Zwrot podatku VAT możliwy jest tylko wtedy, jeżeli przedsiębiorca złoży deklarację podatkową, w której wykaże podatek naliczony do zwrotu. Podatnicy czasami nie składają deklaracji w terminie. Co w takiej sytuacji, jak należy prawidłowo ustalić termin zwrotu podatku? jpk_v7 zlozone po terminie zwrot vat

Deklaracja JPK_V7 – terminy

Obowiązkiem podatnika jest składanie deklaracji podatkowych w ustawowych terminach. Deklaracje miesięczne składa się do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Natomiast kwartalne składa się w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale

Deklaracje kwartalne mogą składać:
 • mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową
 • mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej, ale wcześniej w formie pisemnej zawiadomili naczelnika Urzędu Skarbowego
 • podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek, jeżeli wartość sprzedaży razem z kwotą podatku nie przekroczyła u nich w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości 4 000 000 euro wyrażonej w PLN.
Zgodnie z ustawą o VAT małym podatnikiem jest podatnik VAT:
 • u którego wartość sprzedaży razem z podatkiem nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotówkach odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro
 • prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyłączeniem komisu o ile kwota prowizji lub innej postaci wynagrodzenia za wykonane usługi razem z kwotą podatku nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotówkach odpowiadającej równowartości 45 000 euro.
Deklaracji kwartalnych nie mogą składać podatnicy:
 • zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym została dokonana rejestracja
 • którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów wskazanych w załączniku nr 15 do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła w żadnym miesiącu we wskazanych okresach kwoty 50 000 zł
 • którzy w danym kwartale dokonali importu towarów na zasadach określonych w art. 33a ust. 1
 • u których w danym kwartale zostało stwierdzone, że pomimo obowiązku nie zapewnili możliwości dokonywania zapłaty z użyciem instrumentu płatniczego w każdym miejscu, w którym faktycznie wykonywana była działalność gospodarcza, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego.
Terminy dotyczące składania deklaracji podatkowych są terminami o charakterze prawa materialnego, co oznacza, że nie mogą zostać przywrócone
Art. 162 Ordynacji podatkowej mówi, że: 

§ 1. W razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na wniosek zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.
§ 2. Podanie o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi. Jednocześnie z wniesieniem podania należy dopełnić czynności, dla której był określony termin.
§ 3. Przywrócenie terminu do złożenia podania przewidzianego w § 2 jest niedopuszczalne.
§ 4. Przepisy § 1–3 stosuje się do terminów procesowych.

Natomiast wg art. 54 par. 1 Kodeksu karnego skarbowego „Uchylanie się od opodatkowania”, podatnik, który uchyla się od opodatkowania naraża się na odpowiedzialność karną:

Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie,
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Od wymienionej odpowiedzialności chroni podatnika czynny żal, który zgodnie z ustawą o VAT powinien być złożony:
 • do 25 dnia następującego po każdym miesiącu - miesięczny okres rozliczeniowy
 • do 25 dnia następującego po kwartale - kwartalny okres rozliczeniowy.

Deklaracja złożona po terminie, a zwrot podatku VAT naliczonego

Jeżeli w okresie rozliczeniowym kwota podatku naliczonego będzie wyższa od kwoty podatku należnego, to podatnik ma prawo obniżyć kwotę podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe lub do zwrotu powstałej różnicy na wskazany rachunek bankowy. Podstawowy termin zwrotu różnicy podatku wynosi 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika (art. 87 ust. 2 ustawy o VAT). 

W niektórych przypadkach urząd skarbowy może wymagać dodatkowej weryfikacji i w związku z tym termin wypłaty zwrotu może zostać przedłużony o czas zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika, która będzie polegała na wykonywaniu czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego. Jeżeli przeprowadzone czynności sprawdzające wykażą zasadność zwrotu, to urząd skarbowy wypłaci podatnikowi należną kwotę razem z odsetkami w wysokości jaka odpowiada opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub rozłożenia go na raty. Za datę określającą bieg terminu na zwrot podatku naliczonego przyjmuje się datę złożenia deklaracji, w której została wykazana kwota do zwrotu. W tej sytuacji nie ma znaczenia termin jaki został przewidziany w ustawie do złożenia deklaracji za dany okres rozliczeniowy. 

Przykłady


PRZYKŁAD 1 
Przedsiębiorca będący małym podatnikiem VAT jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Przy rozliczaniu nie stosuje metody kasowej. Prawo do wyboru możliwości rozliczania i składania deklaracji podatkowych w okresach kwartalnych uzyska dopiero po upływie 12 miesięcy licząc od miesiąca, w którym dokonał rejestracji na potrzeby podatku VAT. 

PRZYKŁAD 2 
Czynny podatnik VAT rozlicza podatek w okresie miesięcznym. Deklarację JPK_V7 za miesiąc marzec złożył z opóźnieniem, dopiero 8 maja. Ustawowy termin na złożenie deklaracji upłynął 25 kwietnia, a deklaracja trafiła do urzędu dopiero 8 maja, dlatego termin zwrotu podatku naliczonego (60 dni) należy liczyć od dnia 8 maja, czyli od daty złożenia zaległej deklaracji podatkowej. 

Podsumowanie

Obowiązkiem podatnika jest składanie deklaracji podatkowych w ustawowych terminach w zależności od wybranego okresu rozliczeniowego. Należy zwrócić uwagę, że terminy podane w ustawie odnoszące się do składania deklaracji nie mają znaczenia, jeżeli chodzi o ustalanie daty do zwrotu podatku naliczonego. W tym przypadku termin do zwrotu podatku rozpoczyna się zawsze od daty złożenia deklaracji.


Data publikacji: 2022-10-02, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU