Projekt zmiany ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw przewiduje regulacje przepisów dotyczące wystawiania faktur ustrukturyzowanych (e-faktur), które mają stać się jedną z dopuszczalnych form dokumentowania transakcji. Obecnie dostępne są faktury papierowe lub elektroniczne. faktury ustrukturyzowane e faktury

Faktura ustrukturyzowana 

jest rodzajem faktury elektronicznej, która posiada tzw. ustrukturyzowany format XML i zawiera określone informacje, jak np.: dane sprzedawcy oraz nabywcy, kwoty, przedmiot transakcji, daty. Do tego rodzaju faktury będą miały zastosowanie ogólne regulacje obowiązujące w przypadku faktur elektronicznych z wyłączeniem przepisów szczególnych wprowadzonych wspomnianą nowelizacją. Ustawa zacznie obowiązywać z dniem 1 października 2021 roku

E-faktury – zasady stosowania

Art. 2 pkt 32a ustawy o VAT zostanie poszerzony o definicję faktury ustrukturyzowanej, zgodnie z którą będzie nią faktura elektroniczna wystawiona za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Faktury ustrukturyzowane będą mogły być stosowane jeżeli zostaną zaakceptowane przez odbiorcę, np.: poprzez potwierdzenie komunikatu w aplikacji e-Mikrofirma lub za pośrednictwem dokumentu pobranego z systemu API. 
Rozwiązanie, które zostało zaproponowane przez Ministerstwo Finansów będzie wymagało dokonania autoryzacji danej osoby w systemie. Jeżeli chodzi o faktury, to będzie można sporządzić je bezpośrednio w programie finansowo-księgowym podatnika, a następnie przesłać do systemu przez API, a to będzie wymagało jego uwierzytelnienia w systemie. Dopiero po tej czynności podatnik będzie mógł:
  • przeglądać wystawione i otrzymane faktury ustrukturyzowane
  • przesłać w formacie XML lub przekonwertować do PDF dowolną fakturę bądź paczkę faktur.
Nie tylko podatnik będzie mógł wystawiać faktury ustrukturyzowane i mieć do nich dostęp. Takie samo prawo będzie posiadał podmiot uprawniony do dostępu do KSeF, np.: inna osoba lub biuro rachunkowe. W systemie będzie można sporządzić każdy rodzaj faktury, również fakturę korygującą

Po przesłaniu dokumentu do KSeF, faktura otrzyma systemowy numer identyfikujący ją w systemie z oznaczoną datą i czasem. Od tego momentu uznaje się, że faktura została wystawiona i jednocześnie otrzymana. 

Podatnik będzie sporządzał faktury ustrukturyzowane w lokalnych systemach finansowo-księgowych lub działających w chmurach zgodnie ze wzorem udostępnionym przez właściwego Ministra ds. finansów publicznych. Przedsiębiorcy będą mogli również skorzystać z funkcjonalności jakie oferuje Ministerstwo Finansów poprzez zmienioną aplikację e-Mikrofirma. 

E-faktura – korekta

Korekty faktury ustrukturyzowanej będzie można dokonać na dwa sposoby:
  • jako fakturę korygującą zgodnie z zasadami obowiązującymi obecnie, gdzie zarówno korekta podstawy opodatkowania jak i podatku należnego odbędzie się z zasadami określonymi w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT
  • jako faktury korygującej wystawionej w systemie KSeF.
W związku z tym do art. 29a ust. 15 (katalog przypadków, dla których nie stosuje się warunku posiadania określonej dokumentacji) zostanie dodany przypadek określający, że podatnik może wystawić faktury korygujące za pomocą systemu KSeF. W tej sytuacji zbędna będzie konieczność posiadania dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie jak i spełnienie warunków do obniżenia podstawy opodatkowania, ponieważ system KSeF będzie posiadał możliwość otrzymania automatycznie informacji o odebraniu korekty faktury ustrukturyzowanej przez podatnika, co pozwoli mu zmniejszyć podstawę opodatkowania i kwotę podatku należnego VAT w okresie rozliczeniowym, w którym wystawił korektę. 

Dodatkowo w planie jest, aby do art. 86 dodać nowy ust. 19c zawierający rozwiązanie dla faktur korygujących in minus otrzymanych w systemie KSeF po stronie podatku naliczonego polegające na potwierdzeniu rozliczeń dokonywanych za pomocą systemu. Korekta podatku VAT będzie mogła być dokonana w okresie rozliczeniowym, w którym podatnik otrzyma dokument korygujący wystawiony w KSeF. Dzięki takiemu rozwiązaniu zarówno moment dokonania korekty podatku należnego u sprzedawcy, jak i moment podatku naliczonego u nabywcy będzie taki sam. 

Krótszy termin zwrotu

Art. 87 zostanie poszerzony o nowy ust. 6c wskazujący na krótszy termin zwrotu podatku VAT (do 40 dni). Skrócony termin będzie dotyczył jedynie tych podatników, którzy będą wystawiali wyłącznie faktury ustrukturyzowane. Skorzystanie ze skróconego oczekiwania na zwrot podatku będzie możliwe po spełnieniu określonych warunków wskazanych w przepisie. Jeżeli podatnik nie spełni choćby jednego z nich, to otrzyma odmowę zwrotu w skróconym terminie. Przedsiębiorca ubiegający się o zwrot podatku w krótszym terminie będzie musiał podczas składania JPK_V7 zaznaczyć odpowiedni znacznik i wskazać, że występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 40 dni. Jeżeli będzie to wymagało dodatkowej weryfikacji, to naczelnik urzędu skarbowego ma prawo przedłużenia terminu do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika. 

Warunki uprawniające do uzyskania zwrotu podatku w skróconym terminie 40 dni

  • podatnik będzie musiał wystawiać jedynie faktury ustrukturyzowane w systemie KSeF w okresie rozliczeniowym, co do którego będzie ubiegał się o zwrot podatku VAT w związku z wykonywaniem czynności, które wymagały obowiązkowo wystawienia faktur uwzględnionych w rozliczeniu
  • podatnik w okresie kolejnych 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres w rozliczeniu, którego będzie dotyczyła wykazana różnica podatku do zwrotu będzie zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i będzie składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje VAT
  • podatnik w okresie 12 miesięcy poprzedzających okres wykazania różnicy podatku do zwrotu będzie posiadał rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w SKOK wskazany na białej liście
  • kwota podatku naliczonego lub kwota różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych wykazana w deklaracji do zwrotu wskazana w danym okresie nie będzie wyższa niż 3 000 zł.
Wszystkie wymienione wyżej warunki będą musiały zostać spełnione łącznie. Dopiero wtedy podatnik będzie mógł otrzymać zwrot podatku w skróconym terminie 40 dni.


Data publikacji: 2021-07-02, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU