Czasami podatnicy mają kłopot z prawidłowym rozliczeniem otrzymanej faktury VAT marża. W jakich sytuacjach wystawiany jest ten rodzaj dokumentu? Czy na podstawie faktury VAT marża można odliczyć podatek VAT? faktura VAT marża podatek VAT

Faktura VAT marża, a zakup pojazdu firmowego

Faktura VAT marża jest dokumentem sprzedażowym lub zakupowym. Koniecznie musi zawierać oznaczenie „Faktura VAT marża” W jej przypadku podatek VAT rozliczany jest od marży, a nie od całej wartości sprzedaży. Wyglądem przypomina standardową fakturę VAT. 
Faktura VAT marża wystawiana jest w przypadku zakupu towarów używanych, jak np.: samochodów używanych. Charakteryzuje się brakiem wykazanego podatku VAT, dlatego też podatnikowi nie przysługuje prawo do jego odliczenia. 
Wartość wykazana na fakturze jest wartością początkową środka trwałego podlegającego amortyzacji, jak np.: pojazdu firmowego.

Zasady odliczania podatku VAT

Czynni podatnicy podatku VAT mogą odliczyć VAT od wydatków eksploatacyjnych i zakupu paliwa w wysokości 50% lub 100%. Wysokość odliczenia zależy od sposobu wykorzystywania pojazdu. Jeżeli pojazd firmowy wykorzystywany jest zarówno w działalności gospodarczej jak i w celach prywatnych to podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT w wysokości 50% od zakupu paliwa jak również od wydatków na bieżącą eksploatację. Wykorzystywanie samochodu tylko w działalności gospodarczej pozwala odliczyć 100% VAT, ale dodatkowo muszą być spełnione 3 warunki:
  • pojazd należy zgłosić do urzędu skarbowego na druku VAT-26
  • należy prowadzić tzw. kilometrówkę dla celów VAT
  • należy wprowadzić w firmie zasady użytkowania pojazdu (regulamin).

Faktura VAT marża, a zakup obrazów olejnych

Faktura VAT marża dokumentująca zakup towarów służących do dekoracji (np.: obrazy olejne) pomieszczeń firmowych, takich jak: gabinety, czy sale konferencyjne nie daje podatnikowi prawa do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego. 
Podatnik, który otrzyma fakturę VAT marża dokumentującą sprzedaż w ramach szczególnej procedury opodatkowania marży nie powinien wystawiać faktury wewnętrznej. 

W myśl ustawy o podatku od towarów i usług, obrazy są towarem, który może być dostarczany w ramach szczególnej procedury opodatkowania przewidzianej dla dostawy wymienionych przedmiotów zgodnie z art. 120 ustawy o VAT:
  • towary używane
  • dzieła sztuki
  • przedmioty kolekcjonerskie
  • antyki.
Szczególna procedura opodatkowania jest określana jako procedura opodatkowania marży naliczanej przez dostawcę towarów wymienionych wyżej, gdzie przez marżę rozumie się kwotę różnicy między ceną, którą płaci nabywca za towar, np.: dzieło sztuki, a kwotą, którą zapłacił za wcześniejsze nabycie obrazu jego dostawca, która to kwota została pomniejszona o podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 120 ust. 16 ustawy o VAT podatnik, który jest dostawcą obrazów w ramach procedury opodatkowania marży nie może na wystawianych przez siebie fakturach oddzielnie wykazywać podatku od towarów i usług, dlatego też do nabywcy obrazów trafia faktura z kwotą należności ogółem (kwota należnego podatku VAT bez sumy wartości sprzedaży netto, stawki podatku i kwoty podatku).

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług (art. 86 ust. 1) pozwalają podatnikowi obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie w jakim dane towary i usługi nabyte przez podatnika będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Podatnik, który otrzyma fakturę VAT marża nie może obniżyć kwoty ani domagać się zwrotu różnicy podatku należnego w stosunku do towarów udokumentowanych taką fakturą. W tym przypadku nie ma również mowy o wystawianiu faktur wewnętrznych. Przykładowa transakcja nie może też być uznana za przekazanie towarów na cele reprezentacyjne i reklamowe.

Podsumowanie

Otrzymanie faktury VAT marża nie upoważnia podatnika do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego od towarów, których sprzedaż została udokumentowana na fakturze VAT marża. W przypadku zakupu pojazdu firmowego podstawą do późniejszego rozliczenia podatku VAT od poniesionych wydatków są koszty związane z zakupem paliwa oraz bieżącym użytkowaniem samochodu. W tej sytuacji na rozliczenie VAT nie ma wpływu dokument na podstawie, którego został zakupiony samochód.


Data publikacji: 2020-04-20, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU