Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w Polsce ma obowiązek regulowania podatków. Wartość podatków jest uwarunkowana wybraną formą opodatkowania i osiąganym dochodem. Jakie formy opodatkowania są dostępne dla podatników? jakie podatki obowiazuja w polsce

Podatek - co to jest?

Podatek to publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe i bezzwrotne świadczenie pieniężne przekazywane na rzecz państwa.

Podatki to podstawowe źródło dochodów państwa, niezbędne do opłacania działalności.

Regulowane przez podatników kwoty są wykorzystywane w różnych celach:
  • zapewnienie wsparcia najuboższym,
  • budowanie i naprawa zniszczonej nawierzchni dróg,
  • opłacenie szpitali,
  • finansowanie edukacji.
Różnice w podatkach dotyczą podmiotu opodatkowania (kto został opodatkowany), przedmiotu (co podlega opodatkowaniu) i sposobu poboru podatku (tryb oraz warunki płatności).

Rodzaje podatków

Podatki dzielą się na podatki bezpośrednie i pośrednie

Podatki bezpośrednie: Podatki pośrednie:

Jak funkcjonuje system podatkowy w Polsce?

Wszystkie wymienione rodzaje podatków mają między sobą powiązania i tworzą system podatkowy.

Do systemu podatkowego zalicza się także krajowe i międzynarodowe prawo podatkowe (razem z prawem karnym skarbowym) i organy administracji rządowej oraz samorządowej.

Rola podatków

Podatki służą przede wszystkim do pokrycia potrzeb publicznych.

Występuje również funkcja redystrybucyjna, w której następuje podział dochodów budżetowych osiąganych z podatków między obywatelami a związkami publicznoprawnymi.

Funkcja symulacyjna podatków jest ostatnia. W praktyce dotyczy to obniżonej stawki podatkowej, ulgi bądź zwolnienia zapewniającego wsparcie, bądź wywołujące konkretne działania lub procesy gospodarcze, zasadne z punktu widzenia państwa i obywateli.

Art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wydany 2 kwietnia 1997 roku opisuje zasady nakładania obowiązków podatkowych w Polsce. Ustawa wyznacza obowiązek nakładania podatków, innych danin publicznych, wyznaczanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania oraz stawek podatkowych, jak również zasady przyznawania ulg i umorzeń i kategorii podmiotów zwolnionych od podatków.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa wyznacza ogólne prawo podatkowe i związane z nim obowiązki oraz procedury.


Data publikacji: 2023-12-21, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU