Od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorca, który chce wystawić fakturę do paragonu musi pamiętać o tym, aby poinformować sprzedawcę o chęci umieszczenia na nim numeru NIP. Jedynie wtedy będzie można wystawić do niego fakturę. Paragon do kwoty 450 zł brutto (100 euro) z numerem NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną (art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT). faktura do 450 zl

Faktura uproszczona

jest dokumentem, którego wartość w kwocie brutto nie przekracza 450 zł lub 100 euro. Nie musi zawierać takich samych danych jak faktura standardowa, ani nie musi obejmować: 
 • danych nabywcy, jak imię i nazwisko, nazwa, czy adres
 • miary, ilości towarów ani zakresu dostarczanych usług
 • ceny jednostkowej netto
 • wartości sprzedaży netto
 • stawki podatku
 • sumy wartości sprzedaży netto
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną.

Minimalne dane jakie powinna zawierać faktura uproszczona

 • data wystawienia
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który jednoznacznie będzie identyfikował fakturę
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika (wystawca faktury)
 • numer identyfikujący podatnika na potrzeby podatku (NIP)
 • numer identyfikujący nabywcę na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi (NIP)
 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi bądź data otrzymania zapłaty, o ile nie została określona i jest inna od daty wystawienia faktury
 • nazwa towaru lub usługi
 • kwoty wszystkich opustów, obniżek cen, również w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty jeżeli nie zostały uwzględnione w cenie jednostkowej netto
 • kwota należności ogółem

Kiedy nie wystawia się faktury uproszczonej? 

W przypadku niektórych transakcji nie można wystawić faktury uproszczonej. Będzie to:
 • sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju
 • sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju
 • sprzedaż dotycząca dostaw na rzecz osób fizycznych niebędących podatnikami VAT (na fakturze brak numeru NIP)
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
oraz w przypadku kiedy miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą, która zobowiązana jest do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca.

Faktury do paragonów do kwoty 450 zł

Po prawie roku obowiązywania przepisów w zakresie wystawiania faktur do paragonów przy transakcjach do 450 zł, urzędy skarbowe nadal nie wiedzą dokładnie jak należy stosować powyższe przepisy. Co jakiś czas wydawane są sprzeczne informacje dotyczące tej kwestii. Z ostatniej informacji jaka się pojawiła można wywnioskować, że do paragonu na małą kwotę nie należy wystawiać faktur.

14 lipca 2020 roku została wydana interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o numerze: 0113-KDIPT1-3.4012.380.2020.1.ALN. Wynika z niej, że paragon dokumentujący sprzedaż do kwoty 450 zł brutto lub 100 euro zawierający NIP nabywcy jest fakturą uproszczoną, która powinna być traktowana tak jak zwykła faktura. Taki paragon powinien zawierać dane, które umożliwią określenie kwoty VAT dla poszczególnych stawek podatku VAT. W interpretacji znalazło się też potwierdzenie, że sprzedawca nie powinien do takiego paragonu wystawiać odrębnego dokumentu jakim byłaby faktura standardowa, nawet na wyraźną prośbę kupującego.

Paragon z niską kwotą – jaki jest problem?

Wcześniej wydane interpretacje zawierały zupełnie inne, odmienne stanowisko niż to przedstawione powyżej. 
W interpretacji z 28 maja 2020 roku o numerze: 0114-KDIP1-3.4012.160.2020.2.ISK, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że sprzedawca, który sprzedawał towary lub usługi na kwotę niższą od 450 zł lub 100 euro, nie musi wystawiać dodatkowej faktury. W tym wypadku potwierdzeniem sprzedaży jest paragon fiskalny z NIP nabywcy. Z dalszej części interpretacji wynika, że jeżeli kupujący będący podatnikiem VAT mimo wszystko poprosi o wystawienie tradycyjnej faktury do wystawionego paragonu z NIP, sprzedawca może taką wystawić. Warunkiem jest zwrot paragonu. 
W przypadku kiedy kupujący jest osobą prywatną niebędącą podatnikiem VAT, to sprzedający na jego prośbę musi wystawić fakturę.

W innej interpretacji wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 27 kwietnia 2020 roku o numerze: 0114-KDIP1-3.4012.161.2020.1.ISK zostało wskazane, że paragon dokumentujący sprzedaż do kwoty 450 zł brutto lub 100 euro z numerem NIP nabywcy i innymi danym wymaganymi na fakturze jest fakturą uproszczoną, którą należy traktować na równi ze zwykłą fakturą, dlatego też sprzedawca nie powinien z tytułu takiej transakcji wystawiać dla kupującego odrębnego dokumentu (faktury standardowej).  

Na podstawie powyższego należy stwierdzić, że paragon fiskalny, który dokumentuje sprzedaż, stanowi jednocześnie fakturę uproszczoną. Nabywca odbierając paragon, otrzymuje już fakturę uproszczoną i nie trzeba wystawiać mu odrębnego dokumentu jakim jest faktura standardowa. W praktyce oznacza to, że w takiej sytuacji wystawiony dokument nie jest już paragonem, a fakturą. Wystawianie do niej drugiej faktury spowodowałoby wystawienie dwóch faktur do takiej samej transakcji, co nie jest prawidłowym działaniem.


Data publikacji: 2020-10-01, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU