Przedsiębiorcy dość często korzystają z możliwości zlecenia wykonania pracy w ramach umowy o dzieło. Z reguły po zakończeniu zlecenia następuje przekazanie przedmiotu wykonanego w ramach zawartej umowy. Wtedy najczęściej ma miejsce ocena wykonanego dzieła i rozliczenie z wykonawcą. W tym celu warto sporządzić protokół odbioru dzieła. jak sporzadzic protokol odbioru dziela do umowy o dzielo

Protokół odbioru dzieła

Protokół odbioru dzieła, inaczej protokół zdawczo-odbiorczy umowy o dzieło jest dokumentem zawieranym przez strony umowy potwierdzający zakończenie dokonania transakcji. Jest podstawą przekazania przez wykonawcę wykonanego dzieła w ręce zamawiającego i jest potwierdzeniem odbioru dzieła przez niego, co oznacza, że w takiej sytuacji zamawiający ma obowiązek wypłaty ustalonego wynagrodzenia na rzecz wykonawcy. 

W protokole mogą znaleźć się różne uwagi zamieszczone przez odbiorcę dotyczące między innymi: jakości, sposobu wykonania, czy końcowego efektu wykonanego dzieła. Takie dodatkowe zastrzeżenia zawarte w protokole mogą oznaczać dla wykonawcy zobowiązanie do należytego wykonania dzieła, jak również dokonania stosownych poprawek, czy zmian, których będzie żądał zamawiający.

Protokół odbioru dzieła chroni interesy dwóch stron transakcji. Zamawiającego przed niewywiązaniem się wykonawcy z umowy wykonania dzieła, a wykonawcę przed brakiem otrzymania zapłaty. Protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony może być dowodem w przypadku ewentualnego postępowania przed sądem. 

Obowiązujące przepisy nie nakazują sporządzania protokołu zdawczo-odbiorczego. Jednak jest on wskazany, głównie z powodów przedstawionych powyżej. W przepisach brak jest również wskazania formy w jakiej dzieło powinno zostać przekazane. Zgodnie z art. 642 Kodeksu cywilnego, wynagrodzenie za wykonanie dzieła winno być przekazane wykonawcy w momencie oddania dzieła, chyba że strony postanowią inaczej. Czasami w niektórych okolicznościach może dojść do sytuacji, że zamawiający zwleka z zapłatą, ponieważ przy odbiorze okazało się, że dzieło nie zostało wykonane właściwie lub w późniejszym terminie od tego, który został ustalony i właśnie dlatego, aby uniknąć nieporozumień w tej kwestii warto jest sporządzić protokół odbioru dzieła do umowy o dzieło

Protokół odbioru dzieła – jakie elementy powinien zawierać? 

Protokół zdawczo – odbiorczy dzieła powinien być sporządzony w formie pisemnej i musi zawierać poniższe elementy:
 • data i miejsce sporządzenia
 • przedmiot umowy o dzieło
 • data zawarcia umowy i numer umowy
 • dane wykonawcy
 • dane zamawiającego oraz dane osoby upoważnionej do odbioru o ile zamawiający nie będzie odbierał dzieła sam
 • podpisy stron umowy
 • oświadczenie przekazania dzieła oraz jego odbioru przez jeden z trzech podanych sposobów:
  • bez zastrzeżeń – zamawiający odbiera dzieło i nie ma żadnych uwag, wypłaca wykonawcy wynagrodzenie ustalone w umowie
  • z zastrzeżeniami – zamawiający ma uwagi, które zgłasza, a wykonawca zobowiązany jest do wykonania poprawek lub zamawiający wypłaca wykonawcy niższe wynagrodzenie, a wykonanie poprawek zleca innemu wykonawcy
  • odmowa odbioru – wykonanie dzieła nie zostało przyjęte, zostało uznane za nienależyte i jest niezgodne z ustaleniami z umowy, a zamawiający nie wypłaca wynagrodzenia.


Data publikacji: 2022-03-23, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU