O imporcie towarów mówimy wtedy kiedy podatnik nabywa towary lub przedmioty spoza państw Unii Europejskiej. W niektórych przypadkach import może odbywać się w procedurze uproszczonej, a nie za pomocą odprawy celnej na warunkach standardowych. procedura uproszczona dla importu towarow

Czym jest procedura uproszczona?

Procedura uproszczona jest procedurą, która pozwala uprościć czynności niezbędne do objęcia towarów procedurą celną. Dzięki niej możliwe jest zastąpienie tradycyjnego zgłoszenia celnego informującego o dostarczeniu towarów do miejsca wykonywania czynności wynikających z jej zastosowania, elektronicznym powiadomieniem urzędu celnego o dostarczeniu tych towarów. Korzyścią wynikającą z zastosowania procedury uproszczonej jest możliwość szybkiej dyspozycji zakupionym towarem. Podatnicy, którzy korzystają z tej formy mają możliwość rozliczenia podatku VAT należnego bezpośrednio w deklaracji podatkowej i jednocześnie mają możliwość jego odliczenia, co pozwala im za pomocą jednego dokumentu rozliczyć podatek VAT krajowy oraz VAT od importu na podstawie dokumentów celnych. 

Kto może skorzystać z procedury uproszczonej przy imporcie towarów?

Zgodnie z art. 33a ustawy o VAT podatnicy mogą rozliczać VAT od importu towarów i nie muszą w tym celu wcześniej opłacać podatku VAT do urzędu celnego. 

Procedura uproszczona
przeznaczona jest dla podatników, którzy nie naruszyli przepisów celnych oraz dają gwarancję, że będą w prawidłowy sposób stosować procedurę celną i prowadzić dokładną księgowość umożliwiającą organom celnym dokładną i skuteczną kontrolę. 

Podatnik może wykazać import towarów w procedurze uproszczonej i rozliczyć podatek VAT wykazując go w pliku JPK_V7 w formie podatku należnego i naliczonego jeżeli przedstawi naczelnikowi urzędu celno – skarbowego właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podatnika, bądź w przypadku podatników nieposiadających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju do naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno – Skarbowego we Wrocławiu, następujących dokumentów:
  • zaświadczenie o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS) oraz we wpłatach podatków, które przekraczają odrębnie z każdego tytułu, także oddzielnie w każdym podatku odpowiednio w wysokości 3% kwoty należnych składek i należnych podatków w poszczególnych podatkach. 
    Udział zaległości w kwocie stawek lub w kwocie podatku ustalany jest w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, w którym powstała zaległość
  • potwierdzenia rejestracji podatnika do VAT (podatnik VAT czynny).
Dodatkowo podatnik zobowiązany jest do dokonania zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego zgodnie z przepisami celnymi. 

Podatnik nie musi przedstawiać powyższych dokumentów jeżeli:
  • naczelnik urzędu celno – skarbowego jest w posiadaniu aktualnych dokumentów (nie mogą być wydane wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu)
  • podatnik złoży do naczelnika urzędu celno – skarbowego oświadczenia o takiej samej treści co dokumenty.
Jeżeli podatnik nie spełni wyżej wymienionych warunków i nie przedstawi wymaganych dokumentów, to traci prawo do rozliczenia podatku z zastosowaniem uproszczonej procedury celnej w stosunku do kwoty podatku wynikającej z importu towarów, którą to kwotę podatnik miał zamiar rozliczyć w deklaracji podatkowej. W takiej sytuacji będzie musiał rozliczyć podatek na zasadach ogólnych w terminie 10 dni licząc od dnia otrzymania decyzji od naczelnika urzędu celno – skarbowego o wysokości podatku wynikającej z dokumentów celnych (SAD lub PZC). 

Procedura uproszczona, import towarów – podatki

Obowiązek podatkowy przy imporcie towarów ma miejsce w momencie powstania długu celnego. Dług celny, inaczej obowiązek uiszczenia należności celnych przywozowych lub należności celnych wywozowych. Zgodnie z art. 209 par. 2 Kodeksu celnego, dług celny powstaje w momencie przyjęcia zgłoszenia celnego. Jeżeli dochodzi do importu towarów w procedurze uproszczonej, to podatek należny z tytułu importu towarów należy wykazać w pliku JPK_V7 składanym za miesiąc, w którym powstał dług celny. 

Procedura uproszczona przy imporcie towarów przed 1 września 2021 roku

W sytuacji kiedy obowiązek podatkowy związany z importem towarów rozliczanych za pomocą procedury uproszczonej powstał przed dniem 1 września 2021 roku, to podatnik ma obowiązek rozliczyć transakcję w sposób jaki obowiązywał przed SLIM VAT 2. W tym przypadku importu towarów w procedurze uproszczonej nie można wykazywać w korekcie pliku JPK_V7. 

Do tej pory art. 33a ust. 7 ustawy o VAT zawierał zapis mówiący, że jeżeli podatnik nie rozliczył podatku VAT należnego w całości lub w części w deklaracji podatkowej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, to tracił prawo do rozliczania podatku w deklaracji podatkowej w stosunku do kwoty podatku jaka należy się z importu towarów nierozliczonej w deklaracji podatkowej. 

SLIM VAT 2, a rozliczenie importu towarów w procedurze uproszczonej

W stosunku do transakcji dokonywanych w imporcie towarów z wykorzystaniem procedury uproszczonej, dla których obowiązek podatkowy powstał po 1 września 2021 roku zostały wprowadzone pewne zmiany polegające głównie na wydłużeniu okresu, w którym podatnik będzie mógł wykazać import towarów w pliku JPK_V7 bez utraty prawa do korzystania z procedury uproszczonej. 

Podatnik ma prawo do dokonania korekty deklaracji podatkowej, której przyczyną jest nierozliczenie całości lub części podatku należnego dotyczącego importu towarów w procedurze uproszczonej w terminie 4 miesięcy liczonych od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów. 


PRZYKŁAD 1
Podatnik w dniu 20 lipca 2021 roku dokonał importu towarów w procedurze uproszczonej. Tego samego dnia powstał dług celny. Po miesiącu zorientował się, że nie wykazał transakcji w pliku JPK_V7 za lipiec. Czy może dokonać korekty pliku JPK_V7 za lipiec i ująć import towarów w procedurze uproszczonej?

Odpowiedź:
Niestety, podatnik nie może dokonać korekty wymienionej transakcji importu towarów w procedurze uproszczonej. Podatnik zorientował się, że nie wykazał podatku VAT należnego z tytułu importu towarów w pliku JPK_V7 dopiero po terminie jaki obowiązywał na jego złożenie, dlatego nie ma prawa skorzystać z procedury uproszczonej w oparciu o art. 33a ustawy o VAT. Podatnik musi zapłacić do urzędu celno - skarbowego podatek VAT należny razem z odsetkami. Może jedynie dokonać korekty pliku JPK_V7 za miesiąc lipiec 2021 i wykazać w nim podatek VAT naliczony z tytułu importu towarów. 


PRZYKŁAD 2
Przedsiębiorca rozlicza import towarów i korzysta z procedury uproszczonej. 10 października 2022 roku towar przeszedł odprawę celną. Kiedy przedsiębiorca będzie musiał zapłacić podatek VAT z tytułu importu towarów i w jaki sposób ma wykazać transakcję w pliku JPK_V7? 

Odpowiedź:
Jeżeli przedsiębiorca rozlicza import towarów w procedurze uproszczonej zgodnie z art. 33a ustawy o VAT, to nie ma obowiązku opłacać podatku VAT w urzędzie celnym. W tym przypadku obowiązek podatkowy VAT powstaje w momencie wystąpienia długu celnego, czyli podczas odprawy celnej w październiku. Podatnik powinien wykazać podatek VAT naliczony i należny z tytułu importu towarów w pliku JPK_V7 za miesiąc październik.


Data publikacji: 2022-01-08, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU