Projekty badawcze lub prace B+R stają się coraz bardziej popularne. Najprawdopodobniej odpowiedzialne za to są fundusze unijne, które stanowią pewnego rodzaju zachętę dla przedsiębiorców do prowadzenia tego rodzaju działań. ulga b + r korzysci zasady

Czym jest ulga B+R?

Wszelkie, często wysokie koszty związane z prowadzeniem prac badawczych B+R ponoszą przedsiębiorcy. Jednak działania z nimi związane mają spory wpływ na rozwój państwa, a także oznaczają pewien dobrobyt, dlatego państwo polskie zastosowało dodatkowe zachęty dla tych firm, które podejmą ryzyko związane z działalnością badawczo-rozwojową.  

Ulga na działalność badawczo-rozwojową ma pomóc przedsiębiorcom zmniejszyć koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową. Dzięki uldze przedsiębiorca ma prawo odliczyć od dochodu określony rodzaj kosztów kwalifikowanych, które zostały faktycznie poniesione w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Odliczyć można między innymi:
 • wydatki na odpłatne korzystanie z aparatury naukowo- badawczej
 • nabycie materiałów i surowców
 • ekspertyzy, opinie i usługi doradcze oraz usługi równorzędne uzyskiwane od instytutów naukowych
 • koszty uzyskania i utrzymania patentu.
Wymienione powyżej wydatki muszą być związane z działalnością B+R i odliczyć je mogą jedynie podatnicy mający status centrum badawczo-rozwojowego. 

Ulga B+R – dodatkowe informacje

Korzystając z ulgi B+R przedsiębiorca może podwójnie naliczyć niektóre koszty uzyskania przychodu dzięki czemu może otrzymać dodatkowe oszczędności w wysokości płaconego podatku, który przeważnie wynosi 19% w ramach kosztów kwalifikowanych w danym roku podatkowym.

Aby móc skorzystać z ulgi nie trzeba:
 • wykazywać poziomu innowacyjności prowadzonych działań B+R
 • uczestniczyć w żadnym konkursie
 • pozytywnie zakończyć prac B+R.
Ulga B+R może być stosowana razem z ulgą Innovation Box. 

Ulga B+R – kto może z niej skorzystać?

Z ulgi B+R mogą skorzystać podatnicy, którzy: 
 • prowadzą działalność badawczo-rozwojową, badania naukowe, prace rozwojowe zgodnie z definicją zawartą w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i ponoszą koszty w ramach tej działalności
 • uzyskują przychody z działalności gospodarczej, inne niż przychody z zysków kapitałowych
 • oddzielają koszty działalności badawczo-rozwojowej w ewidencji rachunkowej zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych o przygotowaniu ewidencji pomocniczej w arkuszu kalkulacyjnym na koniec danego roku podatkowego w związku z obowiązkiem wyodrębnienia kosztów.

Ulga B+R – sposób pozyskania

W przypadku ulgi B+R prawidłowo ujęte wydatki mogą zostać jeszcze raz zaliczone do kosztów, co oznacza, że wydatki jednocześnie będą mogły obniżyć naliczony dochód oraz podstawę obliczania podatku. Można to zobrazować następująco:

Przychód – Koszty uzyskania przychodu (razem z kosztami B+R = Dochód

(Dochód i Koszty B+R) x stawka podatku = roczny CIT/PIT.

Ulga B+R, a dotacja

Ulga B+R związana jest ściśle z podatkiem, a także z funduszami unijnymi. Dzięki nim przedsiębiorca pozyskuje środki na sfinansowanie działalności badawczo-rozwojowej. Z nich właśnie pochodzą fundusze przeznaczone na prowadzenie projektów B+R, a także na dofinansowanie inwestycji związanej z utworzeniem lub rozwojem infrastruktury, jak przykładowo laboratorium, centrum badawczo-rozwojowe itp. 

Do ulgi można przyporządkować część kosztów będących wkładem własnym przedsiębiorcy w realizację konkretnego projektu B+R lub odpisów amortyzacyjnych aktywów objętych wcześniej dofinansowaniem w części stanowiącej dla podatnika koszty uzyskania przychodu. 

Katalogi zawierające wykaz kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R i katalogi dofinansowania ze środków UE nie są takie same i dlatego należy określić które z kosztów projektu i w jakich wartościach stanowią podstawę do wyliczenia dodatkowego odpisu w ramach ulgi. 

Ulga Innovation Box

Ulga Innovation Box jest stosunkowo nowym rozwiązaniem wprowadzonym w celu zachęty przedsiębiorców do prowadzenia działań w ramach B+R. Funkcjonuje od 2019 roku. Zgodnie z art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedsiębiorca ma prawo opodatkować stawką 5% dochody uzyskane z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, Chodzi o:
 • patenty
 • prawa ochronne na wzór użytkowy
 • prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
 • prawa z rejestracji topografii układu scalonego
 • dodatkowe prawa ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin
 • prawa z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego, które zostały dopuszczone do obrotu
 • wyłączne prawa, o których mówi ustawa z dnia 26 czerwca 2003 roku o ochronie prawnej odmian roślin
 • autorskie prawa do programu komputerowego
  kiedy nie podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów krajowych lub obowiązujących w kraju przepisów międzynarodowych.

Ulga Innovation Box – warunki

Ulga Innovation Box jest dla podatników atrakcyjnym rozwiązaniem. Przedsiębiorca, który chciałby z niej skorzystać powinien szczegółowo udokumentować wszystkie koszty jakie poniósł na działalność badawczo-rozwojową związaną z powstaniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Dodatkowo przedsiębiorca musi wyodrębnić wszystkie przychody jakie powstały:
 • z opłat i należności wynikających z umowy licencyjnej dotyczącej kwalifikowanego prawa własności intelektualnej
 • ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej
 • z uwzględnienia kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w cenie sprzedaży produktu lub usługi
 • z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, o ile zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym lub arbitrażu.
Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na podstawie KPiR, zgodnie z art. 30cb ust 2 ustawy mają obowiązek prowadzenia osobnej ewidencji, w której wyodrębnią koszty i przychody, na podstawie których będą mogli wskazać dochody podlegające uldze Innovation Box. Odliczenia z tytułu ulgi mogą zostać zastosowane dopiero w zeznaniu rocznym. 

Zastosowanie ulgi

W celu wykazania ulgi Innovation Box w zeznaniu rocznym podatnik musi najpierw ustalić wysokość kwalifikowanego dochodu pochodzącego z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Służy do tego wzór zawarty w art. 30ca ust. 4 ustawy. Dochód kwalifikowany (KD) oblicza się następująco:

KD = (a + b) x 1,3/a + b + c + d


Poszczególne litery zastosowane we wzorze oznaczają koszty poniesione przez podatnika na: 
a – działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, prowadzoną bezpośrednio przez podatnika
b - nabycie od podmiotu niepowiązanego, wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż te wymienione w lit. d
c – nabycie od podmiotu powiązanego wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d
d – nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Podsumowanie

Przedsiębiorcy, którzy chcą realizować projekty badawcze mają możliwość skorzystania z ulg przeznaczonych na ten cel. Prace badawczo-rozwojowe pochłaniają sporo czasu i środków finansowych, dlatego ulga jest atrakcyjnym rozwiązaniem, które w części może pomóc przedsiębiorcy zaistnieć na rynku. 
Ulga B+R oraz Innovation Box to dwie propozycje, które pomagają już na etapie realizacji prac badawczych, a później w trakcie ich działalności. 
Przedsiębiorca chcąc skorzystać z ulg musi spełnić kilka warunków.


Data publikacji: 2021-11-08, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU