Niektórzy przedsiębiorcy za udział w konkursie i zwycięstwo mogą otrzymywać nagrody pieniężne lub rzeczowe. Czy nagroda dla przedsiębiorcy podlega opodatkowaniu? podatek od nagrod dla firm

Opodatkowanie wygranych

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych znajduje się zapis, że od wygranej w konkursie, grze, czy w zakładzie wzajemnym pobierany jest zryczałtowany podatek w wysokości 10% od wygranej lub od nagrody. Opodatkowane są też nagrody związane ze sprzedażą premiową. W przypadku kiedy wartość nagrody jest niska i nie przekracza kwoty 2 280 zł, to podatek nie jest pobierany. Poborem i zapłatą podatku od wygranej zajmuje się jej fundator. Natomiast zwycięzca otrzymuje już nagrodę w kwocie netto, która została pomniejszona o podatek. Nie musi więc martwić się o jego naliczenie i odprowadzenie. 

Wysokość podatku od wygranej dla przedsiębiorcy

Zdaniem organów podatkowych wygrana przedsiębiorcy powinna zostać doliczona do jego przychodów i powinna być opodatkowana. Przedsiębiorcy w większości posiadają odmienne zdanie i kierują sprawy do sądów w celu rozstrzygnięcia. Najczęściej sądy administracyjne w wydawanych wyrokach podtrzymują stanowisko urzędów skarbowych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że dochody opodatkowane ryczałtem nie mogą być brane pod uwagę w podstawie opodatkowania na innych zasadach. Jeżeli więc podatnik zapłaci od wygranej podatek w wysokości 10%, to w takiej sytuacji nie będzie miał obowiązku wykazywania przychodu/dochodu do opodatkowania w działalności gospodarczej. 

Odmienne stanowisko NSA w sprawie podatku od nagrody dla przedsiębiorcy

Przedsiębiorca zawnioskował o wydanie opinii w swojej sprawie, która związana była z organizacją konkursu. Pytanie brzmiało, czy on jako organizator ma obowiązek pobrania i wpłaty do urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% ?

Dyrektor KIS wydał w tej sprawie interpretację indywidualną, w której wskazał, że wnioskodawca nie powinien być płatnikiem, ale jednocześnie nie podważył prawa, że od wygranej w konkursie należy zapłacić zryczałtowany 10-procentowy podatek.  

Stanowisko Dyrektora KIS zostało podważone przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 1 września 2020 roku o sygn. akt II FSK 1194/18 w zakresie określenia podmiotu, który powinien być płatnikiem w/w podatku. Zgodnie z wyrokiem wydanym przez NSA bez znaczenia jest fakt kto będzie odbiorcą nagrody, czy osoba niebędąca przedsiębiorcą, czy też osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą. 

W innym wyroku NSA z dnia 6 sierpnia 2020 roku o sygn. akt II FSK 976/18 stanowisko sądu w sprawie opodatkowania wygranej otrzymanej przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą było zupełnie inne. W tym wyroku sąd wskazał, że wygrana powinna być przychodem w działalności gospodarczej. Podobne stanowisko zajął również inny sąd w wyroku z dnia 1 grudnia 2020 roku, sygn. akt II FSK 1996/18.


Data publikacji: 2021-12-14, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU