Przeważająca część przedsiębiorców wynajmuje powierzchnię biurową. Część z nich dodatkowo może skorzystać z możliwości najmu miejsc parkingowych znajdujących się przed budynkiem, w którym znajduje się biuro. Najem miejsca parkingowego dokumentowany jest fakturą VAT. Czy przedsiębiorcy przysługuje pełne odliczenie VAT, jeżeli posiada on na stanie środków trwałych jeden samochód osobowy wykorzystywany w sposób mieszany oraz drugi sfinansowany leasingiem operacyjnym? wynajem miejsca parkingowego na firme

Faktura za najem miejsca parkingowego, a możliwość odliczenia VAT

Przepisy ustawy o VAT wskazują, że jeżeli wydatek udokumentowany jest fakturą i ma związek z prowadzoną opodatkowaną działalnością gospodarczą to przedsiębiorca ma prawo do odliczenia podatku VAT. Wskazuje na to art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. W zależności od okoliczności podatnikowi przysługuje 50% lub 100% odliczenia VAT. 

50% odliczenia VAT 

Od wydatków związanych z eksploatacją samochodu użytkowanego w sposób mieszany, prywatnie i służbowo, prawo do odliczenia podatku VAT przysługuje w wysokości do 50% VAT z faktury zakupu.

Listę wydatków, które podlegają ograniczeniu zawiera art. 86a ust. 2 ustawy o VAT. Znajdują się na niej głównie koszty związane z:
  • nabyciem, importem lub wytworzeniem pojazdów oraz nabyciem lub importem ich części składowych
  • używaniem pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż te wymienione poniżej
  • nabyciem lub importem paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.
Nie można zaprzeczyć temu, że najem miejsca parkingowego ma związek z użytkowaniem samochodu. Wysokość odliczenia VAT z faktury za najem miejsca parkingowego jaka należy się podatnikowi zależy od tego czy dane miejsce może zostać przypisane do konkretnego pojazdu. Takiego samego zdania jest Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, który w interpretacji indywidualnej nr sygn. 0114-KDIP4.4012.124.2017.1.AKO z dnia 13 czerwca 2017 roku napisał między innymi, że: 

dla kwestii odliczania podatku naliczonego od tych wydatków decydujące znaczenie ma fakt czy miejsce garażowe jest przypisane dla konkretnego samochodu. W takiej sytuacji do wydatków poniesionych w związku z użytkowaniem tego miejsca mają zastosowanie te same zasady w zakresie odliczenia podatku naliczonego, które obowiązują dla danego samochodu. Przykładowo – ograniczone do 50% odliczenie podatku naliczonego od ww. wydatków ma zastosowanie pod warunkiem, że ww. wydatki będą dotyczyły użytkowania samochodu z ograniczonym 50% prawem do odliczenia podatku naliczonego.

W przypadku, kiedy pojazd wykorzystywany jest prywatnie oraz służbowo, to w takiej sytuacji podatnik może odliczyć 50% VAT z faktury za najem miejsca parkingowego pod warunkiem, że dane miejsce może zostać bezpośrednio przypisane do konkretnego auta. 

100% odliczenia VAT 

Pełne odliczenie VAT w 100% od kosztu związanego z pojazdem osobowym możliwe jest:
  • kiedy pojazd wykorzystywany jest wyłącznie w działalności
  • jeżeli podatnik nie może w wiarygodny sposób przypisać miejsca parkingowego do konkretnego pojazdu.
Podatnik, który chce odliczyć 100% VAT musi udowodnić, że wykorzystuje dany pojazd wyłącznie do wykonywania czynności w działalności opodatkowanej. Dokumentem za pomocą, którego można dokonać potwierdzenia jest ewidencja przebiegu pojazdu, tzw. kilometrówka prowadzona dla celów VAT. W ten sposób można łatwo zweryfikować czy dany samochód nie jest używany prywatnie. Przedsiębiorca musi też obowiązkowo dokonać zgłoszenia takiego pojazdu do urzędu skarbowego na druku VAT-26 w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pierwszy raz poniósł wydatek związany z pojazdem lub pojazdami, jednak nie później niż dzień przesłania pliku JPK_V7 za ten miesiąc. Powyższe zgodne jest z art. 86a ust. 12 ustawy o VAT.  

Miejsce parkingowe – 100% odliczenia VAT 

Przedsiębiorca może wykorzystywać w prowadzonej działalności gospodarczej pojazdy z różnym prawem do odliczenia VAT w wysokości 50% i 100%. W przypadku miejsca parkingowego dostępnego dla klientów firmy przedsiębiorca ma prawo odliczyć 100% VAT z faktury wystawionej za najem takiego miejsca. Możliwość odliczenia 100% podatku od towarów i usług za miejsce parkingowe została potwierdzona w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o nr sygn. 0111-KDIB3-1.4012.109.2021.1.KO z dnia 14 kwietnia 2021 roku, w której napisał on, że: 

Wnioskodawcy przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej czynsz najmu za miejsce parkingowe, gdyż jak wskazał Wnioskodawca miejsce to nie jest przypisane do konkretnego samochodu, a mogą z niego korzystać zarówno pracownicy i partnerzy Spółki, jak i również klienci Spółki. W przypadku braku przypisania konkretnego miejsca parkingowego do konkretnego samochodu zastosowanie znajdzie art. 86 ust. 1 ustawy. Natomiast w tej sytuacji nie będzie miał zastosowania art. 86a ustawy o VAT, bowiem w tym przypadku najem miejsca parkingowego nie jest związany z używaniem konkretnych pojazdów samochodowych, lecz wynika z całokształtu funkcjonowania działalności.

W przypadku, kiedy żaden konkretny pojazd nie zostanie przypisany do miejsca parkingowego uważa się je za ogólnodostępne. W tej sytuacji przedsiębiorcy przysługuje 100% odliczenia VAT z faktury za najem miejsca parkingowego bez potrzeby prowadzenia kilometrówki przez podatnika. 

Podsumowanie

Przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT 100% z faktury za najem miejsca parkingowego niezależnie od formy własności pojazdu (leasing lub środek trwały) zgodnie z deklaracją odnoszącą się do sposobu użytkowania pojazdu. Warunek: pojazd musi być wykorzystywany w działalności opodatkowanej. W przypadku, kiedy miejsca parkingowe nie są przypisane do konkretnego pojazdu i są dostępne zarówno dla klientów firmy, jak i dla samochodów firmowych, to podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 100% VAT z faktury wystawionej za najem tego miejsca.


Data publikacji: 2023-08-12, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU