Obecnie założenie działalności gospodarczej jest darmowe. Dokonując wpisu lub zmiany do CEIDG nie trzeba wnosić żadnych opłat. Późniejsze jej prowadzenie również oznacza niższe koszty w porównaniu z wcześniejszymi latami. Składki ZUS dla nowych przedsiębiorców zostały obniżone (ulga na start przez pierwszych 6 miesięcy lub preferencyjne składki ZUS przez pierwsze 24 miesiące). Koszty związane z prowadzeniem działalności można podzielić na: opłaty administracyjno-skarbowe oraz koszty bieżące. koszty prowadzenia firmy

Opłaty administracyjno-skarbowe

W grupie tej znajdują się: opłaty rejestracyjne, opłaty za wydanie zaświadczeń i pozwoleń, podatki oraz pozostałe opłaty. 
1. OPŁATY REJESTRACYJNE
 • potwierdzenie rejestracji VAT jako czynny podatnik VAT – 170 zł (jeżeli chcemy otrzymać druk potwierdzenia)
 • rejestracja szczególnej formy działalności, jak przykładowo spółka jawna, wpis do KRS500 zł, ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100 zł
 • rejestracja samochodu
 • wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych – 110 zł
 • wpis do rejestru działalności regulowanej , np.: przy działalności kantorowej -1 087 zł.
2. OPŁATY ZA WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ I POZWOLEŃ
 • zaświadczenie o wydaniu nr NIP jeżeli zgubimy dokument – 21 zł
 • zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości  (za każdy egzemplarz) – 21 zł
 • pozwolenia lub koncesje np.: za zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji czy wykonywanie działalności brokerskiej – 1 087 zł
 • zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
3. PODATKI
 • od czynności cywilno-prawnych (PCC) – przy zakładaniu spółki cywilnej – 0,5% wartości umowy spółki. Podatek zobowiązany jest zapłacić także nabywca od umowy kupna-sprzedaży (komputer, samochód lub inny przedmiot) – wysokość 2% jeżeli wartość umowy kupna jest równa lub większa niż 1 000 zł
 • od nieruchomości
 • podatek od akcyzy
 • cło.
4. POZOSTAŁE OPŁATY
 • udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (upoważnienie do podpisywania deklaracji we własnym imieniu, przykładowo deklaracji VAT bądź innych pism wyjaśniających lub przy rejestracji – 17 zł. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego do podpisywania deklaracji składanych elektronicznie brak jest dodatkowych opłat)
 • opłata notarialna (np.: zakup nieruchomości)
 • opłata sądowa (np.: zakup nieruchomości)
 • opłaty członkowskie (np.: do Krajowej Izby Lekarskiej, Krajowej Izby Architektów, itp.).

Bieżące koszty prowadzenia działalności

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą kosztem uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów (art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych), bez kosztów wymienionych w art. 23. Zadaniem podatnika jest ocena czy między wydatkiem, a osiągniętym przychodem zachodzi związek przyczynowo – skutkowy. 
1. KOSZTY ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM BIURA/LOKALU
 • pieczątka – koszt ok. 15 zł do 50 zł
 • materiały i urządzenia biurowe
 • czynsz za lokal
 • opłaty za media (gaz, prąd, woda) związane z użytkowaniem lokalu/pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność
 • abonament za Internet, telefon
 • koszt strony internetowej
 • raty leasingowe.

Rachunek bankowy i ubezpieczenie

W niektórych bankach rachunek firmowy i późniejsze jego prowadzenie, jak i przelewy są darmowe. Gdyby jednak okazało się, że konto firmowe nie jest do końca bezpłatne to wszelkie opłaty z nim związane można zaliczyć do kosztów prowadzenia działalności.

Wydatki związane z zapłatą ubezpieczenia księguje się na podstawie polisy. Istotne jest czy ubezpieczenie płatne jest w ratach czy jednorazowo.

Użytkowanie samochodu

Pojazdy w firmie mogą być używane na 3 sposoby, jako:
 • środek trwały – kosztem jest amortyzacja oraz wydatki eksploatacyjne (paliwo, płyny, części, naprawy)
 • pojazd leasingowany – kosztem są raty leasingowe oraz duża opłata wstępna i bieżące wydatki na utrzymanie pojazdu
 • samochód prywatny używany w działalności – kosztem jest 20% wartości wydatków poniesionych na eksploatację i ubezpieczenie. 

Środki trwałe, wyposażenie 

Do środków trwałych zaliczamy przedmioty o wartości początkowej powyżej 10 000 zł (płatnicy VAT – cena netto z faktury). Do ewidencji środków trwałych wpisuje się przedmioty o wartości pomiędzy 1 500 zł, a 10 000 zł (płatnicy VAT – cena netto z faktury). Przedmioty, których wartość nie przekracza 1 500 zł księguje się bezpośrednio w KPiR w kolumnie „Pozostałe wydatki”. Wyposażenie jest kosztem w cenie zakupu. W przypadku środka trwałego kosztem są odpisy amortyzacyjne.

Pracownicy

W przypadku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, zlecenia lub dzieło kosztem jest wartość wynagrodzenia brutto. Dodatkowo, kosztem są również składki ZUS płacone przez pracodawcę (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, składka wypadkowa, FP, FGŚP) oraz inne wydatki przeznaczone na badania okresowe, szkolenia BHP lub podnoszące kwalifikacje.

Przeczytaj również: Koszt zatrudnienia pracownika

ZUS

Dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą zostały przygotowane różne ulgi (ulga na start, składki preferencyjne). W późniejszych latach przedsiębiorcy mogą płacić ZUS zależny od przychodu lub pełny ZUS. Jeżeli właściciel firmy dodatkowo pracuje na etacie to opłaca jedynie składkę zdrowotną.

Zobacz też: Własna firma i praca na etacie

Księgowość

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z obsługą księgową. Nie wystarczy samo księgowanie, ale trzeba również sporządzać różne ewidencje (zakupu, sprzedaży, środków trwałych, wyposażenia), deklaracje VAT, VAT UE czy miesięczne raporty ubezpieczonych. Niektórzy przedsiębiorcy zlecają czynności księgowe do biura rachunkowego. W ostatnim czasie coraz większą popularnością cieszą się usługi księgowości internetowej. Wydatki związane z obsługą księgową można wrzucić w koszty prowadzenia działalności.


Data publikacji: 2020-03-20, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU