Jednym z najważniejszych obowiązków wspólników spółek jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za poprzedni rok obrotowy. Sprawozdanie finansowe zatwierdza się poprzez uchwałę o jego zatwierdzeniu. Jak powinna wyglądać taka uchwała? wzor uchwaly o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

Czym jest sprawozdanie finansowe? 

Sprawozdanie finansowe jest najważniejszym dokumentem danej jednostki gospodarczej sporządzanym w formie raportu. Obowiązek jego sporządzenia za okres jednego roku mają podmioty gospodarcze stosujące w rozliczeniach tzw. pełną księgowość. Obowiązek ten narzuca ustawa o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe sporządza się na koniec każdego roku obrotowego lub w innym terminie przewidzianym w ustawie celem zamknięcia ksiąg rachunkowych. Dokument musi być wykonany zgodnie z określoną w ustawie formą w sposób rzetelny i porównywalny. Sprawozdanie finansowe zawiera podstawowe informacje o finansach przedsiębiorstwa w skali jednego roku. 

Obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego

Obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego mają następujące podmioty:
  • przedsiębiorstwa zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości w związku z wysokimi przychodami lub ze względu na status prawny
  • przedsiębiorstwa, które dobrowolnie wybrały księgi rachunkowe i prowadzą je zgodnie z ustawą o rachunkowości.
Art. 2 ustawy o rachunkowości z zastrzeżeniem ust. 3 odnosi się do jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium RP, takich jak:
  • spółki handlowe, czyli osobowe i kapitałowe również w organizacji, spółki cywilne z zastrzeżeniem pkt 2 ustawy oraz inne osoby prawne z wyłączeniem Skarbu Państwa i NBP
  • osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw o ile ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły przynajmniej równowartość wyrażoną w walucie polskiej w wysokości 2 000 000 euro.
Sprawozdania finansowego nie muszą sporządzać spółki jawne lub spółki partnerskie, jeżeli ich przychody są mniejsze niż równowartość 2 000 000 euro. W takiej sytuacji wystarczy, jeżeli złożą we właściwym KRS-ie oświadczenie o braku obowiązku sporządzania i składania rocznego sprawozdania finansowego w terminie 6 miesięcy liczonych od dnia kończącego rok obrotowy. 

Zgromadzenie wspólników zatwierdzające sprawozdanie finansowe

Po upływie każdego roku obrotowego w terminie 6 miesięcy od jego zakończenia powinno odbyć się zwyczajne zgromadzenie wspólników, na którym zostanie:
  • rozpatrzone i zatwierdzone sprawozdanie zarządu z działalności spółki oraz sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy
  • ustanowiona uchwała o podziale zysku lub pokryciu straty, jeżeli zgodnie z art. 191 par. 2 sprawy te nie zostały wyłączone z kompetencji zgromadzenia wspólników
  • udzielone członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe jest czynnością wykonywaną przez organ danego podmiotu gospodarczego, która nakładana jest na niego na podstawie przepisów szczególnych, których zadaniem jest sprawdzenie czy sprawy finansowe przedsiębiorstwa były prowadzone w danym roku obrotowym w sposób poprawny i zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów o rachunkowości. Sprawozdanie powinno być sprawdzone pod kątem formalnym, czy zawiera wszystkie elementy jakie wymagane są przez obowiązujące przepisy, czy nie zawiera błędów rachunkowych, czy zostały pod nim złożone wszystkie podpisy osób, na które wskazuje art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego – jaki ma cel?

Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez zgromadzenie wspólników ma być potwierdzeniem, że sprawy finansowe spółki za dany rok obrotowy, którego dotyczy sprawozdanie prowadzone były zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Jest to czynność, którą organ spółki musi koniecznie wykonać w celu pokazania spółki jako tej będącej podmiotem spełniającym standardy zgodne z ustawą o rachunkowości. Ustawa w zakresie zawartych w niej norm pokazuje przede wszystkim jako adresatów, organy spółki w postaci jej członków. Przykładowo art. 52 ustawy o rachunkowości z 1994 roku wskazuje na wymagania, których spełnienie zgodnie z ustawą ma spowodować, że sprawozdanie finansowe będzie wykonane rzetelnie i będzie prawidłowo pokazywać sytuację finansową podmiotu. Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego nie może podlegać ocenie pod względem kryteriów ważności czynności prawnej jakie zostały określone w art. 58 Kodeksu cywilnego. Koniecznością staje się ustalenie na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości konsekwencji wynikających z niespełnienia przez organy spółki wymagań stawianych przez ustawę.


Data publikacji: 2022-10-14, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU