Sprzedaż samochodów za pośrednictwem komisu wiąże się z wystawieniem dwóch rodzajów faktur. Jedną z nich jest zwykła faktura na zasadach ogólnych, a druga to faktura VAT marża. Jak należy prawidłowo rozliczyć sprzedaż samochodu poprzez wystawioną fakturę VAT marża? faktura VAT marza komis samochodowy

Czym jest umowa komisowa?

Uczestnikami umowy komisowej są: pośrednik, czyli komisant oraz dostawca towaru, czyli komitent. Zadaniem osoby przyjmującej zlecenie (komisanta) jest sprzedaż samochodu w imieniu własnym, ale na rachunek zlecającego (komitenta). Oznacza to, że komisant zobowiązuje się w ramach prowadzonej działalności do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek komitenta, ale wykonuje to w imieniu własnym (art. 765 KC). Za wykonaną usługę otrzymuje wynagrodzenie w formie prowizji, która staje się należna po sprzedaży danej rzeczy i przekazaniu zapłaty komitentowi (art. 772 KC). 

Obowiązująca w Polsce zasada swobody umów daje stronom pewną swobodę w regulowaniu wzajemnych praw i obowiązków, oczywiście w ramach obowiązującego prawa i zasad współżycia społecznego. Wszelkie obowiązki i uprawnienia wynikające z podpisanej umowy komisowej określone zostały w Kodeksie cywilnym, a dokładniej w art. 765 – 773 KC.

Faktura VAT marża stosowana w komisie samochodowym

Sprzedaż komisowa może podlegać opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych lub na zasadzie opodatkowania marży. 

Przez wydanie towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o VAT należy rozumieć przekazanie ich:
 • na podstawie umowy komisu pomiędzy komitentem, a komisantem
 • przez komisanta osobie trzeciej
 • komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta stanowiących dostawę towarów, która rodzi obowiązek podatkowy w VAT.
Rozliczenie sprzedaży na podstawie marży wymaga spełnienia określonych warunków. W tym wypadku należy spojrzeć do art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, w którym zostało wyjaśnione jakie towary należy uważać za towary używane

przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112).

W przypadku podatnika, który dokonuje dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych wcześniej przez tego podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności celem odsprzedaży, to podstawę opodatkowania stanowić będzie marża będąca różnicą między kwotą sprzedaży, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Na podstawie przytoczonego przepisu widać, że opodatkowanie w przypadku marży jest ograniczone tylko do określonej kategorii towarów używanych. Dodatkowo, aby można było skorzystać z marży, samochód powinien być nabyty od jednej z niżej wymienionych osób:
 • osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mówi art. 15 ustawy o VAT, osoby niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej (zgodnie z regulacjami obowiązującymi w innym państwie członkowskim  UE)
 • podatnika, o którym mówi art. 15 ustawy o VAT, jeżeli dostawa samochodu była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 (zwolnienie przedmiotowe) lub art. 113 ustawy o VAT (zwolnienie podmiotowe)
 • podatnika podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa samochodu była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających szczególnej procedurze marży i dodatkowo nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie samochodu na tych zasadach
 • podatnika, który korzysta ze szczególnej procedury pozwalającej na opodatkowanie marży.

Czym jest faktura VAT marża?

Faktura VAT marża to szczególny rodzaj dokumentu, który powinien zawierać określone elementy, takie jak:
 • imiona i nazwiska lub nazwy sprzedawcy oraz nabywcy razem z ich adresami
 • numer NIP sprzedawcy
 • numer NIP nabywcy
 • data dokonania sprzedaży
 • data wystawienia
 • kolejny numer faktury
 • nazwa towaru lub usługi
 • jednostka miary
 • ilość sprzedanych towarów/rodzaj wykonanych usług
 • ogólna kwota należności
 • odpowiednie oznaczenie faktury „procedura marży – towary używane”.
Od 1 października 2020 roku, faktura VAT marża dokumentująca sprzedaż towarów używanych musi posiadać w nowym JPK_V7, oznaczenie kodem MR_UZ. Podany kod wykazuje się w części ewidencyjnej pliku JPK. Nie trzeba go podawać na fakturze sprzedaży.

Przeczytaj więcej: procedury podatkowe w JPK V7.

Ewidencja faktury VAT marża

Wystawiona faktura VAT marża powinna być ujęta w specjalnej ewidencji, którą podatnik musi prowadzić niezależnie od ewidencji służącej do ujmowania sprzedaży ogólnej, dlatego też przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia dwóch ewidencji. Ta, w której ewidencjonowany jest obrót na podstawie marży, powinna zawierać następujące dane:
 • wartość nabycia towaru rozliczanego na podstawie marży
 • numer i dane dokumentu określającego cenę nabycia
 • wartość sprzedawanego towaru
 • data sprzedaży
 • dane nabywcy
 • wartość marży netto
 • kwota VAT
 • wartość marży brutto.
Prowadzona ewidencja powinna być dostosowana do potrzeb podatnika. Potwierdzeniem tego jest pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 marca 2012 roku o numerze IBPP4/443-1641/11//AŚ o treści: 

Obowiązek prowadzenia ewidencji to jeden z podstawowych wymogów, jakie ustawodawca nałożył na podatników VAT, a dane, jakie powinny zawierać ewidencje prowadzone przez podatników, mają przede wszystkim umożliwić prawidłowe sporządzenie przez nich deklaracji dla podatku od towarów i usług. Podatnik winien prowadzić przede wszystkim ewidencję sprzedaży i ewidencję zakupów, a ponieważ ustawodawca nie określił wymogów co do formy prowadzenia ewidencji, podatnik sam powinien zaplanować taki sposób jej prowadzenia, który ułatwi terminowe sporządzenie deklaracji podatkowej na podstawie zgromadzonych w ewidencjach danych. Dane, które podatnik wpisuje do deklaracji składanej w urzędzie skarbowym, stanowią odzwierciedlenie danych wynikających z prowadzonych przez niego ewidencji. Całość ewidencji powinna być dostosowana do potrzeb podatnika.


Data publikacji: 2020-10-12, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Piotr Michenka
03 Maj 2021

Jak zmienić F VAT marża na pełna F VAT? ponieważ komis samochodowy wystawia F VAT Marża, a ja potrzebuje pełna F VAT.

 
Faktura XL
03 Maj 2021

Faktura marża to nie jest to samo co Faktura VAT. Sprzedawca odprowadza podatek VAT wyłącznie od marży, której wartość sam określa (różnica ceny zakupu i sprzedaży). Nabywca nie może odliczyć VATu z faktury marża.