W Polsce dość często zatrudnia się pracowników na umowy cywilnoprawne: zlecenia i o dzieło. Każda z nich pełni inną funkcję i wywołuje różne skutki. umowa zlecenia dzielo

Umowa o dzieło

zawierana jest pomiędzy stroną zlecającą dzieło, a przyjmującym zlecenie. W ramach umowy, przyjmujący zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła, a zlecający do zapłaty wynagrodzenia. Umowę o dzieło zawiera się na wykonanie konkretnej czynności materialnej, np.: wykonanie ogrodzenia lub czynności niematerialnej, np.: zaprojektowanie logo firmy. Umowa o dzieło może dotyczyć wytworzenia, przerobienia lub naprawy przedmiotów, które już istnieją.

Umowa zlecenia

jest często stosowana przez przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników na podstawie umowy o pracę. Przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) zobowiązuje się do wykonania konkretnej czynności zleconej przez zleceniodawcę. Za wykonaną czynność zleceniodawca zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia. Umowa zlecenia wymaga, aby jej wykonawca wykonał pracę osobiście i z należytą starannością.

Różnice pomiędzy umową zlecenia, a umową o dzieło

  • Odpowiedzialność wykonawcy – podstawowa różnica pomiędzy umową zlecenia, a umową o dzieło dotyczy odpowiedzialności za jej wykonanie. W przypadku umowy zlecenia zleceniobiorca zobowiązuje się do należytego wykonania czynności o jakiej mowa jest w umowie bez brania odpowiedzialności za jej ostateczny efekt. Przy umowie o dzieło wykonawca odpowiada za wynik wykonanej przez siebie pracy. Jeżeli chodzi o reklamację, to zawarcie umowy o dzieło daje zleceniodawcy szerokie uprawnienia w tym zakresie. Przy umowie zlecenia nie ma takiego prawa.
  • Wynagrodzenie (stawka godzinowa) – z dniem 1 stycznia 2017 roku została wprowadzona minimalna stawka godzinowa przy zatrudnieniu na umowę zlecenia oraz przy umowie o świadczenie usług. W 2022 roku minimalna stawka godzinowa dla każdego zleceniobiorcy wynosi 19,70 zł brutto za godzinę pracy. Wymagane jest ewidencjonowanie czasu pracy osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło otrzymują wynagrodzenie w wysokości na jaką umówiły się ze zlecającym. 
  • Składki do ZUS – przy umowie o dzieło nie opłaca się składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, chorobowe, rentowe, wypadkowe) oraz zdrowotne i tym samym wykonawca nie ma prawa do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Zupełnie inaczej jest przy zleceniu, gdzie składki do ZUS są obowiązkowe. Od każdej umowy zlecenia należy odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne do momentu przekroczenia przez zleceniobiorcę miesięcznego przychodu w wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Jeżeli zleceniobiorca przekroczy tę kwotę, to wtedy kolejna umowa zlecenia podlega obowiązkowi zapłaty jedynie składki zdrowotnej.
  • Wypowiedzenie umowy – umowa zlecenia może być wypowiedziana w każdym momencie. W przypadku umowy o dzieło, aby doszło do wypowiedzenia muszą zostać spełnione określone warunki, jak np.: wykonywanie dzieła przez wykonawcę w sposób niezgodny z umową lub niedotrzymywanie przez niego umówionych terminów.

Podobieństwa

  • Koszty uzyskania przychodów - niezależnie od tego jaka umowa zostanie zawarta, to w każdym przypadku można obniżyć podstawę opodatkowania o zryczałtowane koszty uzyskania przychodów przy stawce podstawowej 20% lub podwyższonej 50% (prawa autorskie).
  • Podatek dochodowy – stawki podatku regulowane są na takich samych zasadach przy obu rodzajach umów. W przypadku gdy wynagrodzenie brutto z umowy cywilnoprawnej (zlecenia lub o dzieło) nie przekracza kwoty 200 zł to stosuje się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 17% przychodu nie pomniejszając go o koszty uzyskania przychodów. Po przekroczeniu tej kwoty zastosowanie ma opodatkowanie na zasadach ogólnych 20%.

Wynagrodzenie przy umowie zlecenia i o dzieło – porównanie
Poniżej tabelka zawierająca porównanie wynagrodzenia osoby, która nie ma innego zatrudnienia, przy założeniu że wynagrodzenie brutto wynosi 2 500 zł. 

Rodzaj umowy Umowa zlecenia Umowa o dzieło
Wynagrodzenie brutto 2 500 zł 2 500 zł
Wyliczenia wynagrodzenia Ubezpieczenie społeczne:
Emerytalne: 244 zł
Rentowe: 37,50 zł
Składka zdrowotna: 199,67 zł
Podatek: 148 zł
2 500 zł – 20% (koszty uzyskania przychodu) = 2 000 zł
Podatek: 2 000 zł x 17% =340 zł
2 500 zł – 340 zł = 2 160 zł
Wynagrodzenie netto 1 870,83 zł 2 160 zł
Wyliczenia kosztów Ubezpieczenia społeczne:
Emerytalne: 244 zł
Rentowe: 162,50 zł
Wypadkowe: (1,67%) 41,75 zł
FP: 61,25 zł
FGŚP: 2,50 zł
brak
Koszt zatrudnienia 3 012,00 zł 2 500 zł

Ostatnia aktualizacja: 2021-05-29
Data publikacji: 2020-05-26, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU