Każdy przedsiębiorca, który zarejestrował działalność gospodarczą w CEIDG, ma prawo ją zawiesić na czas nieokreślony albo określony, pod warunkiem że przekracza 30 dni. W pierwszym przypadku wymagane jest ponowne złożenie wniosku do CEIDG, a jeżeli działalność zawieszono na konkretny okres, jej wznowienie odbywa się automatycznie, zgodnie z datą podaną we wniosku. jak wznowic zawieszona dzialalnosc gospodarcza

Data wznowienia działalności gospodarczej

Data wznowienia działalności przypada na dzień wpisany we wniosku – dotyczy zawieszenia na czas określony. W przypadku zawieszenia firmy na czas nieokreślony trzeba złożyć wniosek do CEIDG.

Wniosek zostaje wysłany przed, w dniu albo po planowanej dacie wznowienia. Przedsiębiorca musi mieć na uwadze, że po wznowieniu działalności firmy, jest zobowiązany do regulowania składek albo zaliczek na podatek zgodnie z wyznaczonymi przez ustawodawcę terminami.

Przedsiębiorca, który pragnie wznowić działalność gospodarczą z datą wcześniejszą, ale ma wątpliwości względem obowiązków podatkowych, powinien wydać stosowane zapytanie do urzędu skarbowego, ZUS-u bądź KRUS-u.

Wznawiając działalność gospodarczą po śmierci przedsiębiorcy i wyznaczeniu zarządcy sukcesyjnego, datą wznowienia działalności jest dzień następujący po dniu wyznaczenia zarządcy.

Sytuacja jest inna dla spółek cywilnych. W pierwszej kolejności informacja o wznowieniu musi zostać przekazana do urzędu statystycznego (RG-OP) w terminie 7 dni kalendarzowych, liczonych od momentu wznowienia działalności spółki oraz urzędu skarbowego (NIP-2). Kolejny krok polega na przekazaniu informacji do CEIDG – wspólnik spółki cywilnej odpowiada za zmianę wpisu w systemie. W celu wznowienia działalności spółki cywilnej każdy ze wspólników musi wydać zgodę (ta sama zasada obowiązuje w przypadku jej zawieszenia).

Gdzie wznowić działalność gospodarczą?

Działalność gospodarcza zostaje wznowiona w jednym z wyszczególnionych miejsc:
  • Urząd miasta albo gminy,
  • Urząd dzielnicowy miasta Warszawy,
  • Urząd miast na prawach powiatu.
Działalność może zostać wznowiona także przez Internet, czyli bez wychodzenia z domu.

Wznowienie działalności gospodarczej – krok po kroku

Wznowienie działalności gospodarczej przez Internet to najszybszy sposób. W pierwszej kolejności trzeba wejść na stronę rządową Biznes.gov.pl, a następnie w zakładkę „Załatw online” lub opcjonalnie „Zmień dane w CEIDG”. Przedsiębiorca musi się zalogować przy pomocy profilu zaufanego albo e-dowodu.

Wszystkie formalności mogą zostać załatwione przez pełnomocnika, jeżeli jego dane widnieją we wpisie w CEIDG przedsiębiorcy, pod warunkiem że zakres działalności pełnomocnika obejmuje wznowienie działalności gospodarczej. Od wykonywanych działań nie trzeba regulować opłaty skarbowej.

Drugą opcją wznowienia działalności gospodarczej jest osobiste złożenie wniosku w urzędzie miasta albo gminy. Urzędnik jest zobowiązany do potwierdzenia przyjęcia wniosku, a informacje widniejące w dokumencie są wprowadzane do CEIDG najpóźniej w kolejnym dniu roboczym. W trakcie wizyty w urzędzie wymagane jest potwierdzenie tożsamości.

Wniosek może zostać wypełniony w urzędzie i podpisany przez przedsiębiorcę albo drugą opcją jest pobranie wniosku CEIDG z rządowej strony, wypełnienie na komputerze, wydrukowanie, a następnie złożenie na nim własnoręcznego podpisu.

Jeżeli przedsiębiorca nie ma możliwości złożenia wniosku samodzielnie, formalności mogą zostać załatwione przez pełnomocnika wyznaczonego na zasadach ogólnych. Gdy pełnomocnik jest wpisany do systemu CEIDG, nie trzeba przygotowywać oddzielnego pełnomocnictwa ani regulować opłaty skarbowej.

Trzecia opcja wznowienia działalności gospodarczej zakłada dostarczenie wniosku listem poleconym. W tym przypadku wymagane jest notarialne potwierdzenie własnoręcznego podpisu przedsiębiorcy przez notariusza.

Błędny wniosek o wznowienie działalności gospodarczej

Jeżeli we wniosku o wznowienie działalności gospodarczej występują błędy albo braki, a dokument został dostarczony przez Internet, system automatycznie przekazuje wnioskodawcy stosowną informację.

W pozostałych przypadkach urząd przekazuje informację i wymaga na wnioskodawcy korekty albo uzupełnienia brakujących informacji w terminie 7 dni roboczych, liczonych od momentu otrzymania wezwania. Jeżeli wnioskodawca nie wykona działań, do których zobowiązał go urząd, wniosek nie zostaje rozpatrzony.

Wznowienie działalności gospodarczej odbywa się w dniu podanym w kompletnym wniosku. Brak wprowadzenia daty w dokumencie jest równoznaczny ze wznowieniem działalności w dniu dostarczenia wniosku o zmianę danych w CEIDG.

Do wznowienia działalności urząd wykorzystuje dane, które widnieją w systemie przed zawieszeniem. Jeżeli zaszły jakieś zmiany, wymaga się od przedsiębiorcy zgłoszenia tego faktu do właściwego urzędu. Dla składek preferencyjnych płaconych do ZUS, termin przekazania informacji mija 7 dni po wznowieniu działalności.

Jaki jest koszt i czas oczekiwania na wznowienie działalności gospodarczej?

Za wznowienie działalności gospodarczej nie trzeba uregulować żadnej opłaty.

Z kolei wznowienie działalności odbywa się w momencie wprowadzenia danych w CEIDG, najpóźniej w następnym dniu roboczym, liczonym od dostarczenia wniosku.

Kiedy działalność zostanie wznowiona, przedsiębiorca jest zobowiązany do rozliczana podatku i opłacania składek ZUS dokładnie na takich zasadach, jak miało to miejsce przed zawieszeniem działalności gospodarczej.

Składki ZUS po wznowieniu działalności gospodarczej

Po złożeniu wniosku do CEIDG o wznowienie działalności gospodarczej stosowna informacja trafia również do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, co oznacza, że przedsiębiorca będzie zarejestrowany ponownie jako płatnik składek ZUS. Jedynym wyjątkiem, kiedy przedsiębiorca musi samodzielnie złożyć zgłoszenie do ZUS-u, odnosi się do przypadków, kiedy kod ubezpieczeń w ZUS musi zostać zmieniony.

Kiedy działalność jest zawieszona, przedsiębiorca nie ma obowiązku regulowania zaliczek, ryczałtu bądź karty podatkowej. Nie ma też obowiązku składania deklaracji ZUS czy VAT, pod warunkiem że nie osiąga przychodów z działalności.

Przedsiębiorca korzystający z Ulgi na start czy obniżonych składek musi pamiętać, że czas nie zostanie zatrzymany, a okres, na jaki przysługują, mija, nawet jeżeli firma nie funkcjonuje.

Wznowienie działalności gospodarczej a podatki

Podatki, tak samo, jak i składki ZUS oraz księgowość po wznowieniu działalności są regulowane na takich samych zasadach, jak przed zawieszeniem firmy. Dla skali podatkowej jest to 12% oraz 32%, a dla stawki liniowej 19% zaliczki na podatek dochodowy. Płatność musi zostać uregulowana do 20. dnia następnego miesiąca.

Wznawiając działalność w ciągu roku, przedsiębiorca obliczający pierwszą zaliczkę na podatek dochodowy ma obowiązek rozliczyć przychody osiągnięte w czasie zawieszania albo koszty uzyskania przychodu, które występowały w tym okresie. Inna opcja przewiduje rozliczenie w zeznaniu rocznym.

Przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych obowiązuje zasada rozliczenia przychodów uzyskanych w okresie zawieszenia działalności. Podatek musi zostać uregulowany na rachunek urzędu skarbowego po wznowieniu działalności gospodarczej. Ryczałt jest regulowany do 20 dnia miesiąca następującego.

Wznowienie działalności regulowanej

Jako ciekawostkę warto zaznaczyć, że wiele koncesji, licencji i zwolnień traci ważność w momencie zawieszenia działalności. Przedsiębiorca musi zweryfikować tę kwestię i jeśli zajdzie taka potrzeba dostarczyć odpowiedni wniosek. W wielu przypadkach po wznowieniu działalności w CEIDG informacja musi trafić także do urzędu wydającego koncesję, zezwolenie albo licencję. W praktyce oznacza to zazwyczaj konieczność jej wznowienia również w innej instytucji albo ponownej rejestracji.

Wznowienie działalności gospodarczej – jak prowadzić księgowość?

Jeżeli przedsiębiorca wznawia działalność gospodarczą, musi prowadzić księgowość na takich samych zasadach, jak przed zawieszeniem. Przychody i koszty są ewidencjonowane od dnia wznowienia działalności gospodarczej.

Dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo ewidencji przychodów przy ryczałcie nie ma obowiązku zakładania nowej księgi (jedynym wyjątkiem jest wznawianie działalności 1 stycznia).


Data publikacji: 2023-11-06, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU