Czynni podatnicy VAT kupujący towary rolne oraz usługi rolnicze od rolników ryczałtowych mogą sami wystawiać faktury VAT na nabyte towary oraz w razie potrzeby korekty tych faktur. Jakie elementy powinna zawierać taka faktura? korekta faktury vat rr

Ustawa VAT, a działalność rolnicza

Definicję działalności rolniczej można znaleźć w art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 roku poz. 1221 z późn. zm.) zwanym dalej ustawą o VAT. Zgodnie z wymienionym przepisem przez działalność rolniczą należy rozumieć produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym także produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego i reprodukcyjnego oraz produkcję warzyw, gruntową, szklarniową, a także pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i produkcję sadowniczą, chów, hodowlę, produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa, owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb, a także innych organizmów żyjących w wodzie, uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nierzeźnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych. 

Wykonywanie powyższych czynności mieści się w pojęciu działalności gospodarczej zgodnie z definicją zawartą w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT

W jaki sposób należy rozliczyć podatek VAT? 

Zgodnie z przepisami (art. 116 ust. 1 ustawy o VAT) czynny podatnik VAT nabywając produkty rolne od rolnika ryczałtowego powinien wystawić fakturę VAT dokumentującą nabycie danych produktów. Faktura winna być wystawiona w 2 egzemplarzach, z których jeden musi być przekazany rolnikowi dostawcy.  

Art. 116 ust. 6 ustawy o VAT
zawiera zapis, że zwrot podatku zryczałtowanego zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym miejsce ma zapłata pod warunkiem, że:
 • nabycie produktów rolnych związane jest z dostawą opodatkowaną
 • zapłata należności za produkty rolne razem z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku nastąpiła na rachunek bankowy rolnika w terminie nie późniejszym niż 14 dnia licząc od dnia zakupu, wyłączając sytuację kiedy rolnik zawarł umowę z nabywającym produkty rolne o przedłużenie terminu płatności
 • w dokumencie potwierdzającym dokonanie płatności za zakupione towary rolne został podany numer i data wystawienia faktury dokumentującej nabycie produktów lub na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych zostały podane dane identyfikujące dokument potwierdzający dokonanie zapłaty.
Zgodnie z art. 116 ust. 7 ustawy o VAT uważa się, że data wydania dyspozycji bankowej przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika jest datą dokonania zapłaty, pod warunkiem, że została ona już zrealizowana.  
Warunek wymieniony w ust. 6 pkt 2 ustawy dotyczy części zapłaty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą należności za dostarczone produkty rolne, a kwotą należności za towary i usługi dostarczone rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych. 

Przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu wskazane w art. 116  ust. 8 ustawy o VAT należą również potrącenia z tytułu spłat rat pożyczek i zaliczek udzielanych rolnikowi ryczałtowemu będącemu dostawcą produktów rolnych, których dokonał podatnik będący nabywcą tych produktów, pod warunkiem, że: 
 • zaliczka została przekazana na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, a faktura potwierdzająca zakup produktów rolnych zawiera dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego wpłatę
 • raty i pożyczki wynikają z umów zawartych w formie pisemnej.
Zgodnie z art. 116 ust. 9a ustawy o VAT do należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mówi ust. 8 ustawy należą także potrącenia wynikające z innych ustaw, rozporządzeń Rady UE lub tytułów wykonawczych

Jakie elementy powinna zawierać faktura VAT RR?

Zgodnie z art. 116 ust. 2 ustawy o VAT, faktura stanowiąca potwierdzenie nabycia produktów rolnych powinna być odpowiednio oznaczona: Faktura VAT RR i powinna zawierać co najmniej wymienione poniżej elementy:
 • imię i nazwisko lub nazwę bądź nazwę skróconą dostawcy i nabywcy razem z ich adresami
 • numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy oraz nabywcy
 • numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, datę wydania dokumentu i nazwę organu, który go wydał, pod warunkiem, że rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną
 • datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i kolejny numer faktury
 • nazwy nabytych produktów rolnych
 • jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych, oznaczenie (opis) klasy lub jakości produktów
 • cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku
 • wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku
 • stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku
 • kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych
 • wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku
 • kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie
 • czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.
Dodatkowo wymagane jest również oświadczenie rolnika o treści:

Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wymóg ten zgodny jest z treścią art. 116 ust. 3 ustawy o VAT.

Wymienione oświadczenie może zostać złożone tylko raz w okresie obowiązywania umowy kontraktacji lub innej o podobnym charakterze jako oddzielny dokument, na którym obok treści muszą znaleźć się takie elementy jak: 
 • data zawarcia
 • określenie przedmiotu umowy, 
 • data sporządzenia
 • czytelny podpis osoby składającej oświadczenie. 
Dokument winien być sporządzony w 2 egzemplarzach. Oryginał należy przekazać nabywcy.  

Korekta faktur RR

Korekty faktur RR dokonuje się w oparciu o art. 106j ustawy o VAT.

Faktura korygująca powinna zawierać:
 • oznaczenie „Faktura korygująca VAT RR”
 • numer kolejny 
 • datę wystawienia
 • dane z faktury VAT RR, których dotyczy faktura korygująca VAT RR, a więc, imię i nazwisko dostawcy oraz nabywcy (nazwa skrócona), ich adresy, numery NIP lub PESEL, numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę dokonania nabycia, datę wystawienia i numer faktury, nazwy nabytych produktów rolnych
 • przyczynę korekty
 • kwotę korekty podstawy opodatkowania, a w przypadku zmiany kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku, kwotę korekty zryczałtowanego zwrotu podatku.

Kto może wystawić fakturę korygującą?

Osobami upoważnionymi do wystawiania faktur korygujących VAT RR są nabywcy produktów rolnych i usług rolniczych, podobnie jak w przypadku zwykłych faktur RR. Faktura korygująca musi być podpisana przez rolnika ryczałtowego. Jej wystawienie może spowodować podwyższenie zryczałtowanego zwrotu podatku. Kwota podatku powinna być ujęta w rozliczeniu podatku VAT za okres rozliczeniowy, w którym kwota wynikająca z korekty była przekazana na konto rolnika, czyli nie później niż 14 dnia licząc od dnia wystawienia faktury korygującej. Wyjątkiem jest zawarcie umowy z nabywcą produktów rolnych na dłuższy termin płatności.


Data publikacji: 2021-11-26, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU