Do jednych z wydatków jakie ponosi przedsiębiorca posiadający w firmie pojazdy wykorzystywane podczas wyjazdów służbowych są opłaty za parking. Najczęściej taki wydatek dokumentowany jest za pomocą paragonu lub biletu z parkometru. parking koszty firmy

Koszty uzyskania przychodu (art. 22 ust. 1 ustawy o PIT)

to wydatki poniesione w firmie w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów, z wyłączeniem kosztów wymienionych w art. 23.
Jeżeli opłaty za parking będą związane z wyjazdem służbowym do klienta lub z załatwianiem innych spraw firmowych, to mogą być uznane za koszt firmowy. Jednak, aby tak się stało wydatek musi być prawidłowo udokumentowany. 

W par. 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR zostały wymienione dowody księgowe, które uznawane są za prawidłowe. Należą do nich: Dodatkowo za dowód księgowy uważa się także:
 • dzienne zestawienia dowodów (faktur sprzedaży) sporządzone do zaksięgowania zbiorczym zapisem
 • noty księgowe korygujące zapis dotyczący operacji gospodarczej jaka wynika z dowodu obcego lub własnego, które zostały otrzymane od kontrahenta lub zostały przekazane kontrahentowi
 • dowody przesunięć
 • dowody opłat pocztowych i bankowych
 • inne dowody opłat również dokonywane na podstawie książeczek opłat.

Opłaty za parking, a koszty firmowe

Jeżeli opłaty za parking zostaną poniesione w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to mogą zostać zaliczone do kosztów firmowych. Sposób ujęcia wydatku w kosztach zależy od tego czy opłata za parking dotyczy pojazdu będącego środkiem trwałym, czy samochodu prywatnego wykorzystywanego w działalności. 

W pierwszym przypadku VAT należy ująć w rejestrze zakupów w wysokości 50% lub 100% w zależności od tego czy samochód wykorzystywany jest jedynie w działalności, czy również w celu prywatnym. Przy wykorzystaniu samochodu w sposób mieszany, czyli do celów prywatnych i służbowych, koszty podatkowe wpisuje się do kolumny 13 KPiR w wysokości 75% ich wartości. 

W sytuacji kiedy w działalności wykorzystywany jest pojazd prywatny, to przedsiębiorca, czynny podatnik VAT odlicza 50% podatku VAT, a do kolumny 13 KPiR wpisuje 20% kwoty netto oraz 50% VAT nieodliczonego. Natomiast podatnik zwolniony z VAT wpisuje 20% kwoty brutto. 

Opłata za parking udokumentowana paragonem (nie jest on dokumentem księgowym) nie stanowi kosztów uzyskania przychodów. Dokumentem, który pozwala zaliczyć wydatek za parking do kosztów firmowych jest bilet z parkometru. 

Paragon może być dowodem księgowym jedynie w sytuacji jeżeli dotyczy:
 • zakupu w jednostkach handlu detalicznego materiałów, środków czystości i BHP oraz materiałów biurowych
 • wydatków poniesionych za granicą na zakup paliwa i olejów
 • przejazdów płatnymi autostradami.
Na paragonie powinna znaleźć się data i stempel jednostki, która go wygenerowała. Dodatkowo powinien zawierać takie dane jak: 
 • ilość
 • cena jednostkowa
 • wartość dokonanego zakupu.
Obowiązkiem podatnika jest umieszczenie na odwrocie paragonu dodatkowych danych, jak: jego imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres, rodzaj, czyli nazwa zakupionego towaru/usługi. 

Wyjątkiem od tej zasady jest paragon fiskalny z numerem NIP nabywcy o wartości nieprzekraczającej 450 zł, który obecnie traktowany jest jak faktura uproszczona. Na jego podstawie przedsiębiorca może odliczyć podatek VAT i ująć wydatek w kosztach firmowych.


Data publikacji: 2021-02-11, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU