Tradycyjny termin dotyczący zwrotu podatku VAT wynosi 60 dni, a zostaje on liczony od dnia, kiedy została złożona deklaracja VAT. Jednakże, istnieje możliwość skrócenia tradycyjnego terminu do 25 dni w oparciu o wniosek podatnika. Wniosek ten jest uwarunkowany przesłankami o których mowa w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT. Dodatkowo, od 1 lipca 2018 roku, dzięki możliwości podzielnej płatności, którą mogą stosować przedsiębiorcy, mogą wykazać oni nadwyżkę VAT naliczonego nad podatkiem należnym, który podlega zwrotowi na rachunek VAT podatnika w terminie 25 dni.

zwrot vat 25 dni

Zwrot VAT w terminie 25 dni ma miejsce w oparciu o wniosek wygenerowany przez przedsiębiorcę, jeśli mamy do czynienia z sytuacją, gdy:
- kwoty podatku naliczonego, które zostały zawarte w deklaracji podatkowej, odliczając od tego kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, która nie została rozliczona we wcześniejszych okresach rozliczeniowych, jest związane z:
a) fakturami sporządzonymi na świadectwo kwoty należności uiszczonych w pełni przy użyciu rachunku bankowego przedsiębiorcy bądź rachunku przedsiębiorcy w SKOK, które widnieje w zgłoszeniu identyfikacyjnym,
b) całą resztą faktur służących za świadectwo należności, w sytuacji, kiedy łączna suma wymienionych należności nie jest większa niż 15.000 zł,
c) dokumentami celnymi, deklaracjami importowymi, a także decyzjami, które wymienione zostały w art. 33 ust. 2 i 3, jak również art. 34, a dodatkowo przedsiębiorca zgłosił je,
d) importem towarów, który został rozliczony w oparciu o art. 33a, WNT, świadczeniami usług, gdzie podatnik jest równocześnie usługobiorcą bądź w przypadku dostawy towarów, gdzie podatnikiem jest jednocześnie nabywca, tylko i wyłącznie, jeśli w deklaracji podatkowej była zawarta suma podatku należnego od wymienionych transakcji,
- suma nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, która nie była rozliczona we wcześniejszych okresach rozliczeniowych, a także nie była zawarta w deklaracji, a dodatkowo nie jest większa niż 3.000 zł,
- przedsiębiorca doręczył do urzędu skarbowego dokumenty służące za potwierdzenie należności z tytułu podatku przy użyciu rachunku bankowego bądź rachunku w SKOK,
- przedsiębiorca przez następne dwanaście miesięcy, które występują bezpośrednio przed okresem w rozliczeniu za który został wygenerowany wniosek o zwrot w terminie wynoszącym 25 dni:
a) został zarejestrowany jako czynny podatnik VAT,
b) za wszystkie okresy rozliczeniowe generował on deklaracje VAT, które wynikają z art. 99 ust. 1-3 ustawy o VAT.

Wszystkie warunki, które zostały wymienione powyżej muszą zostać spełnione przez przedsiębiorcę, aby przysługiwało mu prawo do zwrotu VAT w terminie 25 dni od dnia w którym złożył deklarację. Oprócz właściwej deklaracji podatkowej, z której ściśle wynika żądanie szybszego zwrotu podatku VAT, musi on również wygenerować właściwy wniosek dotyczący tej sprawy, a dokładnie VAT-ZT.

Jak wspomniano powyżej, jedną z przesłanek, które musi spełnić przedsiębiorca, aby możliwe było wcześniejsze zwrócenie VAT to fakt, iż suma podatku naliczonego, widocznego w deklaracji VAT (dodając do tego kwotę podatku naliczonego bądź różnicę podatku, która nie została rozliczona we wcześniejszych okresach rozliczeniowych oraz zawartej w deklaracji) musi być związana na przykład z:
- fakturami, które służą udokumentowaniu kwoty należności, gdzie należność została w całości uregulowana przy użyciu rachunku bankowego przedsiębiorcy w banku, który znajduje się na obszarze państwa bądź na członkowskim rachunku przedsiębiorcy SKOK,
- pozostałymi fakturami o których mowa w lit. a), których specyfiką jest dokumentowanie należności w sytuacji, kiedy suma należności nie jest większa niż 15.000 zł.

Przez pozostałe faktury o których mowa w lit. a) rozumiemy faktury, których rolą jest dokumentowanie należności (gdzie suma jest mniejsza niż 15.000 zł), które nie były opłacone przez podatnika, albo należności zostały uiszczone, jednakże bez użycia rachunku bankowego w banku bądź rachunku SKOK, ale miało to miejsce przy skorzystaniu z innej metody – chociażby jako kompensata należności.

Stanowisko o którym mowa wcześniej było potwierdzone w interpretacji wydanej przez Ministerstwo Finansów w dniu 22 lutego 2017 roku (nr AP10.054.3.2017), odnośnie interpretacji poselskiej numer 9500, której specyfiką było objaśnienie, iż wymienione regulacje w jakimś zakresie są uproszczeniem odnośnie do warunków szybszego zwrotu podatku VAT, których należało przestrzegać do zakończenia roku 2016. Jest to ściśle związane z tym, że nie skreślają one przedsiębiorców, którzy pragną otrzymać zwrot podatku w terminie 25 dni, kiedy ma miejsce całkowity brak uiszczenia należności związanych z fakturami, gdzie suma wartości w okresie rozliczeniowym nie jest większa niż 15.000 zł bądź uiszczenie należności miało miejsce w formie kompensaty. Stan prawny, który miał miejsce jeszcze zanim przepisy uległy zmianie w dniu 1 stycznia 2017 roku, przedsiębiorca miał obowiązek uiszczać wszystkie należności w związku z fakturami, które występowały w deklaracji, a dodatkowo z użyciem rachunku bankowego, jak również nie było mowy o kompensacie zobowiązań.

Na podstawie tego widać, iż przedsiębiorcy, którzy dokonali kompensaty należności posiadają możliwość do szybszego zwrotu VAT w terminie 25 dni, w sytuacji, jeśli wartość faktur, które służą udokumentowaniu należności tego rodzaju nie wyniesie więcej niż 15.000 zł, a także cała reszta warunków, które zostały wymienione wcześniej będą wykonane (na podstawie art. 87 ust. 6 ustawy o VAT).


Jak ma się szybszy zwrot podatku VAT do mechanizmu podzielnej płatności, który został wprowadzony 1 lipca 2018 roku?
Zacznijmy od przedstawienia techniki podzielnej płatności, a mianowicie jej specyfiką jest wykonanie płatności za nabyte dobre tak, iż zapłata będąca wartością sprzedaży netto zostaje uregulowane przez osobę nabywającą na rachunek rozliczeniowy dostawcy, albo też ma miejsce rozliczenie jej w oparciu o inną metodę, z kolei reszta należności, która jest sumą podatku VAT zostaje uregulowana na przeznaczony do tego zadania rachunek bankowy dostawcy, określany mianem rachunku VAT.

Dzięki wprowadzeniu przedstawionego mechanizmu zmieniło się także to jak brzmi art. 87 ustawy o VAT. W sytuacji, kiedy przedsiębiorca wygeneruje wniosek składający się również z deklaracji VAT odnośnie zwrotu różnicy podatku na rachunek VAT, to w tej sytuacji zwrot następuje w terminie wynoszącym 25 dni, który zostaje liczony od dnia zgłoszenia tego rozliczenia. Wspomniany termin nie zależy od faktu, czy faktury, które związane są z podatkiem naliczonym będą w pełni opłacone dzięki używaniu techniki podzielnej płatności, a także zastosowanie każdego z warunków o których mowa w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT. Reasumując – w sytuacji, kiedy przedsiębiorca wcale nie uiści należności z wykorzystaniem techniki podzielonej płatności, cały czas ma możliwość na wygenerowanie wniosku o zwrocie całej nadwyżki VAT na rachunek VAT w szybszym terminie.


Data publikacji: 2018-10-30, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU