Usługi kompleksowe to pojęcie znane wielu przedsiębiorcom. Mowa o świadczeniach kompleksowych, które sprawiają sporo trudności na gruncie podatku dochodowego, co jest uwarunkowane skomplikowanymi i niejasnymi przepisami. W niniejszej publikacji wyjaśnione zostaną wszystkie kwestie związane z ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w przypadku świadczenia usług kompleksowych. ryczałt uslugi kompleksowe jaka stawka

Co to są usługi kompleksowe?

Definicja usługi kompleksowej nie została jeszcze opracowana przez ustawodawcę. Jednak oznacza zespół usług bądź usług i dostaw towarów, dla których można wyznaczyć świadczenie główne oraz świadczenia uboczne. Bardzo ważne, aby świadczenia uboczne nie stanowiły oddzielnych czynności, ale były elementem składowym świadczenia głównego. Z kolei całość oświadczenia jest analizowana i kwalifikowana z uwzględnieniem świadczenia głównego.

Dla lepszego zobrazowania sytuacji usługi kompleksowe zostaną przeanalizowane na przykładzie firmy zajmującej się montażem drzwi. Usługa składa się z pomiaru, transportu, zamówienia okien oraz ich montażu. Rozdzielenie wskazanych czynności na oddzielne składowe nie ma sensu. Wymienione działania są traktowane jako jedno świadczenie, czyli usługę kompleksową montażu drzwi.

Kolejne przykłady usługi kompleksowej to przygotowanie strony internetowej wraz z jej utrzymaniem, umowa leasingu razem z udzielaniem kredytu, dostawa sprzętu elektronicznego z instalacją, usługa naprawy samochodów razem z częściami i wiele innych.

Na usługi kompleksowe składa się kilka czynności, ale na gruncie podatku określa się je jaką jedną całość i klasyfikuje jako usługę bądź dostawę towarów. W rozliczeniach podatkowych niezbędne jest wyznaczenie świadczenia głównego oraz świadczeń pomocniczych, co przysparza przedsiębiorcom wiele trudności.

Kwestia świadczeń kompleksowych została omówiona przez Ministra Finansów w objaśnieniach podatkowych dotyczących kontraktów drogowych, warto się z nimi zapoznać.

Jaka stawka ryczałtu obowiązuje dla usług kompleksowych?

Ryczałtowcy są zobowiązani do regulowania podatku zgodnie z wyznaczoną stawką (na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym). Bardzo istotną rolę w opisie przypisuje się kodom PKWiU. Jeżeli dla osiąganych przychodów obowiązują inne stawki, wymagane jest przypisania usług do konkretnych stawek, jednak co w przypadku usługi kompleksowej? Jakie rozwiązanie okaże się tutaj skuteczne?

Za odpowiedź na to pytanie posłuży zapis ustawy, który wskazuje:

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, z której przychody są opodatkowane różnymi stawkami ryczałtu, to ryczałt ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem że Ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności.
Jeżeli ewidencja nie jest prowadzona w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, stawka ryczałtu wynosi 8,5%. W przypadku osiągania przychodów, od których się płaci wyższe stawki ryczałtu tj.: 10%, 12%, 12,5%, 14%, 15% i 17% według tych stawek.


Usługi kompleksowe a obowiązujące stawki ryczałtu – jakie stanowisko przedstawia organ podatkowy?

Dopasowanie przychodów do stawek ryczałtu sprawia przedsiębiorcom sporo trudności, stąd wiele spraw jest kierowanych do rozpatrzenia przez organy podatkowe. Na szczególną uwagę zasługuje interpretacja podatkowa 0115-KDITI.4011.569.2022.1.DB wydana 2.11.2022 roku. Przedsiębiorca świadczy usługi kompleksowe, zakwalifikowane pod innymi kodami PKWiU i nie wie, jaką stawkę ryczałtu zastosować w prowadzonej działalności. Zajmuje się świadczeniem usług informatycznych powiązanych z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie programowania i w zakresie specjalistycznego projektowania. Na usługę kompleksową składają się wyznaczone czynności – nie ma ku temu przeciwwskazań, a przedsiębiorca może zastosować stawkę ryczałtu 12% albo 14%, chociaż nie wie, którą z nich wybrać.

