Niektóre podmioty gospodarcze mają obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania finansowego, które następnie muszą złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) w terminie 15 dni od momentu zatwierdzenia. skladanie sprawozdania finansowego spolki

Sprawozdanie finansowe

przedstawia sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa oraz jego wyniki finansowe. Sprawozdanie sporządza się za rok obrachunkowy na dzień bilansowy właściwy dla jednostki gospodarczej. Jeżeli rok obrotowy firmy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to dzień bilansowy przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego. 

Podmioty, które mają obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe

Do podmiotów gospodarczych, które mają obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego należą:
 • firmy zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych ze względu na wysokość przychodów lub status prawny
 • firmy, które same dobrowolnie wybrały prowadzenie ksiąg rachunkowych jako sposób ewidencjonowania.
Mając na uwadze powyższe, obowiązkiem sporządzania sprawozdań finansowych objęte są działalności gospodarcze prowadzone w formie spółek:
 • kapitałowych, np.: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • osobowych, np.: spółka jawna.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych – limit

Obowiązkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych objęte zostały spółki o przychodach netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy o wartości przynajmniej 2 000 000 euro mającej równowartość w PLN (8 559 000 zł). 
Jeżeli spółka w danym roku obrotowym osiągnęła niższy przychód, to powinna złożyć we właściwym dla siebie KRS-ie w terminie 6 miesięcy licząc od dnia kończącego rok obrotowy, oświadczenie o braku obowiązku sporządzania i składania rocznego sprawozdania finansowego spółki. 

Sprawozdanie finansowe – elementy

W świetle ustawy o rachunkowości jednostki, które obowiązkowo lub dobrowolnie prowadzą w danym roku obrotowym księgi rachunkowe sporządzają i składają sprawozdanie finansowe stanowiące dokument określający ich sytuację ekonomiczną. 

Sprawozdanie finansowe powinno składać się z wymienionych elementów:
 • bilans – wykazuje stan aktywów i pasywów na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych z ubiegłego i bieżącego roku obrotowego
 • rachunek zysków i strat – dane z roku obrotowego podaje się obok danych z roku ubiegłego wykorzystując wariant kalkulacyjny lub porównawczy
 • informacja dodatkowa – obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
Dodatkowo do sprawozdania należy dołączyć także:
 • sprawozdanie z działalności (wymóg między innymi dla spółek kapitałowych i komandytowo-akcyjnych)
 • sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej
 • sprawozdanie z działalności jednostki dominującej
 • sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej
 • powiązane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej
 • opinie biegłego rewidenta z okresu kiedy sprawozdanie podlegało badaniu.
Sprawozdanie finansowe spółki należy sporządzić w języku polskim i w polskiej walucie. 
 

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania finansowego spółki

Za sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego spółki odpowiedzialni są kierownicy jednostki, którymi mogą być:
 • członkowie zarządu spółek kapitałowych
 • wspólnicy prowadzących sprawy spółki w spółce jawnej, cywilnej lub partnerskiej
 • komplementariusze prowadzących sprawy spółki w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej
 • likwidatorzy, syndycy lub zarządcy w postępowaniu upadłościowym spółki
 • członkowie organów zarządzających innych jednostek.
Upraszczając, sporządzeniem sprawozdania finansowego oraz zamknięciem ksiąg rachunkowych spółki zajmuje się księgowa, główna księgowa, dyrektor finansowy lub zewnętrzne biuro rachunkowe, które obsługuje spółkę pod kątem spraw finansowo-księgowych. 

Sprawozdanie finansowe spółki w Internecie

Od 1 października 2018 roku podmioty prowadzące księgi rachunkowe mają obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego w określonym formacie elektronicznym. Takie sprawozdanie musi być podpisane Profilem Zaufanym e PUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do prowadzenia ksiąg rachunkowych spółki i kierownika jednostki. Jeżeli spółka kierowana jest przez organ wieloosobowy, jak np.: zarząd w spółce z o. o. to podpisy muszą złożyć wszyscy członkowie zarządu. 

Sprawozdanie finansowe – terminy

Ze złożeniem sprawozdania finansowego wiążą się określone terminy, których spółki muszą bezwzględnie przestrzegać. 
 • sporządzanie sprawozdania – spółka musi sporządzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy (równa się z rokiem kalendarzowym) w terminie 3 miesięcy licząc od dnia bilansowego, przykładowo sprawozdanie za rok 2020 należy sporządzić do 31 marca 2021 roku
 • zatwierdzenie sprawozdania – termin na zatwierdzenie sprawozdania upływa w terminie nie późniejszym niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, przykładowo: za rok 2020 będzie to dzień do 30.06.2021 roku
 • złożenie sprawozdania finansowego do KRS – do 15 dni od dnia jego zatwierdzenia.

Sprawozdanie finansowe – przekazanie do administracji skarbowej

Z dniem 1 października 2018 roku został zniesiony obowiązek przekazywania we własnym zakresie sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego w sposób bezpośredni. Dane pochodzące z e-sprawozdania finansowego przekazywane do KRS są następnie przesyłane do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.

Sprawozdanie finansowe – niezłożenie lub niezłożenie w terminie

Jeżeli sprawozdanie finansowe spółki zostanie złożone po terminie jaki wynika z ustawy, to podmiot zobowiązany do jego złożenia popełnia wykroczenie skarbowe. Jednostka powinna jak najszybciej złożyć sprawozdanie razem z oświadczeniem o popełnieniu wykroczenia skarbowego. Takie postępowanie może pomóc w uniknięciu konsekwencji za niezłożenie sprawozdania w terminie. 

Za niezłożenie sprawozdania finansowego spółki w terminie grozi:
 • grzywna nałożona na kierownika jednostki
 • kara ograniczenia wolności kierownika jednostki
 • postępowanie przymuszające
 • rozwiązanie spółki i wykreślenie z KRS
 • ustanowienie kuratora spółki.


Data publikacji: 2021-02-25, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU