Jedną z form opodatkowania w działalności gospodarczej jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Przedsiębiorcy stosujący tę formę przy sprzedaży składników majątku muszą zastosować odpowiednie stawki podatku. podatek od sprzedazy na ryczałcie

Sprzedaż ruchomych składników majątku przez ryczałtowca

Jeżeli przedsiębiorca na ryczałcie sprzedaje ruchome składniki majątku będące środkami trwałymi, wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie, to powinien zastosować opodatkowanie stawką ryczałtu w wysokości 3% (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. f ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym). 

PRZYKŁAD 1 
Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem. W 2015 roku kupił samochód do użytkowania w firmie. W 2017 roku wycofał go z działalności, a w 2019 roku sprzedał go. Czy przychód ze sprzedaży powinien opodatkować? 

Odpowiedź:
Tak. Przychód ze sprzedaży powinien zostać opodatkowany stawką 3%. Zgodnie z przepisami, należy opodatkować samochód, który został wycofany z działalności, jeżeli pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującym po miesiącu wycofania go z działalności, a dniem sprzedaży nie upłynęło 6 lat. W omawianym przykładzie od wycofania pojazdu, a dniem sprzedaży minęły tylko 2 lata. 

Sprzedaż nieruchomości przez ryczałtowca

Art. 12 ust. 10 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje jakie składniki majątku, jaką stawką ryczałtu należy opodatkować w przypadku odpłatnego zbycia.
Zgodnie z wymienionym przepisem opodatkowaniu stawką 10% podlegają:
  • środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne podlegające ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • składniki majątku, które wskazuje art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym z wyłączeniem składników o wartości początkowej nieprzekraczającej 1 500 zł ustalonej zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym
  • składniki majątku, które nie zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych z powodu przewidywanego okresu używania przez 1 rok lub krócej
  • składniki majątku stanowiące spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, niepodlegające ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • składniki majątku przedsiębiorstwa w spadku.
Jeżeli wyżej wymienione składniki majątku zostaną wycofane z firmy, które następnie przedsiębiorca będzie chciał sprzedać, to w celu uniknięcia opodatkowania przychodu ze sprzedaży musi minąć 6 lat pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującym po miesiącu wycofania z działalności, a dniem sprzedaży. 

PRZYKŁAD 2
Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W czerwcu 2018 roku sprzedał maszynę produkcyjną, którą wcześniej wycofał ze środków trwałych firmy w grudniu 2009 roku. 
Przychód jaki przedsiębiorca uzyskał ze sprzedaży maszyny nie podlega opodatkowaniu, ponieważ od wycofania jej z działalności do momentu sprzedaży upłynęło 6 lat.

Ryczałt od przychodu – wpłata

Termin płatności ryczałtu od przychodu upływa z 20 dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce sprzedaż. Wpłaty należy dokonać na rachunek urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres zamieszkania podatnika


Data publikacji: 2021-07-12, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU