Jednym z obowiązków przedsiębiorcy jest zgłaszanie do urzędu wszelkich zmian dotyczących firmy. W tym celu prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek cywilnych wypełniają formularz CEIDG-1, za pomocą którego mogą zaktualizować dane. Na podstawie wypełnionego druku wszystkie urzędy (US, GUS i ZUS) zostają automatycznie powiadomione o dokonanych zmianach. aktualizacja danych w CEIDG

Najczęstsze zmiany dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej

 • zmiana nazwy firmy, np.: zmiana nazwiska przedsiębiorcy
 • zmiana adresu zamieszkania osoby prowadzącej działalność gospodarczą
 • zmiana lub założenie nowego, dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej
 • rozszerzenie lub zmiana przedmiotu działalności (PKD)
 • zmiana podmiotu prowadzącego księgowość
 • zmiana miejsca przechowywania dokumentacji księgowej
 • zmiana numeru rachunku bankowego.

Wniosek aktualizacyjny CEIDG – ogólne zasady wypełniania

Wniosek aktualizacyjny CEIDG-1 nie wymaga uzupełniania wszystkich rubryk. Wystarczy jeżeli zostaną wypełnione przynajmniej pola wymienione poniżej:
 • 01.2 - Rodzaj wniosku
 • 03.3 - Numer PESEL
 • 03.4 - Numer NIP
 • 03.5 - Numer REGON
 • 03.6 - Nazwisko
 • 03.7 - Pierwsze imię
 • 03.13 - Data urodzenia
 • 03.15 - Oświadczenie
 • 07 - Nazwa skrócona
 • 13.1.2. – Dane dla potrzeb KRUS (uzupełniają tylko rolnicy, którzy chcą kontynuować ubezpieczenie społeczne rolników)
 • 17 – Informacja dotycząca naczelników urzędów skarbowych.
Po wypełnieniu w/w rubryk należy przejść do pól, w których dokonuje się zmian. Jeżeli przedsiębiorca chce wprowadzić zmiany we wpisie w ewidencji, to powinien w rubryce 01 – Rodzaj wniosku wybrać pozycję 2, czyli wniosek o zmianę wpisu w CEIDG z datą wyrażoną w formacie: (RRRR-MM-DD). W następnej kolejności musi wskazać rubryki lub pola dotyczące wprowadzonych zmian przez wstawienie znaku „X” w kwadracie po lewej stronie nazwy rubryki/pola. 

We wniosku CEIDG podaje się dwa rodzaje danych:
 • ewidencyjne – określają tożsamość na podstawie numeru PESEL lub NIP, również wskazują dane o działalności, takie jak np.: kody PKD. Przedsiębiorca na zgłoszenie ma 7 dni od dnia zaistnienia zmiany
 • informacyjne – daty rozpoczęcia, zawieszenia, czy wznowienia działalności. Zgłoszenia zmian w tym zakresie można dokonać w każdym czasie. Jednak warto mieć na względzie terminy uregulowane w obowiązujących ustawach, takich jak np.: Ordynacja podatkowa.

Zmiana nazwy firmy i zmiana adresu zamieszkania 

Przy każdej aktualizacji wymagane jest zaznaczenie pola nr 06 i podanie poprawnej nazwy przedsiębiorstwa. W nazwie firmy koniecznie musi znaleźć się imię i nazwisko przedsiębiorcy. W następnej kolejności należy zaznaczyć pole 07 i wpisać nazwę skróconą firmy, która także powinna zawierać nazwisko właściciela. Jeżeli firma nie posiada nazwy skróconej, to należy podać imię i nazwisko przedsiębiorcy. Nie może być tak, że pole 07 pozostaje puste. 
Przy zmianie adresu zamieszkania należy odznaczyć kwadrat w rubryce 04, a w polach od 1 do 11 i podać nową treść.

Dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej

Przedsiębiorca ma prawo do dodatkowego miejsca wykonywania działalności. Może nim być oddział, punkt sprzedaży, punkt przyjmowania zleceń, czy punkt świadczenia usług. W celu zgłoszenia takiego miejsca należy dokonać wpisu w rubryce 11. W przypadku kiedy miejsc dodatkowego wykonywania działalności jest więcej niż jeden, to należy skorzystać z załącznika CEIDG-MW. Wszystkie pola znajdujące się w rubryce 11 przeznaczone są dla informacji związanych z dodatkowym miejscem wykonywania działalności, jak np.: przewidywana liczba osób pracujących w nowym miejscu, czy numer PKD dotyczący czynności wykonywanych w nowej lokalizacji. 

Rozszerzenie przedmiotu działalności

Zmiany mogą dotyczyć również rodzajów wykonywanej działalności gospodarczej (kody PKD):
 • przeważający rodzaj działalności gospodarczej – pole 06.2.1, 11.8.1 i porównywalne
 • pozostałe kody mogą być zmieniane poprzez dopisywanie nowych lub wykreślenie niepotrzebnych. Zmiany kodu dokonuje się podając nowy, który do tej pory nie był wpisany w CEIDG poprzez zaznaczenie kwadratu przy polu 06.2. Należy podać symbol wykreślonego kodu oraz zaznaczyć kwadrat „Wykreślenie”.

Zmiana podmiotu prowadzącego księgowość

Jeżeli przedsiębiorca chce zmienić podmiot prowadzący księgowość powinien zaznaczyć kwadrat przy rubryce 21. W następnej kolejności musi wprowadzić nazwę nowego podmiotu prowadzącego księgowość razem z jego numerem identyfikacyjnym NIP. 

Zmiana miejsca przechowywania dokumentacji księgowej

wymaga zaznaczenia kwadratu przy rubryce 22, a w dalszej kolejności podania adresu miejsca przechowywania dokumentacji. Jeżeli adres przechowywania dokumentów jest taki sam jak adresy podane w polu 04 lub 05 lub 10 bądź 11, to wystarczy zaznaczyć kwadrat przy odpowiedniej pozycji wskazując, że adresy są takie same.

Zmiana rachunku bankowego

Nowy numer rachunku bankowego podaje się uzupełniając rubrykę 27.1. 

Zmiany, których nie można dokonać za pomocą CEIDG-1

Za pomocą formularza CEIDG-1 nie można dokonać zgłoszenia zmian z zakresu pól 03.3 – PESEL, 03.4 – NIP, 03.5 – REGON. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, to korekta możliwa jest  jedynie w urzędzie, który nadał dany numer lub za pośrednictwem urzędu gminy. 

Miejsce składania formularza CEIDG-1

Uzupełniony formularz aktualizacyjny CEIDG-1 można:
 • złożyć osobiście w urzędzie miasta lub gminy
 • wysłać drogą elektroniczną podpisując formularz:
  • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu
  • profilem zaufanym e-PUAP uzyskanym bezpłatnie i potwierdzonym w wybranym urzędzie.


Data publikacji: 2021-06-02, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU