Polska jako kraj wspiera w działaniu firmy innowacyjne. Jedną z form takiego wsparcia jest ulga B+R, z którą wiążą się tzw. koszty kwalifikowane. W jaki sposób należy rozliczyć ich korektę? ulga b+r korekta kosztow kwalifikowanych

Ulga B+R – zasady rozliczania

Kwestie związane z ulgą B+R regulują przepisy art. 4a pkt 26-28, art. 9 ust. 1b, art. 18d-18e ustawy o CIT. Takie same przepisy zawiera również ustawa o PIT. 

Przedsiębiorca posiadający uprawnienia do stosowania ulgi ma prawo odliczyć od podstawy opodatkowania koszty poniesione na działalność B+R, tzw. koszty kwalifikowane zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem, że kwota odliczenia w danym roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych. Ulgi nie rozlicza się od dochodów z zysków kapitałowych. 

Jeżeli podatnik w danym roku podatkowym odnotuje stratę lub kiedy wielkość dochodu będzie niższa od kwoty przysługujących odliczeń, to w takiej sytuacji podatnik będzie mógł dokonać odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub w jej pozostałej części w zeznaniach za kolejne 6 lat podatkowych, które będą następowały bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia. 

Co to są koszty kwalifikowane?

Podatnicy, którzy korzystają z ulgi muszą umieć rozróżnić koszty zaliczone do tzw. kosztów kwalifikowanych.
Zaliczają się do nich koszty:
  • wynagrodzenia pracowników w części związanej z działalnością B+R oraz składki na ubezpieczenia społeczne związane z tymi wynagrodzeniami
  • wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub o dzieło w części związanej z działalnością B+R oraz składki na ubezpieczenia społeczne związane z tymi wynagrodzeniami
  • nabycie sprzętu specjalistycznego nie będącego środkiem trwałym oraz materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością B+R
  • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmioty wskazane w przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce oraz nabycie od nich wyników przeprowadzonych przez nich badań naukowych na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej
  • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej jaka wykorzystywana jest tylko w prowadzonej działalności B+R, o ile korzystanie to nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem
  • nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej tylko na potrzeby prowadzonej działalności B+R, o ile zakup usługi nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem
  • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jakie wykorzystywane są w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością, z zastrzeżeniem centrów badawczo-rozwojowych
  • wskazane koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Korekta kosztów uzyskania przychodów

Zgodnie z art. 15 ust. 4i ustawy o CIT korekty kosztów uzyskania przychodów należy dokonać przez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów jakie zostały poniesione w okresie rozliczeniowym, za który została otrzymana faktura korygująca lub w przypadku braku takiej faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty, pod warunkiem, że powodem korekty kosztu uzyskania przychodu, także odpisu amortyzacyjnego nie był błąd rachunkowy lub inna oczywista omyłka. W związku z tym, większość korekt powinna być dokonywana na bieżąco. Podatnik nie musi dokonywać korekty wcześniej złożonych zeznań podatkowych. 

Korekta kosztów kwalifikowanych

Korekta kosztów ma wpływ na wielkość kosztów kwalifikowanych. W związku z tym w jaki sposób powinna być rozliczona ulga B+R?

PRZYKŁAD 
Przedsiębiorca prowadzi działalność badawczo-rozwojową i korzysta z ulgi B+R. Jeden z kosztów z nią związany został skorygowany. Korekta związana była z oczywistą omyłką. W konsekwencji faktura korygująca zmniejszyła koszt. Czy w tym przypadku podatnik powinien dokonać korekty rozliczenia podatkowego CIT-8 i CIT-BR?

Odpowiedź:
W tej sytuacji podatnik powinien ustalić moment rozliczania kosztów kwalifikowanych związanych z działalnością badawczo-rozwojową, jeżeli po dokonaniu rozliczenia ulgi na badania i rozwój za dany okres podatnik otrzyma faktury korygujące in minus. 

Przepisy o uldze badawczo-rozwojowej nie zawierają wskazań dotyczących sposobu korygowania kosztów kwalifikowanych. W związku z tym przy ustalaniu zakresu momentu korekty kosztów zastosowanie powinny mieć zasady korygowania kosztów na bieżąco. Oznacza to, że korekta kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B+R, której powodem były nowe zdarzenia w wyniku, których podatnik otrzymał faktury korygujące, powinna być ujmowana na bieżąco. Podatnik nie ma obowiązku korygowania wcześniej złożonego zeznania rocznego.


Data publikacji: 2021-11-08, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU