W niektórych okolicznościach sprzedaż używanego towaru może być potwierdzona fakturą VAT marża. Taka sytuacja ma miejsce kiedy sprzedawca nabywa towary w celu ich dalszej odsprzedaży od przedsiębiorcy zwolnionego z VAT lub rozliczającego się za pomocą marży. faktura VAT marza JPK_V7

Faktura marża, a koszty uzyskania przychodu i plik JPK V7

Plik JPK_V7 jest ewidencją, w której powinny być ujęte wszystkie zdarzenia gospodarcze mające wpływ na rozliczenia podatku VAT. 
Rozliczenia w ramach marży nie są objęte takim obowiązkiem, ponieważ zakup towaru, który dokumentuje faktura marża nie kwalifikuje się do odliczenia VAT, dlatego też produkty nabyte w ten sposób nie muszą być ujmowane w rozliczeniach podatkowych, podobnie jak ma to miejsce przy nabyciu towarów zwolnionych z podatku VAT lub zakupionych tylko dla celów działalności zwolnionej z VAT. 

Inaczej sprawa wygląda w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych lub prawnych. Przedsiębiorca na podstawie faktury VAT marża powinien rozliczyć koszty uzyskania przychodów. 
Sprzedaż towarów nabytych w systemie marży (towary używane, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki) w stosunku do których w momencie nabycia nie wystąpiło prawo do odliczenia VAT bądź nabytych od osób niebędących podatnikami lub podatników sprzedających na podstawie marży bądź na tych samych zasadach marży z innego kraju, wymaga rozliczenia marży w oparciu o różnicę pomiędzy ceną sprzedaży, a ceną zakupu. 
W takiej sytuacji w pliku JPK_V7M lub JPK_V7K ujmuje się faktury lub inne dokumenty jakie podatnik otrzymał z powodu nabycia towarów używanych opodatkowanych marżą w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy. 

W przypadku JPK_V7 należy:

 • w ewidencji zakupu wprowadzić fakturę marża dokumentującą zakup w następujący sposób, że:
  • podaje się datę zakupu
  • podaje się pierwotną datę otrzymania dokumentu (taka, która miała miejsce w chwili nabycia sprzedawanego w tej chwili składnika majątku)
  • podaje się numer faktury marża potwierdzającej zakup
  • transakcję należy ująć w polu zakup VAT marża.
  Kwoty z faktury nie dzieli się i nie wprowadza w inne pola dotyczące odliczenia podatku. 
 • w ewidencji sprzedaży transakcję oznacza się jako MR_UZ i:
  • podaje numer wystawionej faktury marży dokumentującej sprzedaż 
  • wykazuje kwotę w pozycji: sprzedaż VAT marża
  • ustala podstawę opodatkowania metodą „w stu”
  • ustala podatek należny od transakcji
  • podatek wpisuje się w pole odpowiedniej stawki podatku (podatek wyliczany jest od różnicy między kwotą nabycia, a kwotą sprzedaży. Wynik jest kwotą, która zawiera podstawę opodatkowania i podatek)
  • wprowadzenie otrzymanej kwoty do JPK_V7 z wyszczególnieniem odrębnie dwóch wartości: podstawa opodatkowania oraz podatek.


Data publikacji: 2021-02-12, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU