Przedsiębiorcy dość chętnie w prowadzonej działalności gospodarczej zawierają umowy leasingu. Dzięki takiemu rozwiązaniu mogą użytkować w firmie różne przedmioty. Najczęściej w leasing brane są samochody osobowe. Podatnicy VAT mogą wydatki związane z leasingowanym przedmiotem zaliczyć do kosztów podatkowych. leasing samochodu odliczenie vat

Definicja leasingu

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, leasing jest umową w ramach, której leasingodawca zobowiązuje się w zakresie działalności prowadzonej przez jego firmę do nabycia rzeczy od danego zbywcy na warunkach jakie zostały określone w danej umowie, aby następnie oddać daną rzecz leasingobiorcy do używania lub używania i pożytków przez czas oznaczony. Z kolei korzystający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz finansującego wynagrodzenia pieniężnego w formie rat równych co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. Leasing może być operacyjny lub finansowy, w zależności od treści zawartej umowy lub sposobu ukształtowania warunków. Różnica pomiędzy obydwoma rodzajami leasingu dotyczy przede wszystkim podatku dochodowego. W przypadku podatku VAT zasady dotyczące jego odliczania są podobne w obu przypadkach. 

Leasing samochodu, a prawo do odliczenia podatku VAT

Jednym z praw jakie dotyczą czynnych podatników VAT jest prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W przypadku wydatków dokonywanych na samochód osobowy przeznaczony do użytkowania w firmie możliwe jest odliczenie całej kwoty podatku. Jeżeli pojazd wykorzystywany jest w części na cele firmowe, a w części prywatnie, to w takiej sytuacji podatnik ma prawo odliczyć 50% kwoty podatku. 

PRZYKŁAD 1
Podatnik otrzymał fakturę na zapłatę miesięcznej opłaty leasingowej w wysokości 1 000 zł netto + 230 zł VAT za samochód osobowy. Auto wykorzystywane jest w sposób mieszany, dlatego przedsiębiorca może odliczyć jedynie 50% kwoty podatku, czyli 115 zł. 

Zakup paliwa do samochodu wziętego w leasing 

Jednymi z wydatków dokonywanych na eksploatację każdego samochodu osobowego są wydatki związane z nabyciem paliwa. Kwota wydatku jaka wynika z faktur dokumentujących zakup paliwa do samochodów osobowych użytkowanych zarówno prywatnie jak i w firmie upoważnia do odliczenia jedynie 50% kwoty podatku.  

PRZYKŁAD 2 
Podatnik użytkuje w działalności samochód wzięty w leasing i jednocześnie nie ma prawa do zastosowania odliczeń w pełnej wysokości. Nabył paliwo na kwotę 300 zł netto + 69 zł VAT. Może dokonać odliczenia połowy kwoty podatku VAT, czyli 34,50 zł. 

Leasing samochodu – wydatki na eksploatację pojazdu

W przypadku samochodów leasingowanych wszelkie wydatki związane z eksploatacją pojazdu rozliczane są w podobny sposób jak ten przedstawiony wyżej. W katalogu wydatków zostały między innymi wymienione te ponoszone na: naprawy, przeglądy, zakup części zamiennych, czyszczenie, czy mycie samochodu. 
Ograniczenie kwoty podatku do odliczenia nie dotyczy części montowanych w samochodach osobowych, których przeznaczenie może wskazywać na możliwość wykorzystywania ich wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej. W takiej sytuacji podatnik od dokonanych zakupów ma prawo odliczyć 100% podatku VAT. 

PRZYKŁAD 3
Przedsiębiorca w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuje samochód osobowy wzięty w leasing. W ramach reklamy postanowił okleić go plakatami i logiem firmy. Za usługę oklejenia samochodu musiał zapłacić 500 zł + 115 zł podatku VAT. 
Samochód wykorzystywany jest w działalności w sposób mieszany, jednak przedsiębiorca w przypadku wykonanej usługi oklejania może odliczyć VAT w pełnej wysokości, 115 zł.  

Kwota podatku nieodliczonego stanowi koszt uzyskania przychodu

Część kwoty podatku naliczonego, której nie można odliczyć z powodu limitu 50% stanowi koszt uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego.  
Jest to zgodne z przepisami. Podobne zdanie w tej kwestii ma też Ministerstwo Finansów, które odpowiadając na interpelację poselską z dnia 28 maja 2014 roku wskazało, że:
„jeżeli wydatek związany z używaniem samochodu osobowego spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT (odpowiednio art. 15 ust. 1 ustawy CIT), stanowi on koszt uzyskania przychodu wraz z podatkiem VAT w tej części, w jakiej podatnikowi nie przysługiwało odliczenie zgodnie z odrębnymi przepisami, stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a ustawy PIT (odpowiednio art. 16 ust. 1 pkt. 46 lit. a ustawy CIT)”

Od 2019 roku zmieniły się zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodu z tytułu leasingu. Od tego momentu do kosztów zalicza się także koszty rat leasingowych, czynszu najmu samochodów osobowych w wysokości nieprzekraczającej 150 000 zł (w przypadku samochodów elektrycznych – 225 000 zł) w stosunku do wartości samochodu osobowego, który jest przedmiotem leasingu. Do podanej wartości wlicza się także nieodliczony podatek VAT. 

PRZYKŁAD 4 
Przedsiębiorca otrzymał fakturę do opłacenia miesięcznej raty leasingowej za samochód osobowy w kwocie 2 000 zł netto + 460 zł podatek VAT. Wartość samochodu wynosi 250 000 zł. Samochód wykorzystywany jest zarówno w celach firmowych jak i prywatnych i odliczeniu podlega jedynie 50% kwoty podatku naliczonego, czyli 230 zł. Koszt uzyskania przychodu będzie stanowiła kwota 1 338 zł wyliczona w następujący sposób: 
(150 000 zł : 250 000 zł) x (2 000 zł + 230 zł) = 1 338 zł.


Data publikacji: 2021-08-04, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU