Ustawodawca wprowadził przesłanki, które nie pozwalają przedsiębiorcom skorzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT. Świadczenie usług doradztwa jest jednym z nich. Aby dokładnie zapoznać się z tym zagadnieniem, wymaga się sprawdzenia, czy dane występujące w rejestrze PKD pozwalają albo nie pozwalają uniknąć obowiązku podatkowego. Jak wygląda sytuacja, kiedy wpisany kod wskazuje na świadczenie usług doradztwa, ale przedsiębiorca się nimi nie zajmuje? Odpowiedź na to i wiele innych pytań znajduje się poniżej. kody PKD zwolnienie z podatku VAT

Usługi doradztwa, które nie pozwalają na skorzystanie ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT

Bazując na art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, dowiadujemy się, że przedsiębiorcy mają prawo skorzystać ze zwolnienia od podatku w sytuacji, gdy wartość sprzedaży w ciągu roku podatkowego jest mniejsza od kwoty 200 000 zł (bez podatku).

Podatku nie opłaca także przedsiębiorca, który zaczął prowadzić sprzedaż opodatkowaną w ciągu roku podatkowego i nie przewiduje przekroczenia limitu 200 000 zł (art. 113 ust. 9 ustawy o VAT).

Ustawa o VAT wskazuje bardzo istotny katalog czynności, które odbierają przedsiębiorcy prawo do skorzystania ze zwolnienia. W katalogu znajdują się pozycje dotyczące konkretnych towarów, jak i świadczonych usług.

Art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy wskazuje, że zwolnienie podmiotowe nie jest używane przez podatników, którzy zajmują się świadczeniem usług:
  • prawniczych,
  • polegających na doradztwie, nie wliczając w to doradztwa rolniczego dotyczącego uprawy i hodowli roślin, chowu i hodowli zwierząt oraz dotyczącego przygotowywania planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
  • jubilerskich,
  • ściągania długów, również factoringu.

W wyszczególnionych pozycjach widnieje usługa doradztwa (z wyjątkami), co oznacza, że przedsiębiorca nie ma prawo skorzystać ze zwolnienia z podatku.

W ustawie o podatku od towarów i usług widnieje informacja, że przez określenie doradztwo rozumie się świadczenie usług o charakterze doradczym, czyli usługi podatkowe, prawne, finansowe, techniczne, inżynierskie i pozostałe. Kiedy w przepisach brak jest definicji, stosuje się wykładnię językową dotyczącą omawianego zagadnienia.

Wykładnia wskazuje, że doradzanie to udzielanie porad w konkretnej sprawie. 

Podmioty mogą mieć problem z wyznaczeniem, kiedy przedsiębiorca świadczy czynności zakwalifikowane jako doradztwo, a kiedy mowa o innych usługach. Stąd warto sprawdzić wyrok WSA wydany w Poznaniu 28 kwietnia 2015 roku (I SA-Po 1202/14). Sąd zajął się przypadkiem dotyczącym świadczenia usług audytu wewnętrznego.

W uzasadnieniu wydanego wyroku znajduje się informacja, że czynności audytu wewnętrznego nie mogą zostać zakwalifikowane jako doradztwo. Działania z zakresu audytu wewnętrznego mają na celu wyznaczenie stanu rzeczywistego, a dopiero później wykonanie oceny  uwagi na ryzyko występujące w konkretnych obszarach analizowanej firmy. Rezultatem wykonanych czynności mogą być zarówno opinie, jak i rekomendacje, które nie wskazują określonych rozwiązań. Wykonywana praca nie zmierza do przygotowania konkretnej koncepcji albo strategii. Oznacza to, że audyt wewnętrzny nie jest traktowany jako czynności doradcze.

Aby dobrze rozpoznać, czy konkretna usługa może zostać zakwalifikowana jako doradztwo, trzeba sprawdzić, czy podatnik przekazuje odbiorcy konkretny sposób postępowania. Mowa zarówno o sytuacji ekonomicznej, prawnej, jak i finansowej.

Nie mamy do czynienia z doradztwem, kiedy wykonywane czynności zmierzają do analizy uzyskanych danych oraz ich opracowania.

Kiedy potwierdzone zostanie świadczenie usług, podmiot nie ma prawa skorzystać ze zwolnienia podmiotowego. Oznacza to, że staje się czynnym podatnikiem VAT i od wszystkich czynności odprowadza podatek należny.

Dane w rejestrze PKD a możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego VAT

W trakcie rejestracji firmy przedsiębiorca jest zobowiązany wskazać w zgłoszeniu do CEIDG kody PKD. Art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy o CEIDG wskazuje, że wpis musi być zgodny z charakterem prowadzonej działalności gospodarczej uwarunkowanej Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) na poziomie podklasy, wliczając w to 1 przedmiot przeważającej działalności.

Przedsiębiorca sam wybiera, jakie kody wpisuje do wniosku. Ustawodawca nie wprowadził maksymalnej liczby kodów, jednak powinny być one adekwatne do prowadzonej działalności.

W związku z omawianym tematem pojawia się pytanie, czy wprowadzenie do CEIDG kodów PKD powiązanych z doradztwem jest jednoznaczne z wykluczeniem przedsiębiorcy ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT?

Stanowisko w tej sprawie przedstawił Dyrektor KIS w wydanej 2 lutego 2018 roku interpretacji (nr 0112-KDIL4.4012.21.2018.1.TKU). Rozważył on przypadek podatnika, który zgodnie z charakterem swojej firmy wprowadził do CEIDG kod PKD 71.12.7 – jednak wykonywane usługi nie kwalifikują się dokładnie jako usługi doradztwa.

Organ podatkowy poinformował, że jeżeli podatnik nie zajmuje się świadczeniem usług doradczych omówionych w art. 113 ust. 13 ustawy to może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego, pod warunkiem że nie przekroczył wyznaczonego przez ustawodawcę limitu. Dyrektor KIS wskazuje, że nawet po podaniu kodu w CEIDG wskazującego na świadczenie usług doradztwa, kluczowe znaczenie odgrywa charakter wykonywanej pracy i świadczonych usług.

Kiedy podatnik nie świadczy usług doradztwa, a wpisał odpowiedni kod, nie musi rejestrować się jako czynny podatnik VAT.

PRZYKŁAD 1

Prowadzona działalność gospodarcza funkcjonuje pod dominującym kodek PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Należy jednak zaznaczyć, że firma zajmuje się tylko usługami zarządzania, nie świadczy żadnych usług doradczych. Ta sytuacja wskazuje, że przedsiębiorca po spełnieniu pozostałych warunków (limit dochodowy) ma prawo zastosować zwolnienie z podatku omówionego w art. 113 ustawy o VAT.

Należy jeszcze raz podkreślić, że dane występujące w PKD nie odgrywają kluczowego znaczenia, kiedy chodzi o zwolnienia od podatku VAT. Najważniejsze jest rzeczywiste działanie firmy, czyli nawet po wpisaniu kodu do CEIDG, a nie wykonywaniu usług doradztwa przedsiębiorca może korzystać z przedmiotowego zwolnienia.


Data publikacji: 2022-12-29, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Horacy Piguła
01 Październik 2023

Czy jeśli chcę zacząć działalność na umowę B2B jako Wsparcie IT (IT Support) to muszę mieć PKD? Jak tak to czy dobrym było by PKD 62.09 do tego czy co innego? Mówię o wsparciu zdalnym nie onsite.