Przedsiębiorcy często w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wynajmują nieruchomości mieszkalne, które później amortyzują. Nowe przepisy wprowadzone przez Polski Ład wprowadziły w tym zakresie pewne zmiany. nieruchomosci mieszkalne w firmie od 2022

Co to są nieruchomości mieszkalne? 

Nieruchomość mieszkalna to inaczej lokal mieszkalny, który zajmuje właściciel lub najemca z przeznaczeniem do zamieszkania. Dokładna definicja znajduje się w Klasyfikacji Środków Trwałych, podgrupa 11. 

Nieruchomości mieszkalne – amortyzacja do 31 grudnia 2021 roku

Przedsiębiorcy będący właścicielami nieruchomości posiadali możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych jeżeli prowadzona przez nich działalność gospodarcza opodatkowana była wg skali podatkowej lub podatkiem liniowym. Skorzystanie z odpisów znacznie zwiększało wysokość kosztów związanych z najmem nieruchomości, co miało wpływ na wysokość podatku, a w niektórych przypadkach podatnicy nawet nie musieli go płacić.

Do 31 grudnia 2021 roku istniała możliwość amortyzowania budynków mieszkalnych zgodnie z zasadami ogólnymi, ale po spełnieniu określonych warunków:
1. nieruchomość mieszkalna była ujęta w ewidencji środków trwałych przedsiębiorcy
2. nieruchomość mieszkalna była własnością lub współwłasnością przedsiębiorcy. 

W przypadku kiedy przedsiębiorca chciał sprzedać amortyzowaną nieruchomość mieszkalną miał prawo skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej, jeżeli przeznaczył środki pochodzące z jej sprzedaży, na własne cele mieszkaniowe. 
Obecnie, Polski Ład wprowadził spore zmiany w tym zakresie. 

Nieruchomości mieszkalne – amortyzacja, a Polski Ład

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują nowe przepisy wprowadzone Polskim Ładem. Zgodnie z nimi nieruchomości o charakterze mieszkalnym, które przedsiębiorca wykorzystuje w prowadzonej działalności gospodarczej nie będą już ujmowane w ewidencji środków trwałych i tym samym nie będą amortyzowane i zaliczane do kosztów uzyskania przychodów

Okres przejściowy

Do 31 grudnia 2022 roku obowiązują przepisy przejściowe. Zgodnie z nimi przedsiębiorca może jeszcze przez cały 2022 rok zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych (budynki mieszkalne, lokale mieszkalne), które zostały nabyte lub wytworzone przed dniem 1 stycznia 2022 roku, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2022 roku. Tym samym przedsiębiorcy uzyskali między innymi czas na przystosowanie się do nowych przepisów. 

PRZYKŁAD 1 
Podatnik kupił w 2021 roku nieruchomość mieszkalną. W części będzie prowadził działalność gospodarczą. Z tego powodu nieruchomość została podzielona na część mieszkalną i część przeznaczoną na działalność. Nieruchomość w odpowiedniej proporcji została wpisana do ewidencji środków trwałych. Od tej części przedsiębiorca w 2021 roku naliczał odpisy amortyzacyjne. Zgodnie z nowymi przepisami będzie mógł ujmować w kosztach odpisy amortyzacyjne jeszcze tylko przez 2022 rok.

PRZYKŁAD 2
Przedsiębiorca kupił w 2021 roku nieruchomość mieszkalną, którą wprowadził do ewidencji środków trwałych we wrześniu. Nieruchomość wynajmuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przedsiębiorca jeszcze przez cały 2022 rok będzie miał prawo ujmować odpisy amortyzacyjne w kosztach uzyskania przychodów. 

PRZYKŁAD 3 
Podatnik zamierza w 2022 roku kupić nieruchomość mieszkalną, którą chce wynajmować w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorca nie ma już prawa ująć nieruchomości w ewidencji środków trwałych i nie będzie mógł jej amortyzować.


Data publikacji: 2022-01-11, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU