Trudno wyobrazić sobie działalność gospodarczą bez samochodu, dlatego tak ważna jest wiedza na temat amortyzacji samochodu, która sprawia przedsiębiorcom ogromne trudności. Zgodnie z przepisami, pojazdy osobowe nabyte za kwotę przewyższającą 150 000 zł obowiązują limity przy rozliczaniu kosztów. jak amortyzowac samochod powyzej 150 tys

Wartość początkowa samochodu

Przez określenie wartość początkowa środka trwałego, czyli w tym przypadku samochodu osobowego rozumie się cenę jego nabycia, podaną na dowodzie zakupu - fakturze albo umowie kupna-sprzedaży. Wartość zostaje powiększona o koszty dotyczące pojazdu uregulowane do momentu otrzymania środka trwałego do używania.

Do wartości początkowej zalicza się:
  • wydatki dotyczące transportu, wyładunku, załadunku, montażu,
  • ubezpieczenie w drodze,
  • opłaty skarbowe, opłaty rejestracyjne oraz inne opłaty (mowa o opłacie środowiskowej albo opłatach celnych).

Jeżeli przedsiębiorca nie ma dowodu zakupu, wartość początkowa jest określana przy pomocy cen rynkowych.

Jeszcze raz zwracamy uwagę, że wszystkie wydatki związane z pojazdem i uregulowane przed dniem otrzymania powiększają wartość początkową. Z kolei wydatki opłacone po zakupie samochodu i wpisaniu pojazdu do ewidencji środków trwałych stanowią koszt uzyskania przychodu.

Jak odbywa się amortyzacja samochodu osobowego o wartości przewyższającej 150 000 PLN?

Posiłkując się ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, dowiadujemy się, że odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego od wartości samochodu ponad 150 000 złotych nie są klasyfikowane jako koszt uzyskania przychodu.

Aby właściwie obliczyć okres amortyzacji środka trwałego, w odpisach amortyzacyjnych trzeba uwzględnić część, która nie jest kosztem uzyskania przychodu, czyli powyżej 150 000 PLN. Wartość samochodu nie odgrywa dużego znaczenia, amortyzowana jest cała wartość początkowa, jednak w kosztach może znaleźć tylko część, która nie przekroczyła limitu 150 000 zł. Amortyzowanie zaczyna się od miesiąca następnego po miesiącu oddania środka trwałego do użytkowania.

PRZYKŁAD 1
5 stycznia 2023 roku pani Katarzyna zakupiła dla swojej firmy samochód osobowy. Jego wartość początkowa to kwota 160 000 zł. Pojazd jest używany w firmie od 5 stycznia.

Do kosztów podatkowych można wliczyć jedynie odpisy do kwoty 150 000 PLN – pozostałe 10 000 zł nie może zostać zaliczone jako koszt firmowy, zgodnie z wyznaczonym przez ustawodawcę limitem.

W tym miejscu trzeba podkreślić, że wyszczególniony limit 150 000 zł dotyczy odpisów amortyzacyjnych oraz dobrowolnego ubezpieczenia pojazdu obliczanego na podstawie kilku czynników, a wśród nich również wartości ubezpieczonego pojazdu.

Samochód osobowy o wartości przewyższającej 150 000 zł a ubezpieczenie

Wiemy już, że limit w odliczaniu kosztów związanych z samochodem osobowych, którego wartość przewyższa 150 000 zł, jest dedykowany także dobrowolnym ubezpieczeniom pojazdu, czyli przede wszystkim ubezpieczeniu AC. Ubezpieczenie samochodu może zostać zaliczone do kosztów, jednak do wartości 150 000 zł obliczonej proporcjonalnie w stosunku do rzeczywistej ceny.

W tym miejscu trzeba podkreślić, że dla ubezpieczenia OC oraz NNW nie trzeba przestrzegać ograniczeń wprowadzonych przez ustawodawcę, czyli do kosztów wprowadza się pełną składkę.

Sposób księgowania polisy ubezpieczeniowej jest uzależniony od metody ujmowania kosztów w KPiR (nie jest wymagane zgłoszenie wybranej metody, wymaga się używania jej do celów firmowych, koniecznie przez cały rok podatkowy).

Istnieją dwie opcje wyboru:
  • gdy przedsiębiorcy stosuje metodą uproszczoną nazywaną również kasową, wartość całej polisy może zostać wprowadzona do kosztów zgodnie z datą wystawienia polisy,
  • gdy przedsiębiorca stosuje metodę memoriałową, a okres polisy przekracza dany rok podatkowy, wartość musi zostać podzielona proporcjonalnie na miesiący, których dotyczy.
PRZYKŁAD 2
Podatnik uregulował polisę ubezpieczeniową od stycznia 2022 roku do lutego 2023 roku w łącznej kwocie 3 000 zł. Do rozliczania kosztów używa metody memoriałowej.

Od przedsiębiorcy wymaga się podzielenia wartości na 12 miesięcy (3000:12 = 250 zł), a w dalszej kolejności pomnożenia jej przez liczbę miesięcy w danym roku:

od stycznia 2021 do grudnia 2022 – jedenaście miesięcy, czyli 250 * 11 = 2750 zł do roku 2022,

od stycznia 2022 do lutego 2023 – jeden miesiąc, czyli 250 * 1 = 250 zł do roku 2023.

Dostępna jest też opcja księgowania polisy zgodnie z datą jej opłacenia. Pozostała wartość powinna zostać wprowadzona do KPiR z datą przyszłego roku podatkowego – jednak zgodnie z doświadczeniem i wypracowanymi zasadami wiemy, że to wydatek wprowadzany do księgi z dniem 1 stycznia.

Samochód osobowy o wartości przewyższającej 150 000 PLN a wydatki

Ustawodawca wprowadził limit 150 000 PLN do księgowania kosztów dotyczących samochodów osobowych, które stanowią dla firmy środek trwały albo zakupiony w formie leasingu bądź najmu, jednak do tej kwoty nie zalicza się wydatków powiązanych z jego użytkowaniem, czyli nabycia paliwa i innych wydatków eksploatacyjnych między innymi na naprawę, myjnię, nabycie akcesoriów samochodowych i pozostałe.

Wydatki na samochód są księgowane jako koszty:
  • w 75% ich wartości, kiedy pojazd jest wykorzystywany w celach mieszanych, czyli służy firmie, ale jest też używany w celach prywatnych,
  • w 100% ich wartości, kiedy samochód służy tylko na potrzeby firmy.


Data publikacji: 2023-02-28, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU