Osoby interesujące się rynkiem nieruchomości mogą pokusić się o założenie działalności związanej z nieruchomościami. Jedną z opcji jest firma zajmująca się zarządzaniem nieruchomościami. Kto może założyć taką działalność? zarzadzanie nieruchomosciami firma

Firma zarządzająca nieruchomościami – podstawowe informacje

Klientami firmy zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami są właściciele lokali (najczęściej budynków mieszkalnych).

Do podstawowych zadań zarządcy nieruchomości należy: 
  • bieżące administrowanie nieruchomością, jak np.: utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie czystości, odprowadzanie ścieków, wybór dostawcy energii elektrycznej
  • zarządzanie sprawami finansowymi – dotyczy ustalania i poboru czynszu od mieszkańców obsługiwanej nieruchomości, opracowywanie planów inwestycyjnych, jak np.: planowanie koniecznych wydatków
  • zapewnienie właściwej eksploatacji budynku, jak również zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.
Zakres obowiązków zależy od treści zawartej umowy. Umowa powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Wymagania dotyczące osób zarządzających nieruchomościami

Osoby zarządzające nieruchomościami nie muszą posiadać specjalistycznego wyksztalcenia, specjalnej licencji, ani pozwolenia od organów państwowych. Od 2013 roku, po dokonanej deregulacji zawodu, zarządcą nieruchomości może zostać każda osoba posiadająca odpowiednią wiedzę i umiejętności, które pozwolą jej wykonywać ten zawód. 
Potrzebną wiedzę można uzyskać między innymi na kursach przygotowujących do pracy w zawodzie zarządcy nieruchomości. Po ukończeniu szkolenia osoba w nim uczestnicząca posiada przygotowanie do pracy w firmie zarządzającej nieruchomościami. Może też otworzyć własną firmę. Na kursie uczestnik zdobywa wiedzę z zakresu prawa nieruchomości, a także podstaw prawa cywilnego i administracyjnego. Poznaje również terminologię branżową. Można być uczestnikiem kursów stacjonarnych lub online. 

Formalności jakich należy dopełnić

Następnym krokiem po ukończeniu kursu i zdobyciu doświadczenia jest założenie działalności gospodarczej. Dozwolona jest każda forma, bez spółki partnerskiej. Po wyborze formy prawnej należy wybrać formę opodatkowania (zasady ogólne, podatek liniowy oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) oraz wpisać kody PKD określające rodzaj wykonywanych usług. Prowadzenie firmy zarządzającej nieruchomościami wiąże się ze świadczeniem usług opodatkowanych VAT, dlatego najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem pierwszej sprzedaży usługi, przedsiębiorca powinien dokonać rejestracji do VAT. W tym celu musi złożyć we właściwym urzędzie skarbowym formularza VAT-R (rejestracja czynnego podatnika VAT). 

Ubezpieczenie zarządcy nieruchomości

Zarządca nieruchomości musi obowiązkowo posiadać ubezpieczenie OC, które będzie chronić przed ewentualnymi szkodami jakie mogą zostać wyrządzone za nieprawidłowe działanie lub zaniechanie pewnych czynności. Ubezpieczeniu nie podlega każdy rodzaj szkód. Nie są nim objęte np.: szkody polegające na zapłacie kar umownych.


Data publikacji: 2021-07-09, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU