W ostatnich latach importowanie towarów z Chin stało się popularne, głównie z powodu niskich cen produktów. Tak zakupione towary później sprzedawane są po dużo wyższych cenach. To co odstrasza od podjęcia współpracy z chińskim kontrahentem, to formalności, których należy dopełnić kupując towar z Chin. jak rozliczyc import z chin

Dokumentowanie zakupów od chińskiego dostawcy

Przedsiębiorca z Polski, który kupuje chińskie produkty i chce prawidłowo rozliczyć zawierane transakcje powinien posiadać właściwe dokumenty. Przede wszystkim powinien dysponować: 
 • fakturą zakupu wystawioną przez chińskiego dostawcę w języku angielskim, a w przypadku, gdyby zawierała symbole artykułów, to powinna być przetłumaczona na język polski
 • dokument potwierdzający import towarów SAD, a w przypadku formy elektronicznej PZC.

Inne wymagane dokumenty

 • konosament (morski list przewozowy, świadectwo ładunkowe potwierdzające odbiór określonego ładunku na statek, które zobowiązuje przewoźnika do wydania ładunku w porcie przeznaczenia posiadaczowi konosamentu), jeżeli transport odbywa się drogą morską
 • list przewozowy, jeżeli transport odbywa się drogą lotniczą
 • specyfikacja towaru (packing list), jeżeli faktura nie zawiera informacji o wadze netto i brutto towaru
 • inne dokumenty w zależności od rodzaju importowanego towaru, np. certyfikat CE, czy świadectwo pochodzenia.

Faktura dokumentująca import towarów z Chin – wymagane elementy

 • nazwa i adres wystawcy faktury
 • nazwa i adres nabywcy
 • miejsce i data wystawienia faktury
 • numer faktury
 • rodzaj i ilość towarów
 • cena jednostkowa i jej wartość wyrażona w walucie wymienialnej
 • informacje o kraju pochodzenia
 • warunki dostawy.

Zakup z Chin w świetle podatku VAT

Przy imporcie towarów z Chin przedsiębiorca powinien z każdej dokonanej transakcji rozliczyć podatek VAT. Podatek wykazywany jest na dokumencie SAD lub PZC. Czynny podatnik VAT dokonuje odliczenia, jeżeli poniesiony wydatek służy działalności opodatkowanej (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). W tej sytuacji przedsiębiorca musi ponieść pewne nakłady finansowe już na początku rozpoczęcia procedury importu z Chin. Przepisy umożliwiają również zastosowanie procedury uproszczonej. Dzięki temu przedsiębiorca może uniknąć ponoszenia początkowych opłat związanych z rozpoczęciem zastosowania procedury importowej. Tzw. uproszczona procedura importu towarów polega na wykazaniu VAT dopiero w deklaracji JPK_V7, którą podatnik musi złożyć za okres powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu towarów (art. 33a ust. 1 ustawy o VAT). 

Aby można było zastosować procedurę uproszczoną należy spełnić warunki określone w art. 33a ust. 2 – 2b ustawy o VAT. Przedsiębiorca musi przekazać do naczelnika urzędu celnego, u którego załatwia wszelkie formalności związane z importem towarów:
 • potwierdzenie rejestracji do VAT (czynny podatnik VAT)
 • zaświadczenie o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne, a także we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa, które odrębnie z każdego tytułu przekraczają, w tym oddzielnie dla każdego podatku 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w podatkach, przy czym udział zaległości w kwocie składek lub podatku należy ustalić w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość.
Podatnik może opcjonalnie zamiast zaświadczeń złożyć stosowne oświadczenia, co będzie równoznaczne z przedstawieniem wymaganych dokumentów. Oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Dodatkowo podatnik ma obowiązek pisemnego powiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o:
 • zamiarze rozliczania podatku VAT za pomocą procedury uproszczonej importu towarów jeszcze przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, od którego będzie chciał stosować procedurę uproszczoną
 • rezygnacji z rozliczania podatku VAT w oparciu o procedurę uproszczoną importu towarów jeszcze przed początkiem okresu rozliczeniowego, w którym chce zrezygnować z takiego rozliczenia.
Jeżeli odprawa celna ma miejsce w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, to w takiej sytuacji mamy do czynienia z Wewnątrzwspólnotowym Nabyciem Towarów (WNT), a nie importem towarów. Odprawa celna ma miejsce w kraju, do którego towar wchodzi pierwszy raz po przekroczeniu granic UE. W tej sytuacji rozliczenia dokonuje przedstawiciel fiskalny danego kraju i pełni on funkcję podmiotu biorącego udział w transakcji wewnątrzwspólnotowej podczas rozliczenia zakupu dla celów VAT. W związku z powyższym, przedsiębiorca z Polski, który zakupił towar w Chinach i jednocześnie dokonał odprawy celnej w innym kraju członkowskim UE będzie miał obowiązek wykazania WNT w informacji podsumowującej VAT-UE.  

Zakup z Chin w rozliczeniu pliku JPK_V7

W pliku JPK_V7 podatnicy, którzy dokonują importu towarów, również w procedurze uproszczonej mają obowiązek wykazania w części ewidencyjnej pliku, dokumentów zakupu z symbolem IMP.

Odprawa celna i zaplata cła 

Miejscem odprawy celnej może być Polska lub inny kraj Unii Europejskiej. Podczas odprawy sprawdzana jest możliwość wprowadzenia towaru na obszar celny UE. Każdy towar objęty jest inną stawką celną, dlatego przed zakupem warto jest zapoznać się z obowiązującymi stawkami, które sprawdza się w informacji taryfowej w systemie ISZTAR. 

Niektórzy podatnicy mogą mieć problem z prawidłowym zrozumieniem wszelkich obowiązujących procedur, dlatego dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług agencji celnej. Współpraca z agencją może okazać się dla podatnika korzystna, głównie dlatego, że większość czynności związanych z importem wykonuje agencja, jak np. odbiór towaru w porcie czy zgłoszenie towaru do kontroli. Z reguły agencje celne posiadają zabezpieczenie majątkowe, co ma niewątpliwie wpływ na szybszą odprawę celną, ponieważ towar zwalniany jest do obrotu już w momencie wpisania kwot w zabezpieczenie agencji.
Przedsiębiorca, który importuje towar z Chin ma prawo zaliczyć opłacone cło do kosztów uzyskania przychodu.


Data publikacji: 2022-07-12, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU