Do tej pory ulga B+R oraz IP BOX były dwiema odrębnymi ulgami. Obecnie, od 1 stycznia 2022 roku na podstawie zmian wprowadzonych przez Polski Ład ich połączenie jest możliwe. polaczenie ulgi b-r oraz ip box

Ulga B+R oraz IP BOX – podstawowe informacje

Zgodnie z art. 26e ust. 1 ustawy o PIT ulga B+R przeznaczona jest dla podatnika osiągającego przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i rozliczającego się w formie zasad ogólnych lub podatku liniowego, który może odliczyć od podstawy opodatkowania koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową (koszty kwalifikowane). Kwota odliczenia w danym roku podatkowym nie może przekroczyć określonej wartości dochodu uzyskanego przez podatnika z całości działalności gospodarczej. 

Przy uldze IP BOX podatek wynosi 5% podstawy opodatkowania od osiągniętego dochodu kwalifikowanego z pozarolniczej działalności gospodarczej z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej znajduje się w art. 30ca ust. 2ustawy o PIT. Do ulgi odnosi się preferencyjna stawka podatku do limitu określonego dochodu. 

Koszty kwalifikowane poniesione na działalność badawczo-rozwojową wykazywane są w rocznym zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, w którym zostały poniesione. Dzięki uldze B+R, podatnik ma możliwość odliczenia od dochodu określonych wydatków, które wcześniej zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. 

Ulga IP BOX, a ulga B+R

Ulga B+R ma zastosowanie na etapie wytwarzania, ulepszania lub rozwijania przy poniesieniu przez podatnika wydatków na działalność badawczo-rozwojową. Ulgę IP BOX stosuje się w odniesieniu do powstałego dochodu. Podatnik musi osiągnąć określony dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. 

W wyjaśnieniach wydanych przez Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2019 roku dotyczących relacji pomiędzy ulgą B+R, a IP BOX odnoszących się do stanu prawnego obowiązującego do końca 2021 roku można doczytać się, że ulga B+R nie jest uwzględniana w obliczeniach podstawy opodatkowania podlegających stawce 5% z IP BOX, co oznacza, że podatnik nie może jednocześnie stosować ulgi B+R i 5-procentowego podatku w stosunku do jednego i takiego samego dochodu. Może skorzystać z 3 podstawowych możliwości dotyczących ulgi B+R i preferencji ulgi IP BOX w jednym roku podatkowym lub w kilku latach. Dopuszcza się zastosowanie także innych możliwości niż te przedstawione poniżej.

Podatnik może: 
  • stosować wyłącznie ulgę B+R
  • stosować wyłącznie 5% opodatkowania na zasadzie IP BOX
  • skorzystać z ulgi B+R i preferencji IP BOX, ale nie może ich łączyć.
Skorzystanie z ulgi B+R lub/i z preferencji IP BOX jest prawem podatnika, a nie jego obowiązkiem, dlatego to do podatnika należy decyzja czy chce skorzystać z ulgi B+R, czy tylko z preferencji IP BOX, czy też zarówno z ulgi i preferencji. Decyzję może podjąć w zależności od istniejącej sytuacji. Do końca 2021 roku nie było możliwe stosowanie jednocześnie ulgi B+R i preferencyjnej stawki IP BOX w stosunku do tego samego dochodu. Podatnik miał prawo w tym samym roku podatkowym skorzystać z obu rozwiązań, ale tylko w stosunku do różnych kategorii dochodu. 

Łączenie ulgi B+R i IP BOX od 1 stycznia 2022 roku (Polski Ład)

Z początkiem 2022 roku nowelizacja przepisów dała możliwość łączenia obu ulg. Od 2022 roku podatnik osiągający dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej opodatkowanych stawką 5%, może korzystać jednocześnie z odliczenia ulgi B+R. Podatnik nie ma obowiązku dokonywania wyboru na koniec roku podatkowego, którą ulgę ma wybrać. 

W temacie ulgi IP BOX do przepisów została wprowadzona nowa regulacja, zgodnie z którą od dochodu kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, podatnik ma prawo odliczyć koszty kwalifikowane określone przepisami o uldze B+R, które spowodowały wytworzenie, rozwinięcie lub ulepszenie kwalifikowanego prawa przez podatnika.


Data publikacji: 2022-02-01, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU