Każdy właściciel pojazdu ma obowiązek wykonania badania technicznego auta. Czy przegląd samochodu może stanowić koszt uzyskania przychodu? faktura za przeglad samochodu firmowego

Obowiązek wykonania przeglądu technicznego pojazdu

W art. 81 ust. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym jest napisane, że badania techniczne samochodu osobowego, ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz motocykla i przyczepy o masie dopuszczalnej poniżej 3,5 t  należy wykonać: 
 • w terminie przed upływem 3 lat licząc od pierwszej rejestracji
 • kolejne przed upływem 5 lat od pierwszej rejestracji, ale nie później niż 2 lata od daty przeprowadzenia poprzedniego badania technicznego
 • następne przed upływem roku od dnia przeprowadzenia ostatniego badania. 
Wynika z tego, że badanie techniczne pojazdów starszych niż 5 lat należy przeprowadzać w każdym roku. 

Powyższe nie dotyczy:
 • pojazdu przewożącego towary niebezpieczne
 • taksówki
 • pojazdu samochodowego, który konstrukcyjnie przeznaczony jest do przewozu osób w liczbie od 5 do 9 i służy do transportu drogowego osób w celu zarobkowym
 • pojazdu marki „SAM”
 • pojazdu zasilanego gazem
 • pojazdu uprzywilejowanego 
 • pojazdu używanego do nauki jazdy lub egzaminu państwowego.
Wymienione pojazdy podlegają badaniom technicznym w każdym roku. 

Dodatkowe badania techniczne

Samochód może być dopuszczony do ruchu po wykonaniu dodatkowych badań technicznych. Wykonuje się je również z celów wynikających z ustawy VAT lub PIT lub też wymagają tego instytucje urzędowe. 

Wydatek na przegląd samochodu ujęty w KPiR

Przedsiębiorca, który wykorzystuje w działalności gospodarczej samochód może wydatek poniesiony na jego przegląd zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Sposób ujęcia wydatku zależy od rodzaju pojazdu, którego dotyczy. 
 • samochód będący środkiem trwałym
  w tym przypadku wydatek poniesiony na przegląd samochodu należy ująć bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów w kolumnie 13 – „Pozostały wydatek”. Jeżeli pojazd osobowy będzie wykorzystywany w sposób mieszany (w działalności i prywatnie), to taki wydatek należy ująć w KPiR do wysokości limitu 75%
 • samochód będący w leasingu
  koszt związany z samochodem wziętym w leasing ujmuje się w kolumnie 13 KPiR. W przypadku samochodów osobowych wykorzystywanych zarówno prywatnie jak i służbowo, wydatek należy ująć do wysokości 75%
 • samochód prywatny wykorzystywany w działalności
  podatnik, który wykorzystuje samochód prywatny w działalności gospodarczej ma prawo zaliczyć wydatek poniesiony na badanie techniczne pojazdu do kosztów podatkowych. Ujmuje się go w kolumnie 13 KPiR do wysokości limitu 20%. Jest to wydatek o charakterze eksploatacyjnym
 • samochód wynajmowany
  jeżeli przedsiębiorca wynajmuje samochód, który wykorzystuje w działalności gospodarczej, to koszt przeglądu technicznego stanowi wydatek o charakterze eksploatacyjnym. Rozlicza się go na takich samych zasadach jakie obowiązują przy leasingu. Wydatek na pojazd wykorzystywany w sposób mieszany podlega limitowi 75%.

Wydatek na przegląd samochodu, a podatek VAT

Podatnik może odliczyć VAT z faktury jeżeli zostaną spełnione określone warunki:
 • zakup służy czynnościom opodatkowanym VAT
 • typ pojazdu decyduje o wysokości odliczenia VAT (50%, czy 100% VAT). 
W przypadku samochodu ciężarowego podatnik może odliczyć 100% VAT z otrzymanej faktury. Przy samochodzie osobowym możliwe jest odliczenie 50% VAT. Pozostałe 50% powiększa koszt uzyskania przychodu. 


PRZYKŁAD 1 
Przedsiębiorca w prowadzonej działalności gospodarczej posiada samochód osobowy będący środkiem trwałym. Wykorzystuje go w działalności do celów prywatnych oraz firmowych i ma prawo do odliczenia 50% VAT. Wykonał przegląd techniczny pojazdu. W jaki sposób powinien zaewidencjonować poniesiony wydatek?

Odpowiedź:
Zakładając, że podatnik prowadzi sprzedaż opodatkowaną VAT ma prawo:
 • odliczyć 50% VAT z otrzymanej faktury
 • koszt przeglądu powinien ująć w kolumnie 13 KPiR jako pozostały wydatek w wysokości limitu 75% [75% x (kwota netto + 50% nieodliczonego VAT z faktury)].
PRZYKŁAD 2
Przedsiębiorca jest właścicielem samochodu ciężarowego (powyżej 3,5 tony lub poniżej 3,5 tony, który spełnia definicję pojazdu konstrukcyjnie przeznaczonego wyłącznie dla celów działalności gospodarczej), który został ujęty w ewidencji środków trwałych. Wykonał przegląd techniczny samochodu. W jaki sposób powinien ująć koszt badania?

Odpowiedź:
Przedsiębiorca, który posiada pojazd spełniający definicję samochodu ciężarowego ma prawo do odliczenia 100% podatku VAT. Wydatek ujmuje w kolumnie 13 KPiR jako pozostały wydatek w kwocie netto z faktury. 

Podsumowanie

Przedsiębiorca, który użytkuje samochód w działalności gospodarczej zalicza wydatek poniesiony na przegląd samochodu do kosztów uzyskania przychodu. Ma prawo odliczyć także podatek VAT z otrzymanej faktury (50% lub 100%) w zależności od tego czy prowadzi sprzedaż opodatkowaną podatkiem VAT oraz od rodzaju pojazdu.


Data publikacji: 2021-07-30, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Andrzej
21 Grudzień 2022

Mam samochód ciężarowy do 3,5 T. Nie ujęty w ewidencji środków trwałych. Wykozystuje go do transportu w działalności gospodarczej. Czy mogę wliczyć w koszty działalności: koszty przeglądu? Paliwa? Jeżeli tak to czy koszt netto czy brutto?