Przedsiębiorca przedstawił dwa rozwiązania, które pozwalają na wyznaczenie stawki:
  • wykorzystanie różnych stawek ryczałtu zgodnie z ewidencją czasu, jaki przeznaczono na świadczenie konkretnych usług składkowych. Uzyskane wynagrodzenie powinno zostać podzielone w sposób proporcjonalny do czasu wykorzystanego na ich wykonanie i zgodnie z tym dokonać ewidencji w Ewidencji Przychodów w różnych stawkach ryczałtu,
  • wybrać stawkę ryczałtu dla świadczenia głównego w usłudze kompleksowej w przypadku, jeżeli nie ma opcji podziału wynagrodzenia za wyświadczenie usługi kompleksowej na podstawie godzin przeznaczonych na wykonanie konkretnych usług składowych.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) po przeanalizowaniu sprawy, zdecydował, że pierwsze proponowane rozwiązanie jest właściwe.

Dla drugiej możliwości Dyrektor wskazał, że w sytuacji, kiedy nie ma opcji przyporządkowania czasu do konkretnych usług, trzeba wykorzystać stawki ryczałtu zgodne z wyznaczonymi przez ustawodawcę zasadami:
  • stawka ryczałtu 14% - jeżeli do usługi świadczonej zalicza się również usługa składowa, wliczając do tego usługę polegającą na specjalistycznym projektowaniu,
  • stawka ryczałtu 12% - gdy na usługę kompleksową składają się usługi związane z oprogramowaniem oraz doradztwem w zakresie oprogramowania.

Stanowisko Dyrektora KIS wydane 31.05.2023 roku nr 0114-KDIP3-2.4011.328.2023.2.SST potwierdza przytoczone powyżej zasady. Świadcząc usługi kompleksowe, przedsiębiorca ma obowiązek zastosować wyższą stawkę ryczałtu.

Reasumując, przedsiębiorca świadczący usługę kompleksową ma zastosować stawki dla usług składowych o wartości 14% i 12%, dla całej usługi stosuje stawkę ogólną 14%.

Analizując kwestię stawki ryczałtu dla usług kompleksowych, trzeba odnieść się do art. 12 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku. Przepisy wskazują, że w sytuacji, kiedy podatnik prowadzący działalność opodatkowaną różnymi stawkami, wyznaczonymi w ust. 1 ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zostaje wyznaczony zgodnie ze stawką właściwą dla przychodów z każdego rodzaju działalności, ale tylko w przypadku, kiedy ewidencja przychodów pozwala na wskazanie przychodów z każdego rodzaju działalności.

Jeżeli prowadzona ewidencja nie umożliwia ustalenia przychodów dla poszczególnych rodzajów działalności, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów.

Wyjątkiem od tej zasady jest uzyskiwanie dodatkowych przychodów wyznaczonych w:
  • 1 pkt 1, ryczałt wynosi 17%;
  • 1 pkt 2, ryczałt wynosi 15%;
  • 1 pkt 2a, ryczałt wynosi 14%;
  • 1 pkt 2b, ryczałt wynosi 12%;
  • 1 pkt 3, ryczałt wynosi 10%;
  • 1 pkt 4, ryczałt wynosi 12,5%.

Brak ewidencji a konsekwencje

Właściwe prowadzenie ewidencji jest szczególnie istotne, a przedsiębiorca, który narusza obowiązek ewidencji, musi pamiętać o nałożeniu sankcji z tym związanych.

Art. 17 ustawy o zryczałtowanym podatku wskazuje, że nieprowadzenie ewidencji albo prowadzenie jej w sposób sprzeczny z warunkami potrzebnymi do uznania jej za dowód w postępowaniu podatkowym, organ podatkowy podejmie określone działania, a mianowicie wartość niezaewidencjonowanego przychodu zostanie oszacowana, a wyznaczony od tej wartości ryczałt będzie wynosił pięciokrotność stawek, które należało zastosować do przychodu w przypadku jego ewidencjonowania, jednak ryczałt nie może przekroczyć 75% przychodu.

Sankcje mogą w negatywny sposób wpłynąć na podatnika i znacznie pogorszyć jego sytuację materialną.

Kilka słów podsumowania

Przedsiębiorcy świadczący usługi kompleksowe mają sporo trudności z wyznaczeniem stawki ryczałtu. Trudności są szczególnie widoczne w przypadku usług informatycznych, w których zastosowanie może mieć stawka 8,5%, 12% oraz 14%. Aby nie popełnić błędu i nie narazić się na szereg konsekwencji z tym związanych, trzeba właściwie definiować wykonywane usługi oraz prowadzić skrupulatną ewidencję. Jeżeli rozdzielenie usług jest niemożliwe, trzeba stosować najwyższą stawkę. W razie wątpliwości warto wystąpić o wydanie interpretacji do organów podatkowych.


Data publikacji: 2023-11-14, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU