Przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT często użytkują w firmie samochód osobowy, który parkują na miejscu postojowym znajdującym się przed budynkiem biura. W jakiej sytuacji mogą odliczyć pełną kwotę VAT z otrzymanej faktury za najem miejsca postojowego? odliczenie VAT za parking

Odliczenie VAT z faktury wystawionej za najem miejsca parkingowego 

Zgodnie z przepisami przedsiębiorca ma prawo do odliczenia podatku VAT jeżeli poniesiony przez niego wydatek ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i jest udokumentowany fakturą (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). Podatnik może odliczyć 50% lub 100% podatku VAT z faktury wystawionej na wydatki związane z eksploatacją pojazdu, w tym również za najem miejsca parkingowego. 

Odliczenie 50% VAT z faktury za najem miejsca parkingowego

Jeżeli podatnik użytkuje samochód w firmie w sposób mieszany (prywatnie i służbowo), to z dokonanych wydatków na jego eksploatację ma prawo odliczyć VAT z faktury zakupu w wysokości 50%. Wydatki, które podlegają ograniczeniu zostały wskazane w art. 86a ust. 2 ustawy o VAT. Należą do nich koszty związane z:
  • nabyciem, importem lub wytworzeniem pojazdów
  • nabyciem lub importem części składowych do pojazdów
  • używaniem pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, które związane są z tą umową, inne niż wymienione poniżej
  • nabyciem lub importem paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu wykorzystywanych do napędu pojazdów, napraw lub konserwacji tych pojazdów jak również innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.
Najem miejsca parkingowego ma na pewno związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Pytanie tylko w jakiej wysokości podatnik ma prawo odliczyć VAT z otrzymanej faktury za najem (50%, czy 100%?). Wysokość odliczenia z takiej faktury zależy od tego czy dane miejsce może być przypisane do jednego, konkretnego pojazdu, czy też nie. Takie zdanie potwierdza Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, który w interpretacji indywidualnej z dnia 13 czerwca 2017 roku, sygn. 0114-KDIP4.4012.124.2017.1.AKO napisał, że:

dla kwestii odliczania podatku naliczonego od tych wydatków decydujące znaczenie ma fakt, czy miejsce garażowe jest przypisane dla konkretnego samochodu. W takiej sytuacji do wydatków poniesionych w związku z użytkowaniem tego miejsca mają zastosowanie te same zasady w zakresie odliczenia podatku naliczonego, które obowiązują dla danego samochodu. Przykładowo – ograniczone do 50% odliczenie podatku naliczonego od ww. wydatków ma zastosowanie pod warunkiem, że ww. wydatki będą dotyczyły użytkowania samochodu z ograniczonym 50% prawem do odliczenia podatku naliczonego.

Jeżeli więc, samochód wykorzystywany jest służbowo oraz prywatnie, to podatnikowi przysługuje 50% odliczenia VAT z faktury za najem miejsca parkingowego, o ile dane miejsce zostało przypisane tylko do tego konkretnego pojazdu. 

Odliczenie 100% VAT z otrzymanej faktury za najem miejsca parkingowego

Podatnik ma też prawo do pełnego odliczenia VAT od wydatku związanego z pojazdem samochodowym wykorzystywanym w działalności. Możliwe to jest w dwóch sytuacjach: 
  • pojazd wykorzystywany jest wyłącznie w działalności gospodarczej
  • podatnik nie jest w stanie w wiarygodny sposób przypisać miejsca parkingowego do konkretnego pojazdu.
Podatnik, który wykorzystuje pojazd tylko w działalności gospodarczej musi potrafić to udowodnić. Nie wystarczy samo jego oświadczenie. Potrzebna jest dodatkowa ewidencja przebiegu pojazdu (kilometrówka prowadzona dla celów VAT). Na jej podstawie można zweryfikować czy dany pojazd użytkowany jest tylko w celach służbowych. Dodatkowym obowiązkiem podatnika jest zgłoszenie samochodu do urzędu skarbowego na druku VAT-26 w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek związany z danym pojazdem. 

Jeżeli przedsiębiorca korzysta w firmie z pojazdów z różnym prawem do odliczenia VAT, zarówno 50% jak i 100%, a dodatkowo miejsce parkingowe dostępne jest także dla klientów firmy, to przedsiębiorca ma prawo do odliczenia 100% VAT z otrzymanej faktury za najem. Podobnego zdania jest Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, który w interpretacji indywidualnej wydanej dnia 14 kwietnia 2021 roku, sygn. 0111-KDIB3-1.4012.109.2021.1.KO napisał:

Wnioskodawcy przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej czynsz najmu za miejsce parkingowe, gdyż jak wskazał Wnioskodawca miejsce to nie jest przypisane do konkretnego samochodu, a mogą z niego korzystać zarówno pracownicy i partnerzy Spółki, jak i również klienci Spółki. W przypadku braku przypisania konkretnego miejsca parkingowego do konkretnego samochodu zastosowanie znajdzie art. 86 ust. 1 ustawy. Natomiast w tej sytuacji nie będzie miał zastosowania art. 86a ustawy o VAT, bowiem w tym przypadku najem miejsca parkingowego nie jest związany z używaniem konkretnych pojazdów samochodowych, lecz wynika z całokształtu funkcjonowania działalności.

Z powyższego wynika, że jeżeli przedsiębiorca korzysta z miejsca parkingowego, do którego nie jest przypisany konkretny pojazd, tylko jest ono ogólnodostępne, to przysługuje mu prawo do odliczenia 100% VAT z faktury za najem miejsca parkingowego bez spełnienia warunku prowadzenia kilometrówki.

Podsumowanie

Podatnik, który użytkuje w firmie samochody ma prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej za najem miejsca parkingowego niezależnie od posiadanej formy własności pojazdów (środek trwały, czy umowa leasingu). Wysokość odliczenia (50%, czy 100%) zależy od sposobu użytkowania danego pojazdu. Jeżeli miejsca parkingowe nie są przeznaczone dla konkretnych pojazdów, tylko są ogólnodostępne (zarówno dla pojazdów firmowych, jak i dla klientów firmy), to przedsiębiorca może odliczyć 100% VAT z faktury za najem parkingu.


Data publikacji: 2021-08-05, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU