Sprzedaż niektórych towarów objęta jest marżą. Opodatkowanie marżą dotyczy nie tylko rzeczy używanych, ale również innych składników majątku firmy pod warunkiem, że przy ich nabyciu została naliczona marża. Dotyczy to między innymi dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które to przedmioty podatnik nabył w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w celu dalszej ich odsprzedaży W tej sytuacji podstawę opodatkowania stanowi marża jako różnica pomiędzy kwotą sprzedaży, a kwotą nabycia, która zostaje jeszcze pomniejszona o kwotę podatku. Może zdarzyć się, że w procedurze marży będzie miała miejsce sytuacja, w której towar z różnych przyczyn zostanie sprzedany w cenie niższej od ceny nabycia, co spowoduje, że podstawa opodatkowania stanie się ujemna. W jaki sposób należy ująć marżę ujemną w pliku JPK_V7? ujemna marza plik jpk-v7

Do jakich towarów ma zastosowanie procedura marży? 

Procedura marży stosowana jest w stosunku do podatników prowadzących działalność gospodarczą w zakresie dostaw i usług:
 • turystycznych
 • dostawy dzieł sztuki
 • dostawy antyków
 • dostawy przedmiotów kolekcjonerskich
 • dostawy towarów używanych.
Procedura VAT marża będzie miała zastosowanie tylko wtedy, kiedy towary używane, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie, czy antyki zostaną nabyte od: 
 • osób innych niż podatnicy VAT
 • podatników VAT zwolnionych zarówno przedmiotowo, jak i podmiotowo
 • podatników, dla których dostawa towarów podlegała pod procedurę VAT marża.
Jeżeli procedurę marży rozlicza przedsiębiorca, to jego obowiązkiem jest obliczenie i odprowadzenie podatku VAT należnego do urzędu skarbowego. Natomiast nabywca zostaje pozbawiony możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego, który w ogóle nie jest uwzględniany na fakturze. Procedura VAT marża nie jest obowiązkowa. Przedsiębiorca ma wybór, czy chce ją stosować, czy woli zwykły sposób rozliczania podatku VAT zgodnie z właściwą stawką podatkową. 

Zakup używanego towaru, użytkowanie w firmie, dalsza sprzedaż, a rozliczenie marży

Przedsiębiorcy czasami kupują używane towary i korzystają z nich w firmie, a później je sprzedają. Zdarza się też, że kupują używany towar w celu jego dalszej odsprzedaży. Przeważnie taka sprzedaż odbywa się po cenie niższej od ceny zakupu. Dotyczy to głównie transakcji związanych z zakupem i sprzedażą takich produktów, jak przykładowo: meble biurowe, sprzęt biurowy typu komputer, drukarka, samochód itp.

W tej sytuacji przedsiębiorca powinien przedstawić sprzedaż w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 i ująć w nim:
 • zadeklarowaną cenę nabycia – zakup w kolumnie ujęcia marży
 • cenę sprzedaży – sprzedaż w kolumnie ujęcia marży
 • właściwą stawkę podatku – w polu ujęcia stawki podać marżę ujemną.
marża brutto = sprzedaż brutto – zakup brutto

Jeżeli marża brutto będzie mniejsza od liczby 0, to kwotę podatku należy wpisać w wartości 0 zł. W tej sytuacji kwota podstawy opodatkowania będzie równa ujemnej marży brutto, czyli będzie posiadała znak minus. Podstawa opodatkowania ujęta w kwocie minus oznacza 0 zł. Nie powinna ona stanowić obniżenia podstawy opodatkowania w danym okresie rozliczeniowym ani nie powinna też obniżać w sumach kontrolnych posumowań z danego okresu. Taka transakcja oznaczana jest procedurą marży. Przy sprzedaży marży stosuje się oznaczenie MR_UZ – towary używane, dzieła sztuki, antyki
Z kolei w ewidencji zakupu daty nabycia należy podać zgodnie z rzeczywistym stanem daty pochodzące z wcześniejszych okresów niż okres sporządzenia pliku JPK_V7. Po obu stronach: zakupu i sprzedaży podaje się numery dokumentów, czyli wystawionych faktur VAT marża. Zarówno zakup jak i sprzedaż powinny zostać ujęte w tym samym pliku JPK_V7. 

Jak zapisać w JPK_V7 odsprzedaż towaru zakupionego wg marży?

Jeżeli przedsiębiorca zakupił towary, a później sprzedał je wg stawek ogólnych to transakcja musi zostać ujęta w pliku JPK_V7 w inny sposób niż ten przedstawiony powyżej. Marża dotyczy podatników dokonujących dostawy towarów używanych oraz innych opodatkowanych na tej samej zasadzie, które zostały wcześniej nabyte w celu odsprzedaży.  

W przypadku, kiedy przedsiębiorca nabył towary w celu ich użytkowania w prowadzonej działalności gospodarczej, a nie w celu odsprzedaży, to w momencie sprzedaży nie będzie możliwości skorzystania z procedury marży. W tej sytuacji dostarczony towar używany użytkowany w działalności powinien być przez pewien okres czasu opodatkowany wg zasad ogólnych. Faktura zakupu dotycząca transakcji nie powinna być wykazywana w pliku JPK_V7. Taka transakcja opodatkowana jest od całej wartości sprzedaży co oznacza, że w ewidencji występuje jedynie po stronie sprzedaży. Transakcja nie jest wykazywana po stronie zakupu z uwagi na to, że i tak nie ma to wpływu na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług,

Kiedy marża jest ujemna?

W sytuacji, kiedy towar używany zostanie sprzedany w cenie niższej od ceny zakupu, to mamy do czynienia z marżą ujemną. W takim przypadku podstawa opodatkowania równa jest 0 i brak jest podatku. Jeżeli np. przedsiębiorca kupił towar używany w kwocie 1 500 zł, a sprzedał go w procedurze marży za 1 300 zł, to transakcja sprzedaży powinna zostać wykazana z marżą ujemną i zerową kwotą podatku. Podatnik musi zastosować oznaczenie MR_UZ i wpisać kwotę sprzedaży w wysokości 1 300 zł w polu „SprzedazVAT_Marza”. 

Należy pamiętać, że marża ujemna nie zmniejsza sumy podstawy opodatkowania w danym miesiącu, dlatego w zbiorczych wartościach podstawy opodatkowania dla poszczególnych stawek podatku VAT nie trzeba ujmować ujemnych kwot marż, w których podatek należny jest równy 0 zł. Marży ujemnej nie wykazuje się w części deklaracyjnej JPK_VAT, a jedynie w części ewidencyjnej pliku JPK_VAT. 

Jeżeli sprzedaż towarów w systemie VAT marża dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, to taka sprzedaż powinna być obowiązkowo udokumentowana na kasie fiskalnej. Ministerstwo Finansów jest zdania, że przy procedurze marży nie stosuje się oznaczenia „RO”, czyli dokumentacji zbiorczej wewnętrznej zawierającej sprzedaż z kas rejestrujących. Powodem jest fakt, że zapis dotyczący podstawy opodatkowania oraz podatku nie jest sporządzany na podstawie raportu z kasy fiskalnej. W tej sytuacji najlepiej jest wystawić fakturę do paragonu, która w JPK_VAT powinna zostać oznaczona MR_UZ z pominięciem oznaczenia FP. 

Podsumowanie - ujęcie VAT marży w pliku JPK _VAT

Sprzedaż towaru używanego wg procedury VAT marża oznacza się w pliku JPK_VAT jako MR_UZ. W części ewidencyjnej pliku należy wskazać faktyczną wartość nabycia i rzeczywistą wartość sprzedaży oraz podać informacje dotyczące wysokości podstawy opodatkowania, a także wartość podatku należnego wykorzystując w tym celu właściwe pola przewidziane dla sprzedaży zgodnie z odpowiednimi stawkami podatku.


Data publikacji: 2024-03-05, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU