Czasami zdarza się, że przedsiębiorca kupuje produkty od rolnika, który nie prowadzi działalności gospodarczej. Taki zakup wymaga szczególnego udokumentowania fakturą VAT-RR. faktura VAT-RR wystawianie

Kim jest rolnik ryczałtowy?

Zgodnie z ustawą o VAT rolnikiem ryczałtowym jest rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych, które sam własnoręcznie wyhodował lub świadczący usługi rolnicze. Rolnik ryczałtowy nieprowadzący działalności gospodarczej zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 Ustawy o VAT jest podmiotem zwolnionym przedmiotowo z obowiązku rozliczania VAT. Nie ma też obowiązku wystawiania faktur ani prowadzenia ewidencji księgowej, chyba, że taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów. 

Dokumentowanie zakupu za pomocą faktury VAT-RR

Przedsiębiorca, który zakupi produkty rolne lub usługi rolnicze od rolnika ryczałtowego ma obowiązek rozliczyć VAT w ramach procedury specjalnej. W tym celu musi wystawić fakturę VAT-RR dokumentującą transakcję zakupu produktów rolnych lub usług rolniczych od rolnika ryczałtowego. Dokument powinien być sporządzony w 2 egzemplarzach zaraz po dokonaniu zakupu. Oryginał otrzymuje sprzedawca, czyli rolnik. 
W 2021 roku stawka zryczałtowanego zwrotu podatku wynosi 7% od wartości danej sprzedaży. 

Faktura VAT-RR – dane jakie powinna zawierać

Faktura winna posiadać nagłówek „Faktura VAT-RR” oraz dane wymienione poniżej:
 • imiona i nazwiska, nazwy wraz z adresami stron
 • numer NIP lub PESEL
 • numer, data wydania, organ wydający zgodnie z danymi z dowodu osobistego lub z innego dowodu stwierdzającego tożsamość
 • data nabycia oraz wystawienia faktury
 • kolejny numer faktury
 • nazwa nabytych produktów/usług
 • jednostka miary
 • ilość nabytych produktów, oznaczenia klasy lub jakości
 • cena jednostkowa netto
 • wartość nabytych produktów/usług netto
 • stawka zryczałtowanego zwrotu podatku
 • kwota zryczałtowanego podatku
 • wartość nabytych produktów brutto
 • kwota należności brutto wyrażona cyfrą i słownie
 • czytelne podpisy lub imiona i nazwiska oraz podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury
 • adnotacja „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług”.


Data publikacji: 2021-04-01, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU