadczonymi przez osoby wskazane w poz. 48 załącznika do rozporządzenia,
 • prawniczych, poza usługami wyznaczonymi w poz. 27 załącznika do rozporządzenia,
 • doradztwa podatkowego,
 • dotyczących wyżywienia (PKWiU ex 56.10, PKWiU 56.21, PKWiU ex 56.29, PKWiU ex 56.30) dla:
  • usług świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, wliczając do tego świadczenia sezonowe oraz
  • usług polegających na przygotowaniu żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
 • usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,
 • usługi kulturalne i rozrywkowe – wliczając do tego wstęp na przedstawienia cyrkowe,
 • usługi poświęcone rozrywce i rekreacji – dotyczy wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,
 • mycia, czyszczenia samochodów i zbliżonych usług (PKWiU 45.20.30.0), wliczając do tego zastosowanie urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej).
PRZYKŁAD 1
Jeżeli płatności za usługi kosmetyczne są regulowane poprzez BLIK, czy właścicielka salonu może zastosować zwolnienie od obowiązku korzystania z kasy fiskalnej?

Usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne wymieniono w paragrafie nr 4 rozporządzenia. Oznacza to, że nie ma znaczenia, w jaki sposób uregulowana zostanie płatność przez klienta, zwolnienie od obowiązku korzystania z kasy fiskalnej nie przysługuje. W omawianej sytuacji musi dojść do wydania paragonu, który potwierdzi nabywane usługi kosmetyczne.

Reasumując, płatności BLIK jak najbardziej pozwalają na korzystanie ze zwolnienia z obowiązku używania kasy fiskalnej, ale z zastrzeżeniem że usługa nie została wskazana przez ustawodawcę w § 4 rozporządzenia.

Zdecydowana większość podatników, którzy korzystają z BLIK, mają prawo do zwolnienia z używania kasy fiskalnej. Wiąże się to dla nich z szeregiem korzyści.


Data publikacji: 2023-06-24, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU