Przedsiębiorcy, którzy inwestują w innowacje mogą skorzystać z różnych ulg. Jedną z bardziej popularnych jest ulga badawczo-rozwojowa. Ulga badawczo-rozwojowa

Ulga badawczo-rozwojowa (B+R)

jest przeznaczona dla podmiotów zajmujących się działalnością badawczo-rozwojową. Przedsiębiorca, który z niej korzysta ma możliwość odliczenia kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania. Dzięki temu zmniejsza się wysokość podatku. 
W art. 4a pkt 26 o podatku dochodowym od osób prawnych została podana definicja działalności badawczo-rozwojowej:

(…) – oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań;

Art. 4a pkt 27 tejże ustawy mówi o badaniach naukowych obejmujących dwie kategorie prac:
 • badania podstawowe – prace empiryczne lub teoretyczne, których celem jest zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktach bez nastawienia na zastosowanie komercyjne
 • badania aplikacyjne – prace, których celem jest zdobycie nowej wiedzy i umiejętności z nastawieniem na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług bądź też na wprowadzaniu do nich sporych ulepszeń.
Prace rozwojowe obejmują działalność związaną z nabywaniem, łączeniem, kształtowaniem i wykorzystywaniem aktualnie dostępnej wiedzy oraz umiejętności także w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania przeznaczonego do planowania produkcji i projektowania, jak również do tworzenia zmienionych, ulepszonych bądź nowych produktów, procesów lub usług. Z prac rozwojowych wyłączona jest działalność obejmująca rutynowe lub okresowe zmiany wprowadzane do produktów, procesów lub usług nawet jeżeli są one ulepszeniami. 
Zgodnie z nową definicją, prace rozwojowe mają dotyczyć przede wszystkim wiedzy i umiejętności w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania.

Wydatki, a podstawa do kalkulacji ulgi badawczo-rozwojowej

Jeżeli podatnik uzyskuje przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, to zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy o CIT może odliczyć od podstawy opodatkowania ustalonej zgodnie z tym artykułem, koszty uzyskania przychodów, które poniósł na działalność badawczo-rozwojową (koszty kwalifikowane). W danym roku podatkowym kwota odliczenia nie może być wyższa od kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych. Podatnik jeżeli chce skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej, to ma obowiązek sprawdzić, czy może zaliczyć koszty do wydatków kwalifikowanych. Ich wykaz zawiera art. 18d ust. 2 – 3 ustawy o CIT.

Przedsiębiorca płacący podatek dochodowy od osób prawnych ma prawo odliczyć w zeznaniu rocznym koszty kwalifikowane jakie poniósł w danym roku podatkowym jeżeli łącznie zostaną spełnione niżej wymienione warunki:
 • koszty zostały poniesione na działalność badawczo-rozwojową
 • koszty na działalność badawczo-rozwojową były kosztem uzyskania przychodów w myśl w/w ustawy
 • koszty na działalność badawczo-rozwojową znajdują się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych zgodnie z przepisami art. 18d ust. 2 – 3 ustawy o CIT
 • koszty uzyskania przychodów były kosztami kwalifikowanymi zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych
 • podatnik prowadził działalność w roku podatkowym na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia i odliczał jedynie koszty kwalifikowane, których nie uwzględnił w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia (stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2018 r.)
 • przedsiębiorca korzystał w trakcie roku podatkowego ze zwolnień (art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a), odliczał jedynie koszty kwalifikowane nie uwzględniając ich w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia (stan prawny obowiązujący od 30 czerwca 2019 r.)
 • w ewidencji, o której mówi art. 9 ust. 1b ustawy o CIT zostały wyszczególnione koszty działalności badawczo-rozwojowej
 • przedsiębiorca wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu
 • kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
 • podatnik nie otrzymał zwrotu kosztów kwalifikowanych w żadnej formie lub nie zostały one odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Ulga badawczo-rozwojowa przy zlecaniu prac badawczo-rozwojowych

Przedsiębiorcy nie zawsze mają tyle doświadczenia i wiedzy, aby móc zajmować się działalnością badawczo-rozwojową, dlatego też korzystają z usług innych podmiotów dysponujących odpowiednimi zasobami wiadomości. 

PRZYKŁAD
Przedsiębiorca zajmujący się produkcją specjalistycznego sprzętu lekarskiego stwierdził, że musi go trochę ulepszyć. Jego zdaniem dział badawczy nie potrafi przeprowadzić odpowiednich badań bez, których nie jest możliwe wprowadzenie nowego sprzętu na rynek, dlatego postanowił zlecić badania specjalistycznej firmie. Przeprowadził je prywatny podmiot z Niemiec. Badania były dość drogie. Czy przedsiębiorcy przysługuje ulga badawczo-rozwojowa?
Odpowiedź: Przedsiębiorca nie będzie mógł skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej, ponieważ usługi nabyte od prywatnego, zagranicznego podmiotu nie spełniają określonych warunków i nie mogą być uznane za koszty kwalifikowane.

Art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT mówi, że ulga badawczo-rozwojowa obejmuje tylko ekspertyzy, opinie, usługi doradcze oraz im podobne świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmiot, o którym jest mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8, 2 i 4-8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jak również nabycie od takiego podmiotu wyników badań naukowych jakie przeprowadził on na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej. Z powyższego wynika, że świadczenia zawarte na podstawie umowy z wydziałem naukowym dotyczą ekspertyz, opinii i usług doradczych oraz innych usług równorzędnych (np.: nabycie wyników badań naukowych na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej).

Kosztami kwalifikowanymi nie mogą być wydatki na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych oraz równorzędnych świadczonych lub wykonywanych przez inne podmioty niebędące jednostkami naukowymi w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki.


Data publikacji: 2020-08-17, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU