Przedsiębiorca, który zakłada działalność gospodarczą powinien na formularzu zgłoszeniowym wskazać właściwy numer PKD w prowadzonej działalności. W jakim celu wskazuje się numery PKD? znaczenie kodow PKD

Kody PKD – ważne informacje

Polska Klasyfikacja Działalności w skrócie PKD, to zbiór rodzajów działalności gospodarczej wykonywanej przez podmioty gospodarcze. Został wprowadzony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności. Katalog ma za zadanie wskazać czym zajmuje się dana firma.

Kody PKD dostarczają:
  • danych potrzebnych do przedstawienia ekonomicznej analizy rozwoju
  • danych potrzebnych do sporządzenia porównań z gospodarkami innych państw
  • danych na potrzeby rejestru REGON.
Każdy przedsiębiorca (zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo Przedsiębiorców oraz art. 40 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym) niezależnie od tego w jakiej formie będzie prowadzić działalność ma obowiązek określić przedmiot działalności firmy. Kod PKD powinien jak najbardziej być przybliżony do rzeczywistego zakresu usług świadczonych przez firmę. Oprócz głównego numeru PKD przedsiębiorca może wskazać dodatkowe kody.

Niewłaściwy kod PKD 

Jeżeli przedsiębiorca nie wpisze właściwego zakresu prowadzonej działalności lub nie dokona jego aktualizacji, to naraża się na konsekwencje karne. Zgodnie z art. 60.1 par. 2 Kodeksu Wykroczeń przedsiębiorcy grozi kara grzywny lub kara ograniczenia wolności. W niektórych przypadkach może to być nawet wykreślenie firmy z rejestru CEIDG, chociaż w zasadzie praktycznie powyższe kary nie są stosowane. Zagadnienia dotyczące obowiązujących kodów często były poruszane przez sądy powszechne i administracyjne w wydawanych przez nie wyrokach i interpretacjach. 
W przypadku kodów określających przedmiot działalności, to zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z 21 sierpnia 2008 roku w sprawie nr: KIO/UZP 815/08

sposób klasyfikacji rodzajów działalności (czy to wg PKD czy wg PKWiU) nie ma znaczenia dla określenia, czy dany podmiot posiada uprawnienie do wykonywania określonej czynności.

Przesłankami zaklasyfikowania działalności danego podmiotu jako działalności gospodarczej zajął się również Wojewódzki Sąd Administracyjny, który stwierdził, że wykonywana działalność gospodarcza

jest faktem, kategorią o charakterze obiektywnym, nie konstytuuje jej zatem wpis lub jego brak do odpowiedniego rejestru.

Zgodnie z powyższym orzeczeniem należy stwierdzić, że ważne jest to co dany podmiot rzeczywiście wykonuje, a nie to czy działalność zostanie ujawniona we właściwym rejestrze. Podobnego zdania jest też Sąd Apelacyjny w Lublinie, który stwierdził, że

o prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej można mówić wyłącznie wówczas, gdy ma ona charakter ciągły i zorganizowany i gdy nastąpiło już jej rozpoczęcie, a w żadnym przypadku sam wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie przesądza o jej prowadzeniu.

Sprawą kodów PKD zajął się również Sąd Najwyższy, który stwierdził, że w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy faktyczną działalnością podmiotu, a działalnością wykazaną w rejestrze

jedyny zarzut, jaki można w tym przypadku postawić płatnikowi, to niezgodność ze stanem faktycznym danych podanych dla potrzeb statystycznych.

Podsumowując powyższe orzeczenia, to w przypadku przedsiębiorców istotna jest rzeczywista działalność przedsiębiorcy, a nie ta wskazana w rejestrze.

Kody PKD – określanie

Zgodnie z przyjętymi zasadami dane zawarte w rejestrze powinny być zgodne z rzeczywistością i nie powinny wprowadzać w błąd. Często jest tak, że przedsiębiorca wskazuje większą liczbę kodów PKD niż wymaga tego prowadzona w danym momencie działalność gospodarcza. Takie działanie może wprowadzać w błąd, ale nie prowadzi do ujemnych konsekwencji. Jednak w oczach potencjalnych kontrahentów firma, która w przedmiocie działalności wskazała sporą liczbę dziedzin niepowiązanych ze sobą może uchodzić za mało wiarygodną. 

Błędna klasyfikacja działalności gospodarczej

Niewłaściwa klasyfikacja działalności gospodarczej niezgodna z rzeczywistością nie stanowi podstawy do nałożenia na przedsiębiorcę kary za niewłaściwe wskazanie kodów PKD. Zgodnie z prawem podatkowym istotne jest czym podatnik rzeczywiście się zajmuje i czy reguluje zobowiązania podatkowe związane z działalnością. 
Skutki podatkowe wiążą się z rzeczywiście wykonywaną działalnością, a nie jej klasyfikacją. Taka zależność wynika z praktyki jak również z wydawanych interpretacji przepisów prawnych. Na przykład podatnik z Łodzi zadał pytanie, na które otrzymał potwierdzającą odpowiedź w wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi interpretacji, w której można przeczytać, że możliwość opodatkowania danej działalności w formie ryczałtu nie jest zależna od kodów PKD. 
Określone rodzaje działalności pociągają za sobą pewne skutki podatkowe, np.: świadczenie usług doradczych pozbawia podatnika zwolnienia podmiotowego na gruncie ustawy o VAT przy założeniu, że dana działalność jest faktycznie wykonywana, a nie tylko wskazana w klasyfikacji działalności. 
Podczas dokonywanych kontroli, organ podatkowy najczęściej sprawdza poprawność rozliczeń podatkowych oraz rzetelne prowadzenie dokumentacji księgowej, a nie wskazaną klasyfikację działalności.

Znaczenie kodów PKD

Prawidłowe określenie kodów PKD ma znaczenie głównie w przypadku ubiegania się przez przedsiębiorcę o różne dotacje, dofinansowanie lub kredyt na rozwój firmy. Często bywa tak, że instytucje finansujące wymagają, aby działalność w danym sektorze gospodarki była odpowiednio sklasyfikowana. Następną grupą, która wymaga od przedsiębiorcy właściwej klasyfikacji, są firmy ubezpieczeniowe oraz inwestorzy przystępujący do danej spółki (jeżeli chodzi o spółki prawa handlowego). Podobne wymagania stawiane są przedsiębiorcom ubiegającym się o uzyskanie koncesji lub innych pozwoleń.
Zgodnie z ustawą niektóre działalności wymagają określonej formy działalności gospodarczej i umieszczenia w rejestrze właściwych kodów PKD, ale takie sytuacje mają miejsce dość rzadko. Przykładem może być Alternatywna Spółka Inwestycyjna, której działalność może być wykonywana w formie spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, akcyjnej, spółki z o. o. W statucie takiej spółki powinien znaleźć się jeden określony odrębną ustawą kod PKD. Podobna zależność występuje także w przypadku banków komercyjnych. 
Prawidłowa klasyfikacja PKD ma też znaczenie ze względu na istnienie różnych wyszukiwarek branżowych, które podczas wyszukiwania przyporządkowują daną firmę do właściwej kategorii na podstawie kodów PKD.


Data publikacji: 2021-03-11, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Ewelina
15 Grudzień 2022

Witam, staram się o dotację przez PUP, kod PKD musi być różny od poprzedniej działalności, wcześniej była to działalność fizjoterapeutyczna czyli kod 86.90A teraz nowa firma będzie miała przeważająca działalność 86.90 E. Pytałam się w urzędzie gminy to urzednik stwierdził, że to są różne kody PKD, dla mnie też to jest logiczne ale w urzędzie pracy mają wątpliwości a od tego zależy moja dotacja. Proszę o informację czy to są różne kody PKD. Dziękuję